Регистрирай касов бон!

КУПИ продукт по избор

РЕГИСТРИРАЙ номера на касовия бон на emeka.bg

РАЗБЕРИ ВЕДНАГА ДАЛИ ПЕЧЕЛИШ меко одеяло ЕМЕКА

Регистрирай се!

Играта приключи на 18.12.2022 г.

Въведи кода, който ти изпратихме чрез SMS на посочения от теб мобилен номер.

ПОТВЪРДИ

OK

Как да участвам?

1. Посети някой от участващите търговски обекти

2. Купи продукт по избор в периода от 07.11.2022 г. - 18.12.2022 г.

3. Регистрирай касовия си бон тук и може да спечелиш 1 от 1000 одеяла ЕМЕКА

И не забравяй! Пази касовия бон до получаване на наградата!

Награди

Правила

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА НА „EMEKA“


1. Организатор

1.1. Промоционалната игра на „EMEKA“, наричана по-долу за краткост „Играта“, се организира и осъществява от „Фикосота” ООД, с ЕИК 837055835, със седалище и адрес на управление в гр. Шумен, п.к. 9700, бул. Мадара № 48 (наричано по-долу за краткост „Организатор“), със съдействието на рекламна агенция „Мейт адвъртайзинг“ ЕООД, ЕИК 203999626, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1816, ул. "Коломан" №6, Бизнес център „Интерленд“, ет. 2, ап. офис 2, email:office@mateadvertising.bg и телефон за получаване на информация за играта: 0888423069 (според тарифния план на абоната) в качеството ѝ на изпълнител и наричана по-долу, за краткост „Изпълнител”. Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта.

1.2. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница: www.emeka.bg. Правилата ще са достъпни на посочената интернет страница през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.

1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си в Играта участниците се съгласяват с Правилата и се задължават да ги спазват. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на www.emeka.bg. Участниците поемат задължение да следят за актуалната версия на Правилата към момента на регистрацията си за участие в Играта.

1.4. Участието в Играта е обвързано с покупка.

1.5. Промоционалната игра се организира с рекламна цел - за популяризиране търговските марки на Организатора – „EMEKA“.

2. Период и място на провеждане на Играта

2.1. Играта стартира, считано от 00:00 часа на 07.11.2022 г. и продължава до 23:59 часа на 18.12.2022 г. , като регистрации за участие се допускат само в рамките на посочения период.

2.2. Играта се организира и се провежда в търговските обекти по Приложение №1 – Списък с търговските обекти, участващи в Играта. Приложението представлява неразделна част от настоящите Правила.

3. Право на участие

3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Игра не могат да участват лица, работещи за Организатора или Изпълнителя, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

4. Участващи продукти

4.1. В Играта участват всички продуктис търговска марка “EMEKA“ (тоалетна хартия “EMEKA“ и кухненска ролка “EMEKA“) .

4.2. Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

5. Начин за провеждане на Играта

5.1. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1 : да закупи в периода на Играта продукт/и с търговска марка „ЕМЕКА“ от търговски обект по Приложение №1.

Стъпка 2 : Да влезе на интернет страницата на Играта – www.emeka.bg и да се регистрира, като попълни всички задължителни полета, а именно: а) мобилен телефонен номер; б) номер на касовия бон за извършената покупка (Важно! – може да се регистрира само касов бон, издаден в периода на Играта и от търговски обект по Приложение №1. Касовият бон следва да се пази до получаване на наградата, като на него трябва да е изписано името на закупения продукт с търговска марка „ЕМЕКА“. По изключение, се допуска и регистрация с касов бон, върху който не е изписано името на закупения продукт, но само когато това се дължи на технически причини. В тези случаи, името на продукта се изписва допълнително от касиера в съответния търговски обект, като е необходимо касовият бон да бъде подписан и подпечатан от същото лице.); в) чрез падащо меню да посочи търговския обект, от който е закупил продукта; г) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Правилата, запознат/а е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***), ще бъде публикуван на www.emeka.bg.

5.2. Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

5.3. Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия, касовият бон се счита за невалиден.

5.4. Един касов бон, без значение за колко броя закупени продукта „EMEKA“ e, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация.

5.5. Един участник може да направи максимум 2 регистрации в рамките на всеки един от дните, в които се провежда Играта. Всеки опит за регистрация, след достигане на максималния брой регистрации за деня, ще бъде отчетен като невалидна регистрация.

5.6. Един участник има право да спечели само една награда за целия период на Играта.

5.7. Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистриран касов бон се счита за невалиден.

6. Награди

6.1. Наградите в Играта са: 1000 одеяла „EMEKA“, с размери 150 х 200 см.

6.2. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга замяна.

7. Теглене и обявяване на печелившите

7.1. Теглене на печелившите:

7.1.1. Разпределението на наградите се извършва на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено и равномерно разпределяне на наградите на база брой награди и регистрации за участие. Печеливш касов бон не участват в следващи тегления.

7.1.2. П ечелившите участници ще бъдат известени веднага, чрез съобщение, визуализиращо се на екрана на устройството, с което достъпват сайта на Играта, както и със SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер на Изпълнителя - 0888423069, на който печелившите участници, чрез обаждане, в срок от 5 дни от получаването на SMS съобщението, ще трябва да посочат: три имена, телефон за връзка и търговския обект по Приложение №1, в който желаят да им бъде доставена спечелената награда.

7.1.3. В случай че спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си в посочения срок, както е описано в т.7.1.2 или спечелил участник не е предоставил данни за получаване на наградата; откаже да представи за проверка печелившия касов бон или да се идентифицира чрез съобщаване на единния си идентификатор за участие в Играта (телефонния номер, използван при регистрацията); или участникът не е потърсил наградата си в срок от 10 дни; или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, то този участник губи правото да получи спечелената награда. В тези случаи, наградите остават за Организатора, като последният по свое усмотрение може да организира допълнителна томбола в рамките на настоящата Игра или да задържи наградите за друга своя промоционална кампания.

7.2. Обявяване на печелившите:

Печелившите за съответния ден се обявяват на интернет страницата на Играта: www.emeka.bg, до 10:00 ч. на следващия ден. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците със заличаване на последните 3 цифри от тях, с цел сигурност (пример :+359887 123***). С участието си в Игра, печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните три цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

8. Доставка и получаване на наградите

8.1. Наградите ще бъдат доставени от Организатора или от Изпълнителя до посочения по реда на т.7.1.2 търговски обект, в срок до 25 дни от предоставяне на необходимата информация. За доставянето на наградата Изпълнителят има задължение да уведоми печелившия участник чрез изпращане на SMS съобщение. Ако в срок до 10 работни дни от уведомлението по предходното изречение, печелившият участник не посети търговския обект, в който е поискал да му бъде доставена наградата, то този участник губи правото си да получи наградата.

8.2. Печелившите участници получават наградите си само след представяне на печелившия касов бон и легитимиране пред служител на съответния търговски обект чрез съобщаване на единния си идентификатор за участие в Играта (телефонния номер, използван при регистрацията).

8.3. Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш или от надлежно упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на касовия бон, с който участникът е спечелил наградата.

9. Ограничения на отговорността. Дисквалификация на участник

9.1. Организаторът и Изпълнителят не гарантират, че достъпът до интернет страницата на Играта www.emeka.bg и възможността за регистрация за участие в Играта ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.

9.2. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора или Изпълнителя. Също така, Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.

9.3. Организаторът на Играта и Изпълнителят не носят отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на телефонната линия на Играта.

9.4. Организаторът на Играта и Изпълнителят не носят отговорност за предявени претенции, свързани с правото на собственост върху печеливш касов бон, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.

9.5. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Играта или доставката на наградите.

9.6. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участник или негово имущество по време на, във връзка с или по повод участието му в настоящата Игра, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен в случаи на умисъл или груба небрежност от страна на Организатора, съответно Изпълнителя.

9.7 . Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност и не дължат обезщетение на лица, чийто касов бон е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

9.8. Нито Организаторът, нито Изпълнителят са длъжни да водят кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

9.9. Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора или Изпълнителя, са предвидени само с информативна цел и в този смисъл не са задължителни. Неспазването им от Организатора или от Изпълнителя не е основание за ангажиране отговорността на тези лица.

9.10. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът, съответно Изпълнителят си запазват правото да дисквалифицира съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат награда/и.

9.11. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Играта, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

10. Прекратяване на Играта

10.1 . Организаторът има неотменимото право едностранно да прекрати Играта по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи, прекратяването на Играта се обявява на www.emeka.bg, с което участието на лицата се прекратява автоматично.

11. Защита на личните данни

11.1. Организаторът на играта е администратор на личните данни, а Изпълнителят е обработващ личните данни, които се предоставят при участие в Играта.

11.2. С поставянето на „тикче“ в чек-бокса, че е запознат с Политиката за поверителност, от съответния участник се счита, че същият е информиран как личните му данни ще бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и унищожавани от Организатора и Изпълнителя за целите на играта, както и в случай че бъде изтеглен като печеливш, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***) ще бъде публикуван на www.emeka.bg в анонимизирана форма. Анонимизацията на данните води до невъзможност за идентифициране на субекта и в този смисъл, същите съгласно действащото законодателство не се считат за лични данни.

11.3. Личните данни, предоставени от участниците се събират, обработват, използват, съхраняват и унищожават, както лично от Организатора, така и от името на Организатора чрез Изпълнителя, съгласно писмените инструкции на Организатора. Всички данни са защитени чрез подписване на писмено споразумение с Изпълнителя за защита на личните данни с конкретни технически и организационни мерки.

11.4. Организаторът и Изпълнителят се задължават да спазват разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да използват предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в настоящите Правила.

11.5. Целите за събирането, обработването, използване и съхраняването на личните данни са определени в Политиката за поверителност за Играта и предоставени на участниците при регистрация.

11.6. Повече информация относно вида на личните данни, които Организаторът събира, обработва, използва и съхранява за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политика за поверителност, публикувана на www.emeka.bg.

11.7. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора, чрез следните координати: dpo@ficosota.com.

11.8. Участниците също така имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,www.cpdp.bg или на електронна поща: kzld@cpdp.bg.

12. Разни

12.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта, или между Изпълнителя и участниците в Играта се разрешават в дух на разбирателство, по пътя на непосредствени преговори, а в случай че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответни компетентните държавни органи.

12.2. В рекламните материали за Играта, Организаторът информира лицата относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните Правилата за участие в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, посочени в тях.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Списък с търговските обекти, участващи в промоционална игра на „EMEKA“

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

НАСЕЛЕНО МЯСТО

АДРЕС

300 Ан Груп 2009

Варна

ул. Дебър 58 ет.4 офис 22

300 м-н Алекс

Варна

ул.Тодор Икономов 15

300 м-н Анджи

Варна

ул."Гладстон" №12

300 м-н Балканъ

с. Горен Чифлик

с. Горен Чифлик, Автоспирка

300 м-н Бенковски

Варна

ул. Георги Бенковски 3

300 м-н Божур

Варна

ж.к. Цветен ул. Божур 5

300 м-н Боровец

Варна

местност Боровец 726 север (бившия м-н Лазарини)

300 м-н Вардар

Варна

ул. Капитан Райчо 40

300 м-н Варненчик

Варна

кв. Вл.Варненчик бл.55 вх.1

300 м-н Владислав

Варна

ул. д-р Пискюлев 98

300 м-н Възраждане

Варна

жк. Възраждане 2-ри Микрорайон с/у бл. 40

300 м-н Гъмза

Варна

ул. Кавала 7

300 м-н Доминго

Варна

бул.Чаталджа, ул."Цар Асен" 54

300 м-н Дубровник

Варна

кв. Левски, ул "Дубровник" 4

300 м-н Искър (Чаталджа)

Варна

ул. Николай Михайловски 13

300 м-н Калитин

Варна

ул. Калитин до бл 28

300 м-н Камчия

Долни чифлик

ул 23 септември 2

300 м-н Колхоза

Варна

ул. Йосиф Стоянов 13

300 м-н Лавренти

Варна

площад "Лаврентий" 9

300 м-н Маджестик

Варна

ул. Хр. Попович 33

300 м-н Маджестик Младост

Варна

южно от СОУ Г.Милев

300 м-н Македония

Варна

ул. Македония 153

300 м-н Марица

Варна

ул. Тодор Влайков 11

300 м-н Нептун

Варна

бул."Сливница" №76

300 м-н Оникс

Варна

ул. Ст. Караджа 35

300 м-н Охрид

Варна

ул. Македония 95

300 м-н Пирин

Варна

ул. Екатерина Симитчиева 9

300 м-н Повеляново

Девня

кв. Повеляново, бул. "Съединение" №33 - център

300 м-н Подвис

Варна

ул. Подвис с/у бл.27

300 м-н Приморски

Варна

ул. Ген.Колев 75

300 м-н Рила

Варна

ул."Гладстон" №10

300 м-н Сакар

Варна

ул. Батак 7

300 м-н Странджа

Варна

ул. Хан Пресиян 15

300 м-н Тодорка

Варна

ул."Братя Бъкстон" №30Д

300 м-н Тополи

с. Тополи

с. Тополи, ул. Д-р АтанасЛипов 20

300 м-н Тракия

Варна

ул. Възраждане 1А

300 м-н Тунджа

Варна

ул.Любен Каравелов 68

300 м-н Хебър

Варна

ул. Радост бл. 3А

300 м-н Царевец

Варна

ул. Никулицел 10

300 м-н Чаталджа

Варна

ул."Сава Радулов" №7

300 м-н Чифлика

Долни чифлик

ул. Централен Площад 48

300 м-н Шипка

Варна

ул. Шипка 18

300 м-н Янтра

Варна

ж.к. Трошево, бул. Сливница 187 Г бл.3 вх.3

ABC Market Балчик (Пени)

Балчик

ул Дунав 8

ABC Market Г. Тошево

Генерал Тошево

ул. "Опълченска" 26

ABC Market Добрич, 25-ти Септември

Добрич

бул. "25-ти Септември" 29

ABC Market Добрич, Балик

Добрич

ул. Орфей 36

ABC Market Добрич, Болница

Добрич

ул. "Панайот Хитов" 34

ABC Market Добрич, Добричка епопея

Добрич

бул. Добричка епопея 25

ABC Market Добрич, Добротица

Добрич

кв. Добротица, ул. "Л. Станчев" до бл24

ABC Market Добрич, Дружба

Добрич

ж.к. Дружба 1, №96

ABC Market Добрич, Дунав

Добрич

ул. Дунав 18а

ABC Market Добрич, Младост

Добрич

ул. Каменица 5

ABC Market Добрич, Полиция

Добрич

бул. "3-ти Март" 12

Bulmag Трънчев

Шумен

ул. Искър 7

Bulmag Трънчев

Варна

ул. Андрей Сахаров 2

Bulmag Трънчев

Варна

бул. "Осми приморски полк" 115 Комплекс Варна

Bulmag Трънчев

Търговище

ул. 3-ти Март 20

Bulmag Трънчев

Шумен

ул. "Генерал Столетов" 25

Bulmag Трънчев

Търговище

ул. "Трапезица" 15

Bulmag Трънчев

Търговище

ул. "Сюрен" 1

Bulmag Трънчев

Търговище

ул. "Гладстон" 1

Bulmag Трънчев

Варна

кв. Владиславово, бул. "Константин и Фружин" 41

Bulmag Трънчев

Шумен

бул. Симеон Велики 49

Bulmag Трънчев

Шумен

бул. Велики Преслав 3

Bulmag Трънчев

Шумен

бул. Мадара 30

Bulmag Трънчев

Шумен

ул. Македония 40

Bulmag Трънчев

Шумен

ул. Странджа 21

Bulmag Трънчев

Шумен

бул. Велики Преслав 28

Bulmag Трънчев

Шумен

ул. Дедеагач 8

Edea

Хитрино

ул. Еделвайс 1

Edea

Разград

ул. Хайдут Сидер 2

Edea

Русе

Бул. Липник 121

Edea

Шумен

ул. Ген. Драгомиров 50

Edea

Шумен

ул. Генерал Скобелев 124

Fresko Братя Миладинови

Бургас

кв. Братя Миладинови, ул. "Стара планина" 12

Fresko Зорница

Бургас

кв. Зорница бл 75, Кооп

Fresko Зорница 2

Бургас

кв. Зорница бл. 45

Fresko Изгрев

Бургас

кв. Изгрев, бл. 53

Fresko Лазур

Бургас

ж.к. Лазур, ул.Перущица 59

Fresko Център

Бургас

ул. Марагидик 17

My Market

Добрич

ул. "Отец Паисий" 34

My Market

Варна

кв. Виница,ул. "Цар Борис III" 1a

My Market

Варна

ж.к. Вл.Варненчик, до бл.11

My Market

Варна

ул. "Владимир Висоцки" 4-6

My Market

Варна

ж.к.Студентска, бл. 4, вх. Ж , подблоково пространство

My Market

Варна

ул. "Хан Севар" 5А

My Market

Аксаково

ул. "Петрова нива" 5А

My Market

Варна

кв. Младост, до бл. 104

My Market

Варна

ул. "Студентска" 7

My Market

Варна

ж.к Младост до бл.117, ул. "Васил Чекаларов" 16

My Market Mini

Варна

ул.”Брегалница” павилион 65

My Market Mini

Варна

ул. "Български орел" 2

My Market Mini

Варна

ул. "Ген.Киселов" N 7

My Market Mini

Варна

ул. "Македония" 25

My Market Mini

Варна

ж.к. Младост, ТК Младост N 50-55

My Market Mini

Варна

ул. "Петко Тодоров" 58

My Market Mini

Варна

бул. "Република" 58

My Market Mini

Варна

ул. "Сан Стефано" 10

My Market Mini

Варна

ул. "Роза" 32а

My Market Mini

Варна

ул. "Роза" 33

My Market Mini

Варна

ул. "Цар Асен" 1

My Market Mini

Варна

ул. "Цар Освободител" 33

My Market Mini

Варна

ул. "Михаил Колони" 17

АБС Владислава

Разград

ж.к. Лудогорие

АБС Дружба

Разград

ул. "Кирил и Методий" 1

АБС Езерче

с. Езерче

обл. Разград, с. Езерче, ул. "Димчо Дебелянов" 2А

АБС Орел

Разград

ж.к. Орел

АБС Трапеза

Разград

ул. "Бели Лом" 55

Абсолют

Павликени

пл. "Стефан Караджа" 16

Абсолют

Левски

ул. "Хан Аспарух" 1а

Абсолют

Бяла черква

ул. "Бачо Киро" 78

Абсолют

Левски

ул. "Малчика" 14

Абсолют

Павликени

бул. "Руски" 63

Абсолют

Павликени

ул. "Ал. Стамболийски"

Абсолют

Левски

ул. "Кирил и Методий" 33

Аделаз ЕООД

Дупница

ул. "Св. Иван Рилски" - стоматологията

Аделаз ЕООД

Дупница

ж.к. Бистрица, бившето Елдорадо

Аделаз ЕООД

Бобов дол

паркинга на общината

Аделаз ЕООД

Сапарева баня

ул."Германея" 2

Айсберг Карлово

Карлово

бул. "Освобождение" 15

Аквилон Балчик

Балчик

ул. Хр.Ботев 21

Алан Маркет

Харманли

бул. "България" 40

Алекс Комерс Чирпан

Чирпан

ул. "Любен Каравелов" 24

Аликанте Комерс Сърница

Сърница

ул. "Свобода" 15

Анди Вис

Ямбол

кв. Център, ул. "Александър Стамболийски" 17

Анди Вис

Ямбол

кв. Граф Игнатиев, ул. МУ 68 И 78 БЛ. 276

Анди Вис

Ямбол

ж.к. Диана, зад бл. 6

Андулка Айдемир

с. Айдемир

обл. Силистра, с. Айдемир, ул. "Лазурна" 12

Андулка Сребърна

с. Сребърна

обл. Силистра, с. Сребърна, ул. "Дунав" 19

Анет

Бургас

ж.к. Меден Рудник бл. 215

Анет

Бургас

ж.к. Зорница бл 61

Анет

Бургас

ж.к. Изгрев бл.183

Анет

Бургас

ж.к. Славейков бл.44

Анет

Бургас

ж.к. Меден рудник, Зона В срещу бл.93

Анет

Бургас

ж.к. Меден рудник до бл.424

Анет

Бургас

ж.к. Меден рудник до бл.479

Анет

Бургас

ж.к. Братя Миладинови бл. 57

Анет

Бургас

ж.к. Меден Рудник до бл.53

Анет

Бургас

ж.к. Меден Рудник бл.258

Апетит Кнежа

Кнежа

ул. Христо Ботев 2А

Аптеки Ремедиум

София

ж.к. Младост 2, бл. 272, вх. Г

Аптеки Ремедиум

София

кв. Гео Милев, ул. Борис Христов №2А

Аптеки Ремедиум

София

ул. Денкоглу №34

Аптеки Ремедиум

София

ул. Гео Милев бл.34

Аптеки Ремедиум

София

ул. „Тарас Шевченко“ №11-13

Аптеки Ремедиум

София

ул. 8ми Декември, срещу Студентска поликлиника

Аракс 84

Варна

Централен Кооперативен пазар обект 614

Аракс 84

Варна

ул. Младежка 46

Аргис

Първомай

ул. "Княз Борис" 31

Аргис

Първомай

ул. "Орфей" 2

Аргис

Първомай

ул. "Спартак" 11

Аргис

Първомай

ул. "Христо Ботев" 1а

Аргис

Първомай

кв. Дебър, ул. "Студенец" 2

Аромати ООД

Петрич

ул. "Цар Борис 3" 46

Аромати ООД

Сандански

ул. "Малашевска" 10

АСИКО

Пазарджик

бул. "Георги Бенковски" 102 Б

АТЛАС

Раднево

ул. "Валентина Терешкова" 7

Аци 95 ЕООД

Петрич

ул. "Ел Тепе" 16

Бамбино

Сандаснки

гл. път Е79

БББ

Асеновград

ул. "Христо Ботев" 76

БББ

Кърджали

ул. "Никола Иванов" 22

БББ

с. Крумово

ул. "Хан Крум" 19

БББ

Пловдив

ул. "Младежка" 30

БББ

Асеновград

ул."Цар Иван Асен2" 55

БББ

Пловдив

ул. "Пере Тошев" 3

Блян Маркет ЕООД - Марги

Перник

кв. Изток

Блян Маркет ЕООД - Марги

Перник

кв. Изток, ул. Юри Гагарин 15

Блян Маркет ЕООД - Марги

Перник

кв. Тева 102

Богат Беден

Монтана

бул. Трети Март 3

Богат Беден

Вършец

ул. Република 31

Богат Беден

Монтана

ул. Н. Й. Вапцаров 6

Богат Беден

Монтана

ул. Върбан Пенов 1

Богат Беден

Монтана

ул. Захари Стоянов 30

Богат Беден

Брусарци

ул. 23-ти септември 33

Богат Беден

Брусарци

ул. Г. Димитров 68

Богат Беден

Монтана

ул. Захари Стоянов 30

Богат Беден

Берковица

ул. Александровска 6

Богат Беден

с. Бързия

общ. Берковица, с. Бързия, ул. "Петроханска" 98

Богат Беден

Монтана

ул. Индустриална 20

Богат Беден

Монтана

ул. Индустриална 20

Богера ГД (Кума Лиса)

Сопот

ул. Иван Вазов 15

Болеро

Бургас

ж.к. Братя Миладинови бл.147

Болеро

Бургас

кв. Ветрен, ул. "Ал.Стамболийски" 70

Болеро

Бургас

ж.к. Изгрев бл 101

Болеро

Бургас

ж.к. Славейков бл. 164

Болеро

Бургас

ж.к. Лазур до бл 71

Болеро

Бургас

ул. "Калоян" 79

Болеро

Бургас

ж.к. Меден Рудник до бл.408

Болеро

Бургас

ж.к. Зорница бл 47 до Вх.В

Болеро

Царево

ул "Милин Камък" 11

Болеро

Черноморец

ул. "Струма" 3

Болеро

Созопол

ул. "Републиканска" бл.10

Болеро

Поморие

ул. "Добри Чинтолов" 48

Болеро

Бургас

ж.к. Лазур бл. 163. вх.1

Болеро

Бургас

ж.к. Лазур бл 168

Болеро

Бургас

бул. "Хр.Ботев" 70

Братя Неделеви - Автогара (Демокрация)

Стамболийски

ул. "Въча" - Автогара

Братя Неделеви - ЖК Фабрика (Завойска)

Стамболийски

ж.к. "Хранителна фабрика"

Братя Неделеви - Цалапица

Стамболийски

ул. "Демокрация" 11

Брих-7

Долни Дъбник

ул. "Васил Левски" 18

Буров и син - Детелина

София

ул. Пражка пролет 1 до бл. 205

Буров и син - Детелина

София

ж.к. Овча купел, ул. Боряна 36

Буров и син - Детелина

София

ул. Персенк 39

Буров и син - Детелина

София

ул. Урвич 122 и ул. Софийски Герои

Буров и син - Детелина

София

бул. Стамболийски 54

В И Д Дерменджиеви

с. Калояново

ул. "Асен Гаргов" 26

Валентино

Раковски

ул. "Ягода" 1 а

Везни

Ловеч

ул. "Търговска" 107

Везни

Ловеч

ул. "Райна Княгиня" 3

Везни

Ловеч

ул. Търговска 32

Велвет

Хасково

кв. Орфей, к-с Веспрем

Велвет

Хасково

ул. "22 Септември" 12

Велвет

Хасково

ул. "Търговска" 4

Велвет

Хасково

бул. "България" 116

Веливан

Пловдив

ул. "Лъджене" 21

Венелин Боянов

Враца

ул. "Драган Цанков" 6

Вкусен Свят

Симеоновград

ул. "Цар Освободител" 7

Вселена

Белене

ул. България 33

Вселена

Луковит

ул. Вазраждане 85

Вселена

Мездра

ул. "Стефан Караджа" 1

Вселена

Угърчин

ул. Васил Левски

Вселена

Червен бряг

ул. Стефан Караджа 12

Гархулов

Поморие

ул. "Долна" 5б Общината

Гархулов

Поморие

Поморие до Болница

Геник ООД

София

кв. Филиповци, ул. "Трети Март" 43

Геник ООД (Магазин Сити)

Кюстендил

ул. Цар Освободител 52

Геник ООД (Магазин Сити)

Кюстендил

кв. Запад, бл. 95

Геник ООД (Магазин Сити)

Кюстендил

ул. "Бузлуджа" 102

Геник ООД (Магазин Сити)

Кюстендил

ул. "Цар Освободител" 7

Гиги Маг

Карнобат

ул. "Д. Благоев" 35

Гиги Маг

Карнобат

ул. "Москва" 171

Гиги Маг

Карнобат

ул. "България" 8

Гочев

Бургас

ул. "Вардар" зад БСУ

Гочев

Бургас

бул. "Стефан Стамболов" Б

Гочев

Бургас

ж.к. Зорница между бл.2 и бл.3

Граховски 2002 ЕООД

Благоевград

ул. "Свобода" 10

ГУМ Стефани

Бяла Слатина

ул."Хр.Ботев" 14

Дани Панагюрище

Панагюрище

ул. "Петър Карапетров"

Дани Панагюрище

Панагюрище

ул. "Орчо Войвода"

Даниела Никилова - Сити

Свищов

ул. "Цар Освободител" 96

Даниела Николова - Витоша

Свищов

ул. "П.Евтимий" 67

Даниела Николова - Свищов

Свищов

ул. "Алеко Константинов" 8

Данима Да ООД

Самоков

ул. "Цар Симеон" 60

Данима Да ООД

Самоков

ул. Генерал Велянинов 27

Данчо Любенов

Девин

ул. "Родопи" 20

Данчо Любенов

Девин

ул. "Дружба" 6

Данчо Любенов

Девин

ул. "Александър Костов" 4

Данчо Любенов

Пловдив

ул. "Димитър Талев" 2Б

Дар Никон

София

кв. Гоце Делчев, ул. "Луи Айер" №36

Дар Никон

София

ж.к. "Младост" 3 до блок 353

Дар Никон

София

кв. Хиподрума, ул. "Видлич" №4

Дар Никон

София

кв. Лозенец, ул. "Милин Камък" №14

Дар Никон

София

кв. Хладилника, улица "Козяк" 21А

Дар Никон

София

кв. Лозенец, ул. "Златовръх" №38

Дар Никон

София

в градинката на бул. "Христо Ботев" и ул. "Клокотница"

Дар Никон

София

ж.к. Банишора, ул. "Подполк. Калитин" м/у бл. 18-19

Дар Никон

София

ж.к. "Стрелбище", блок №4

Дар Никон

София

Руски паметник, ул. "Дамян Груев" №21

Деми

Русе

ул. Плиска, бл. Ахелой

Деми

Русе

ж.к. Здравец-Север 2, ул. Инж.Бъркли 4

Деми

Русе

ул. Сакар Планина

Деми

Русе

ул. Чипровци

Деми

Русе

ул. Плиска, бл. Тракция

Деми

Русе

ул. Плиска, бл. Клокотница

Дени 2000 ЕООД

София

ж.к. Слатина, пазара

Дени 2000 ЕООД

София

бул. Хр. Ботев 24

Дени 2000 ЕООД

София

кв. Княжево, бул. "Цар Борис 3" 282

Дени 2000 ЕООД

София

ж.к. Слатина, бл. 11

Дени 2000 ЕООД

София

ж.к. "Хиподрума" бл. 105

Дени 74 - Дамян Иванов ЕТ

София

кв. Надежда 2, ул. "Екзарх Стефан" и ул. "Недко Войвода"

Дени 90

Бургас

ж.к. Славейков бл.14 до вх.1

Дени 90

Бургас

ж.к. Зорница бл.77

Дени 90

Бургас

ж.к. Меден рудник до бл.115

Дени 90

Бургас

ж.к Братя Миладинови, ул. "Кавала" 10

Денислав Трейд

Белослав

ул. "Роза"

Денислав Трейд

Белослав

ул. "Кирил и Методий" 21

Денислав Трейд

Варна

Кайсиева градина до бл.226

Денислав Трейд

с. Константиново

обл. Варна, с. Константиново, ул. "Васил Левски" 42

Денислав Трейд

с. Приселци

обл. Варна, с. Приселци, ул. "Шипка" 1

Денислав Трейд

с. Разделна

обл. Варна, с. Разделна, ул. "Централна"

Денислав Трейд

с. Пчелник

обл. Варна, с. Пчелник, ул. "Дунав" 53

Денислав Трейд

Варна

ул. "Новгород" 15 А

Деян Станев

Стражица

ул. "Михал Друмев" 4

Деянов и Синове

Смолян

ул. "Заводска" 9А

Диа Си ЕООД

Ихтиман

ул. Стефан Стамболов 1

Диана

Елхово

ул. "Търговска" 59

Диди козметикс

Стражица

ул. "Михаил Друмев" 4

Дидон

Сливен

кв. Речица, ул. "М.Греков" 14

Дидон

Сливен

кв. Речица, ул. "М.Греков" 11

Диел Гризли

Перник

кв. Проучване, ул. Одрин

Диел Гризли

Перник

кв. Църква

Диел Гризли

Перник

кв. Дараците, ул. Кракра 73

Диел Гризли

Перник

ул. Искър 6, център

Диел Гризли

Перник

кв. Тева, бл. 22

Диел Гризли

Перник

ул. Батенберг 2А

Диел Гризли

Перник

ул. Розова Долина 10

Диел Гризли

Перник

кв. Кавказ, ул. Захари Зограф 30А, №9

Диел Гризли

Перник

кв. Изток, ул. Лом 3

Дружба

Средец

ул. "Васил Коларов" 94

Евромаркет ЕООД

Благоевград

бул. "Васил Левски" бл. 3 Партер

Евромаркет ЕООД

Кюстендил

ул." Петър Ников" 3Б

Европа

Плевен

ж.к. Сторгозия 51-Е

Европа

Плевен

ж.к. Дружба бл.124

Европа

Плевен

ж.к. Сторгозия бл.97А

ЕКВАТОР Победа

Бургас

кв. Победа, ул. "Чаталджа" 52

Еко Асорти

Сливен

ул. "Генерал Кирил Ботев" 1

Еко Асорти

Сливен

ж.к. Стоян Заимов бл.62

Еко Асорти

Сливен

ул. "Д. Пехливанов" 34

Еко Асорти

Сливен

ж.к. Даме Груев, между бл.7 и бл.8

Еко Асорти

Сливен

ж.к. Република бл.40

Еко Асорти

Сливен

ул. "Иван Селимински" 5

Еко Асорти

Сливен

кв. Сини Камъни

Еко Асорти

Сливен

ул. "Баба Тонка" 42

Еко Асорти

Сливен

ул. "Великокняжевска" бл.40

Еко Асорти

Сливен

ж.к. Дружба бл.13

Еко Асорти

Сливен

ж.к. Колю Фичето 30

Екстаз

Момчилград

ул. "Братя Миладинови" 7

Екстра БГ ЕООД

Гоце Делчев

ул. "Пирин" 1

Елеганс

Бургас

ул. "Цар Калоян" 52

Елеганс

Бургас

ул. "Македония" 16

Елеганс

Бургас

ж.к. Славейков бл.177

Елина 95

Нова Загора

ул. "Христо Ботев" 27

Елит Комерс

Велинград

ул. "Булаир" 1А

Елит Сливен

Сливен

кв. Речица, ул. "Тодор Асенов" 12

Елитис

Варна

ул. "Цариброд " 31

Елитис

Варна

ул. "Дрин" 59

Елитис

Варна

ул. "Чаталджаг" 49

Елитис

Бургас

ул. "Александровска" 58

Елитис

Варна

ул. "Никола Симов" 3

Ен Ес Екс

Панагюрище

ул. "Нистор Ружеков" 1А

Енди маркет

Димитровград

ул. "Ромен Ролан" 11А

ЕНЕВ БД

Раднево

ул. "Заводска" 4

Енерджи

Пазарджик

ул. "Мусала" 9 ет. 1 ап. 2

Енерджи

Пазарджик

ул. "Мусала" 9

Еуро-7

Гълъбово

ул. "Ал. Стамболийски" 5

Жанет Сити Маркет

Свиленград

ул. "Панайот Хитов" 2

Жанет Сити Маркет

Несебър

ТЦ на входа на гр. Несебър

Жанет Сити Маркет

Несебър

ул. "Струма" 23

Жанет Сити Маркет

Несебър

ж.к Младост 86А

Жанет Сити Маркет

Несебър

ул. "Отец Паисий"

Жанет Сити Маркет

Сл. Бряг

Сл.Бряг до х-л Кубан

Женя и Синове 2

Казанлък

ул. "Съединение" 4

Ивел

Добрич

ул. Батак 11

Ивел

Добрич

ул. Страцин 14

Ивис

Димитровград

бул. "България" 2

Ивис

Хасково

ул. "Велико Търново" 10

Ивис

Асеновград

пл. "Акад. Николай Хайтов" 10

Ивис

Пловдив

ул. "Иван Вазов" 47

Ивис

Свиленград

бул. "България" 123

Ивис

Стара Загора

ТЦ Парк МОЛ

Итали

с. Бегунци

ул. "Първа" 34

Итали

Баня

ул. "Карловска" 19а

Итали

с. Васил Левски

общ. Карлово, с. Васил Левски, ул. "1-ва" 14

Итали

с. Ведраре

общ. Карлоло, с. Ведраре, ул. "1-ва" 1

Итали

с. Войнягово

общ. Карлово, с. Войнягово, ул. "Г. Бенковски" 32

Итали

с. Дъбене

общ. Карлово, с. Дъбене, ул. "1-ва" 38

Итали

с. Каравелово

общ. Карлово, с. Каравелово, ул. "Г. Димитров" 61

Итали

Карлово

бул. "Освобождение"

Итали

Карлово

ул. "Ген. Скобелев" 1

Итали

Карлово

ул. "Ал. Стамболийски" 74

Итали

Карлово

ул. "Меден Дол" 17

Итали

с. Климент

общ. Карлово, с. Климент, ул. "1-ва" 31

Итали

с. Розино

общ. Карлово, с. Розино, ул. "Христо Ботев" 45

Итали

с. Соколица

обш. Карлово, с. Соколица, пл. Шипка 8

Итали

Сопот

ул. "Ганчо Попниколов" 1А

Итали

Сопот

ул. "Иван Вазов" 9

Итали

Карлово

кв. Сушица, ул. "Дакова" 1

Итали

с. Христо Даново

ул. "15-та" 1

Итали

Карлово

ул. "Георги Димитров" 2

Ифмар

Силистра

ул. "Атанас Янков" 43

Ифмар

Силистра

ул. "Македония" 170

Казанлък АД - Верея

Казанлък

бул. 23-ти пехотен Шипченски полк 1

Казанлък АД - Изток

Казанлък

бул. "Княз Ал. Батенберг" 44

Казанлък АД - Пазар

Казанлък

ул. "Славянска" 8

Казанлък АД - Универмаг

Казанлък

бул. "Княз Ал. Батенберг" 1

Канита-Анита Сергиева ЕТ

Брезник

Брезник

Клийн ЕООД

София

ж.к. Дружба 1, пазар Бреза до сладкраница Дайски

Клийн ЕООД

София

ул. Граф Игнатиев 47, до Мимас

Клийн ЕООД

София

ж.к. Овча Купел, пазар Дайски, бул. Монтевидео с/у търг. дом

Клийн ЕООД

София

бул. Цветан Лазаров

КОКАЛА

Айтос

ул. "Бузлуджа" 1

КОКАЛА

Айтос

ул. "Хр. Ботев" 29

КОКАЛА

Айтос

ул. "Васил Априлов" 16

КОКАЛА

Айтос

ул. "Васил Левски" 1

Косаня Мизия

Мизия

ул. "Георги Димитров" 45

Крес Смолян

Смолян

ул. "Родопи" 59

Кристи

Казанлък

бул. 23-ти пехотен Шипченски полк 31

Кристи

Крън

ул. "Петко Влаев" 40

Кристи

Казанлък

ул. "Ген. Радецки" 5

Кристи

Казанлък

ул. "Орешака" 53

Кулчеви (Малвис)

Нови пазар

ул. Цар Освободител 33

Кулчеви (Офис)

Нови пазар

ул. Плиска 66А

Кулчеви (Пени)

Нови пазар

ул. Оборище 22

Кулчеви (Полиция)

Нови пазар

ул. Плиска 7

Кулчеви (Ротманс)

Нови пазар

ул. Чавдар Войвода 2

Кулчеви (Супер)

Нови пазар

ул. Раковска 5

Лазур

Пещера

ул. "Христо Ботев" 4

Лазур

Пещера

ул. "Св. Константин" 40

Лазур

Пещера

пл. "Никола Докторов" 1

Лазур

Пещера

ул. "Михаил Такев" 21

Лазур

Батак

ул. "Априлци" 40

Лазур

Пещера

ул. "Симон Налбант" 70

Лазур

с. Радилово

общ. Пещера, с. Радилово, ул. "Георги Ангелиев" 44

Лайф

Плевен

ж.к Сторгозия бл.63

Лайф

Плевен

ул. Цар Самуил 138

Лайф

Плевен

ул. 3-март

Лайф

Плевен

ж.к. Дружба 420

Лайф

Плевен

ул. "В. Априлов" 14

Лайф

Плевен

ж.к. Сторгозия 82А

Лайф

Плевен

ул.П.Р.Славейков

Лайф

Троян

ул. Димитър Икономов - Димитриката 53

Лайф

Червен бряг

ул. "Иван Вазов"

Ларго

Монтана

ул. "Антим 1"

Ларго

Монтана

бул. Монтана 28

Лекси - Гранд

Пловдив

ул. "Капитан Райчо" 56

Лекси - Марица

Пловдив

бул. "Марица" 19

Лекси - Пещерско

Пловдив

ж.к. Хр. Смирненски, бул. "Пещерско шосе" 58

Лекси - Сани

Пловдив

ж.к. Хр. Смирненски, ул. "Царевец"

Лешник - супермаркет Каприз

Дулово

ул. Шуменско шосе 40

Лиа

Дряново

ул. Шипка 193

Лиа

Велико Търново

ул. Ален Мак

Лиа

Велико Търново

ул. Стоян Михайловски

Лозана

Исперих

ул. Васил Левски 145

Лозана

Исперих

ул. Хан Аспарух бл.2

Лозана

Исперих

ул. Хан Аспарух 22

Лукси 61

Панагюрище

ул. "Георги Бенковски" 33

Магазин Белисима

Казанлък

ул. "Лилия" 4

Магазин Крамар

Чирпан

ул. "Васил Левски" 2

Магазин Селекс

Асеновград

ул. "Съединение" 22

Маги

Симеоновград

ул. "Княз Батенберг" 3

Маго

Първомай

ул. "Черноризец Храбър" 6Б

Маго

Първомай

ул. "Стара планина" 1

Майсторови 2016 ООД

Гоце Делчев

м. Малинов мост

Макао

Варна

бул. Христо Ботев 18

Макао

Варна

търговски комплекс Палах център, бул. "В. Левски"

Макао

Варна

кв. Винца, бул. "Цар Борис Трети" 37

Макао

Варна

ул. Топола 12

Макс Марк

Горна Оряховица

ул. Раховец 1

Макс Марк

Горна Оряховица

ул. "Цар Освободител" 5

Макс Марк

Горна Оряховица

ул. Наум Охридски 2

Манна Иф ООД

Перник

кв. Изток, ул. Юри Гагарин 10

Манна Иф ООД

Перник

пазар Монопол с/у Т-маркет

Маракан

Пловдив

ул. "Радецки" 45

Маракан

Сърница

ул. "Свобода" 13

Маркет Централ

Дебелец

ул. Патриарх Евтимий 50

Мартини Супермаркет

Варна

ж.к. Младост 2

Мат Маркет

Бойчиновци

бул. "Георги Димитров" 59

Мерканто

Сливен

бул. "Стефан Стамболов" 50

Мерканто

Сливен

ж.к. Дружба кул."Бургаско шосе" 61

Мерканто

Сливен

ж.к. Дружба бл. 20

Мерканто

Сливен

кв. Стоян Заимов бл.99

Мерканто

Сливен

кв. Клуцохор до бл.19

Мерканто

Сливен

пл. Васил Левски

Мерканто

Сливен

ул. "Д. Пехливано" 2А

Мерканто

Сливен

ул. "А.Стамболийски"

Мерканто

Сливен

бул. "П.Хитов" бл.20

Мира Видин

Видин

ул. Търговска 27

Мираж 2006

Плевен

ул. Крали Марко 3

Младост

Сл. Бряг

Сл. Бряг, ул. Камелия Запад

М-Марккет

Пазарджик

ул. "К. Честименски" 43

Модена

Пловдив

бул. "Никола Вапцаров" 3А

Модена

Пловдив

ул. "Брезовска"

Модена

Пловдив

ул. "Пантелей Генов" 3

Моят Магазин

Котел

ул. "Поп Янко" 2

Надежда

Камено

ул. "Странджа"

Надежда Крънчева ЕТ

Разлог

ул. Ст. Стамболов 5

Нивен

Габрово

ул. Николаевска 86

Нивен

Габрово

ул. Свищовска 71

Нивен

Габрово

ул. Брянска 96

Нивен

Габрово

ул. Ястребец 1

Нивен

Габрово

ул. Ст. Караджа 5

Нивен

Габрово

ул. Найден Геров 10

Нивен

Габрово

ул. Никола Войновски 30

Нивен

Габрово

ул. Орловска 104

Нивен

Габрово

ул. Ястребец 1

Нивен

Габрово

ул. Свищовкса 101

Нивен

Габрово

ул. Христо Смирненски 33

Нивен

Габрово

бул. Столетов 59

Нивен

Габрово

бул. Магильов (срещу Тера Мол)

Нивен

Габрово

ул. Кирил и Методий 10

Нивен

Габрово

ул. Скобелевска 26

Нивен

Габрово

ул. Прохлада 5

Нивен

Габрово

бул. Трети Март 52

Нивен

Габрово

бул. Столетов 117

Нивен

Габрово

ул. Николаевска 25

Нивен

Габрово

бул. Трети Март 49

Нико 22 - ЕООД

Радомир

ул. Райко Даскалов 62

Никол ММ ООД

Дупница

ж.к. Бистрица до бл. 5

Нова Ф

Казанлък

ул. "Софроний Врачански" 11

Нон стоп 2+2

Пловдив

ул. "Пещерско Шосе" 28

Нон стоп Енерджи 2

Пазарджик

ул. "Кн. Ал. Батенберг"

ОАЗИС 3

Стара Загора

ул. "Ген Столетов" 90

Овик 94

Варна

ул. Петър Райчев 20

Омега Карлово

Карлово

ул. "Дъбенско Шосе" 1

Омега Карлово

Карлово

ул. "Генерал Заимов" 28

Орбис ЕООД

Самоков

ул. Соколец 9

Орбис ЕООД

Самоков

ул. България 237А

Орбис ЕООД

Самоков

ул. Искър 67

Орбис ЕООД

Самоков

кв. Самоково бл. 30

Орбис ЕООД

Самоков

ул. България 1

Орбис ЕООД

Самоков

кв. Самоково бл. 9

Орбис ЕООД

Самоков

ул. Цар Борис III 43

Орбис ЕООД

Самоков

ул. България 105

Орбис ЕООД

Самоков

ул. Плана планина 2

Орбис ЕООД

Самоков

ул. Цар Борис III 169

Орбис ЕООД

Самоков

ул. Преспа 6

Орхидея 3

Стара Загора

ул. "Кирил и Методий" 60

Паралел 92

Силистра

ул. "Бойка Войвода" 2

Паралел 92

Силистра

ул. "Добруджа" 18

Паралел 92

Силистра

ул. "Симеон Велики" 18, център

Паралел 92

Силистра

ул. "Х. Джамджиев" 1

Паркмарт

Варна

бул. "Цар Освободител" 25

Паркмарт

Варна

м-ст Приморски парк 2. 482ш

Пацони

Русе

кв. Друбжа 3 ул. "Даме Груев" 2

Пацони

Русе

ул. Борисова 88

Пацони

Бяла

ул. П.Волов

Пацони

Ветово

ул. Съединение 5

Пацони

с. Голямо Враново

ул. Христо Ботев 13

Пацони

Глоджево

ул. Александър Стамболийски 2

Пацони

Две могили

ул. България 93

Пацони

Русе

кв. Дружба 1

Пацони

Русе

кв. Дружба 3

Пацони

Русе

ул. Тулча 15

Пацони

Русе

ул. Байкал 4

Пацони

Исперих

ул. Васил Левски

Пацони

Кубрат

ул. Цар Освободител 4

Пацони

Русе

ул. Мария Луиза 1

Пацони

с. Николово

обл. Русе, с. Николово, местност над село

Пацони

Русе

бул. Цар Освободител 113А

Пацони

Попово

ул. Драва 3

Пацони

Русе

ул. Чипровци 25

Пацони

Русе

ул. Липник 106

Пацони

Сливо поле

ул. Иван Рилски 6

Пацони

Русе

ул. Янтра 4

Пацони

Русе

ул. Цар Асен 26

Пацони

Русе

ул. Цар Освободител 120

Пацони

Тутракан

ул. Гео Милев 3

Пацони

Цар Калоян

ул. Освобождение

Пацони

Русе

ул. Карамаджаков 4

Пекин

Белене

ул. "Фердинанд Дечев" 5

Перфект

Кърджали

ул. "Сан Стефано" 2

Перфект

Кърджали

ул. "Стефан Караджа" 22

Пламекс

Стара Загора

кв. Индустриален

ПМ Маркет Пазарджик

Пазарджик

ул. "Втори Януари" 5

Полистарс

Велинград

бул. "Съединение" 89

Примера

Варна

ул. "Битоля" 8

Примера

Варна

кв. Виница, ул. "Цар Борис" 3

Примера

Варна

кв. Виница, ул. "Морска звезда" 7

Примера

Варна

местност Св. Никола 103

Примера

Варна

ул. "Солун" 3

Примера

Варна

ул. "Юрий Венелин"

Примера

Варна

ж.к. Левски, ул. "Мир" 58

Примера

Варна

кв. Младост, су блок147

Примера

Варна

ул. "Роза" 44

Примера

Белослав

ул. "Бельов" 2

Примера

Варна

СО Боровец север, сп. Лозар

Прогрес 77

Пловдив

ул. "Георги Раковски" 4

Промо Маркет

Пазарджик

ул. "Найчо Цанов"" 36А

Промо Маркет

Пазарджик

ул. "Димитър Греков"

Промо Маркет

Пазарджик

ул. "Кочо Честименски" 13

Промо Маркет

Пазарджик

ул. "Петър Бонев" 17Б

Промо Маркет

Пазарджик

кв. 10, ул. "Яков Матакиев" 3а

Промо Маркет

Пазарджик

ул. "Люлин" 6

Радоник

Казанлък

ул. "Лилия" 4

РАМАНИ Н - ООД

Елин Пелин

ул. София №11

РАМАНИ Н - ООД

Елин Пелин

ул. Лесновска №5

Риволи Айдемир

с. Айдемир

обл. Силистра, с. Айдемир, ул. "Боровинка" 2

Риволи Добрич 142 (Хмелницки)

Силистра

ул. "Добрич" 142

Риволи Дръстър

Силистра

ул. "Дръстър" 21

Риволи Дулово

Дулово

ул. "Васил Левски" 32

Риволи Дулово 2 голям

Дулово

ул. "Силистренско Шосе" 9

Риволи Дунав

Силистра

ул. "Янко Тодоров" 27

Риволи Изток

Силистра

ул. "Одеса" 6

Риволи Оазис

Силистра

ул. "Добрич" 49

Риволи Трейд Кайнарджа

с. Кайнарджа

обл. Силистра, с. Кайнарджа, ул. "Д. Дончев" 2В

РКС Басарбово

Русе

ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 69

РКС Бъзън

Русе

ул. "Св. Св. Кирил и Методий"

РКС Пиргово

Русе

ул. Пиргово 36

РКС Русе Родина

Русе

ул.Чипровци 12

РКС Сваленик

Русе

ул. Демокрация 1

РКС Семерджиево

Русе

ул. Камчия 2

РКС Тръстеник

Тръстеник

ул. "6-ти сепрември" 66

Роксан ЕООД

Берковица

ул. Александровска №7

Роксан ЕООД

Своге

бул. Искър №63

Роксан ЕООД

Своге

ул. Цар Симеон №7

Роксан ЕООД

Сливница

ул. Константин Величков №7

Роксан ЕООД

Радомир

ул. Дупнишка №7

Роксан ЕООД

Самоков

ул. Македонска №32

Роксан ЕООД

Самоков

ул. Баба Фира 313

Роксан ЕООД

Елин Пелин

ул. Елин Пелин №13

Румяна Мирчева

Ловеч

ж.к. Младост с /у бл.302

С Март - Бакалия 2014 ООД

София

ж.к. Младост 1, с/у Окръжна болница Св. Анна, на обръщалото на тролеите

С Март - Бакалия 2014 ООД

София

кв. Лозенец, ул. Крум Попов 64

С Март - Бакалия 2014 ООД

София

ж.к. Люлин 7, с/у бл. 702

С Март - Бакалия 2014 ООД

София

ж.к. Обеля 2

С Март - Бакалия 2014 ООД

Банкя

ул. Александър Стамболийски 30

С Март - Бакалия 2014 ООД

София

кв. Лозенец, ул. Арсеналска 66

С Март - Бакалия 2014 ООД

София

ул. Георги Минчев 28А

С Март - Бакалия 2014 ООД

София

кв. Редута, ул. Велчо Атанасов 35

С Март - Бакалия 2014 ООД

София

ул. Ралевица 64

СВА - ГАЛ 94

Шумен

ул. Васил Друмев 45

СВА - ГАЛ 94

Шумен

бул. Ришки проход 40

СВА Йоми

Велики Преслав

ул. Стамболийски 6А

СВА Йоми

Велики Преслав

ул. Борис Спиров 88

СВА Йоми

Велики Преслав

ул. Борис Спиров 45

СВА Макс Марк

Горна Оряховица

ул. Вичо Грънчаров 10

СВА Пишмана

Велико Търново

ул. Емилиян Станев 9

СВА Полиция

Велико Търново

ул.Бачо Киро 16

СВА Рема Маркет

Горна Оряховица

ул. Люляк 5

СВА Сидни

Горна Оряховица

ул. Ангел Кънчев 47

Севън Ес

Стара Загора

ул. "Пазарска" 2

Севън Ес

Нова Загора

ул. "П. Енев" 63

Си Би ЕС

Стара Загора

ул. "Загорка" 29

Си Би ЕС

Стара Загора

Студентски град

Си Би ЕС

Стара Загора

ул. "Младост" 25

Си Би ЕС

Стара Загора

ул. "А.Кънчев" и ул. "Христо Ботев"

Си Би ЕС

Стара Загора

кв. Три чучура-юг 109

Си Би ЕС

Стара Загора

ул. "Свещ. Г. Клисаров" 2

Си Би ЕС

Стара Загора

бул. "Св. Патриарх Евтимий" 80А

Си Би ЕС

Нова Загора

ж.к. Загоре, ул. "Патриарх Евтимий"

Си Би ЕС

Чирпан

ул. "Димитър Благоев" 2

Си Би ЕС

Стара Загора

ген. Столетов 36

Си Би ЕС

Стара Загора

ул. "Граф Игнатиев" 59

Си Би ЕС

Стара Загора

ул. "Д. Наумов" 100

Си Би ЕС

Стара Загора

ул. "Ген Столетов" 149

Си Би ЕС

Казанлък

кв. Васил Левски бл.42

Си Би ЕС

Раднево

ул. "Г. Димитров" 21

СИ ТИ ЕС

Враца

ул. Славянка

Сидер 3 ООД

с. Гърмен

ул. Десета 20

Сидер 3 ООД

с. Гърмен

ул. "1-ва" 60

Сидер 3 ООД

с. Гърмен

ул. "1-ва" 37

Силвана

Харманли

бул. "България" 84

Славекс

с. Тенево

обл. Ямбол, с. Тенево, ул. "Георги Димитров" 32

Славекс

Ямбол

ул. "Каранова" 2

Славекс

с. Зимница

обл. Ямбол, с. Зимница, ул. "Хан Аспарух" 4

Славекс

Ямбол

кв. Златен Рог, ул. "Дружба" 51

Славекс

с. Веселиново

обл. Ямбол, с. Веселиново, ул. "Георги Дражев" 28

Славекс

Ямбол

ул. "Граф Игнатиев" 42А

Славекс

Ямбол

ж.к. Диана бл. 6

Славекс

Ямбол

ул. "Търговска"

Славов Дряново

Дряново

ул. Шипка 112

Славов Шопинг

Габрово

ул.Станциона 14

Славов Шопинг

Габрово

ул. Николаевска 33

Славов Шопинг

Габрово

ул. Шипка 112

Слънчеви лъчи

Пловдив

Кючук Париж, ул. "Михалаки Георгиев" 25

Слънчеви лъчи - Фамилия

Пловдив

Кючук Париж, ул. "Н.Вапцаров" 23

Солаков - Поща

Добрич

ул. Полк. Дрангов 2

Солаков - Стария орех

Добрич

ул. Кирил и Методи 6

Солар Еко Енерджи

Златоград

ул. "Прогрес" 1

СТ Аромат ЕООД

Гоце Делчев

ул. Бяло море 5

Стар Маркет

Варна

ул. Кюстенджа 24

Стар Маркет

Варна

ул. Никола Кънев 11, Колхозен

Стар Маркет

Варна

бул. Съборни 16

Стар Маркет

с. Пчелник

обл. Варна, с. Пчелник, ул. Дунав 51

Стар Маркет

Варна

ул. Панагюрище 2

Стар Маркет

Варна

ул. Андрей Сахаров 15

Стар Маркет

Варна

бул. 8-ми Приморски полк 100

Стар Маркет

Варна

ж.к. Вл.Варненчик 2ри бл.232 партер

Стар Маркет

Варна

ул. Методи Попов

Стар Маркет

с. Старо Оряхово

обл. Варна, с. Старо Оряхово, ул. Кирил и Методий 27

Стар Маркет

Варна

ул.Цариброд 41

Стар Маркет

Варна

ул.Калитин 13

Стар Маркет

Варна

ул. Македония 140

Стар Маркет

Варна

бул. Вл.Варненчик 108

Стар Маркет

Варна

МЦ Младост

Стар Маркет

Варна

м-ст Ален Мак с/у ВСУ Черноризец Храбър

Стар Маркет

Варна

ул. Братя Бъксон

Стефани

Бяла Слатина

м/у ул. Хан Крум и Д. Благоев

Стиви маркет

Велико Търново

кв. Бузлуджа, ул. "Георги Живков" 1

Стиви маркет

Килифарево

ул. Стефан Паскалев 1

Стиви маркет

Велико Търново

кв. Триъгълника, ул. "Професор Илия Янулов" 2

Супер маркет Байкал

Кърджали

ул. "Г-л Чернозубов" 28

Супермаркет Апетит

Плевен

ж.к. Дружба до бл.425

Супермаркет Валентино

Раковски

ул. "Васил Левски" 2а

Супермаркет Елина Първенец

с. Първенец

обл. Пловдив, с. Първенец, ул. "Съединение"

Супермаркет Стопчето

Пловдив

ул. "Георги Данчов" 16

Супермаркета

Стара Загора

ул. "Ген. Столетов" 70

Тарита

Пазарджик

ул. "Болнична" 415

Тарита

Пазарджик

ул. "Завоя на Черна" 11

Тарита

Пазарджик

ул. "Мария Шутич"

Тарита

Пазарджик

ул. "Райко Алексиев" 19

Текон Мизия

Мизия

бул. Георги Димитров с/у м.м. Лазаров

Текон Оряхово

Оряхово

ул. Андрей Чапразов 17/25

Текон Селановци

Оряхово

ул. "С.Румянцев" 11

ТИМ

Велико Търново

ул.България 70

ТИМ

Велико Търново

ул. "Мармарлийска" 37

ТИМ

Велико Търново

ул. Оборище 18

Тони

Кърджали

ж.к. Възрожденци, ул. "Хр. Данов" 1

Тони

Кърджали

ж.к Възрожденци, бул. "Хр. Ботев" 47

Тони

Кърджали

ж.к. Възрожденци, к-с "Рожен"

Тонита Трейд ЕООД

Самоков

бул. "Искър" 61, м-н Фреш

Тонита Трейд ЕООД

Кюстендил

ул. "Цар Освободител" 105

Тонита Трейд ЕООД

Дупница

с/у Спортна зала

Топ маркетс

Шумен

ул. Кирил и Методий 66

Трапезико

Стара Загора

ул. "Поп Минчо Кънчев" 52

Трилениум Ситимаркет

Варна

кв. Цветен, ул. "Зеленика" 2

Трилениум Ситимаркет

Варна

ул. "Цар Симеон" 36, ЖП Гара

Трилениум Ситимаркет

Варна

ж.к. Левски, ул. "Евлоги Георгиев" 59

Трилениум Ситимаркет

Варна

кв. Цветен, ул. "Ружа" до бл. 6

Трилениум Ситимаркет

Варна

кв. Траката, ул. "Манол Йорданов" 14

Трилениум Ситимаркет

Варна

Златни пясъци до КПП

Трилениум Ситимаркет

Варна

м-ст Свети Никола 117

Трилениум Ситимаркет

Варна

Св. Св. Константин и Елена, ул. "50" 1А

Трилениум Ситимаркет

Варна

кв. Цветен, ул. "Роза" 15

Трилениум Ситимаркет

Варна

Китайска стена, бул. "8 Приморски полк" 135. бл. 36

Трилениум Ситимаркет

Варна

кв. Чайка, бл.189 партер

Трилениум Ситимаркет

Варна

кв. Траката, ул. "14-та" 10

Трилениум Ситимаркет

Варна

кв. Трошево, ул. "Ивац" 3

Трилениум Ситимаркет

Варна

ж.к. Възраждане, ул. "Поп Димитър" 12

Трилениум Ситимаркет

Варна

ж.к. Победа 26

Трилениум Ситимаркет

Варна

м-ст Свети Никола 60

ТТ Маркет

Русе

ул. "Хан Крум" 6

ТТ Маркет

Русе

ул. "Студентска" 9

ТТ Маркет

Русе

ул. "Александровска" 20

ТТ Маркет

Русе

бул. "Липник" 121Б

Унитекс Руен

с. Руен

ул. "Изгрев" 12

Ухание-85 ЕООД

Благоевград

бул. "П. Яворов" 35, над Пебълс

Ухание-85 ЕООД

Благоевград

ул. "Огражден" 7

Фаворит

Съединение

ул. "Александър Стамболийски" 17

Фаворит

Бургас

ж.к. Славейков, бл.157

Фантазия Мол

Плевен

пл. Иван Миндиликов 1

Фантазия Ортопедия

Плевен

ул. Трифон Кунев 5

Фантазия Стоматология

Плевен

бул. "Русе" 2

Фантазия Сторгозия

Плевен

ж.к. Сторгозия, ул.Цар Самуил до бл.34

Фантазия Христо Ботев

Плевен

бул. Христо Ботев 140

Финес Мездра

Мездра

к-с "Роял" ет. 1

Финес Монтана

Монтана

к-с "Нова Деница" ет. 1

Финес Враца-Дъбника

Враца

комплекс Дъбника

Финес Троян

Троян

ул. Васил Левски 75

Финес Враца-център

Враца

ул. "Търговска" 1А

Фламинго

Стара Загора

ул. "Ген.Гурко" 55

Фламинго

Стара Загора

ул. "Цар Симеон Велики" 28

Фреш Маркет Кръстевич

Пловдив

ул. "Гаврил Кръстевич" 9

Фреш маркет Прослав

Пловдив

ул. "Елин Пелин" 30

Фреш маркет Раковски

Раковски

ул. "Петър Богдан" 91

Фреш маркет Свобода

Пловдив

бул. "Свобода" 20

Фреш Маркет Силиврия

Пловдив

ул. "Силиврия" 15А

Фреш Маркет Скопие

Пловдив

ул. "Скопие" 102

Фреш Маркет Смирненски

Пловдив

ул. "Копривките" 2

Фреш Маркет София

Своге

ул. Искър 6Б

Фреш Маркет София

с. Чепинци

пл. Симеон Овчаров 2

Фреш Маркет София

Сливница

пл. Съединение 1

Фреш Маркет София

Владая

ул. "Плиска" 2

Фреш Маркет София

Нови Искър

ул. "Светлина" 44

Фреш Маркет София

Нови Искър

ул. "Искърско Дефиле" 164

Фреш Маркет София

София

кв. Оборище, ул. "Тракия" 2

Фреш Маркет София

с. Казичене

ул. "Цар Борис 3" 21

Фреш Маркет София

София

кв. Обеля - площада

Фреш Маркет София

София

кв. Суходол - площада, ул. "Траян Танев" 32

Фреш Маркет София

с. Петърч

ул. "Капитан Петко Войвода" 1-3, площада

Фреш Маркет София

Бухово

бул. "Никола Бонев" 14

Фреш Маркет София

Банкя

ул. "Стефан Стамболов" 2А

Фреш Маркет София

Божурище

ул. "Витоша" бл. 3

Фреш Маркет София

София

бул. "Лазар Михайлов" 65

Фреш Маркет София

София

кв. Филиповци, ул. "Трети Март" 52-54

Фреш Маркет София

София

ул. "Гео Милев" 36

Фреш Маркет София

Драгоман

ул. "Александър Стамболийски" 2

Фреш Маркет София

София

кв. Горна Баня, ул. "Перуника" 1

Фреш Маркет София

с. Световрачене

ул. "Софийска" 54

Фреш Маркет София

с. Негован

ул. "Васил Левски" - Площада

Фреш Маркет София

с. Подгумер

с. Подгумер - Площада

Фреш Маркет София

Годеч

ул. Ал. Стамболийски 1

Фреш Маркет София

с. Мрамор

ул. "Васил Левски" - Площада

Фреш Маркет София

Божурище

бул. "Европа" 26

Фреш Маркет София

Ботевград

ул. "3-ти Март" 68, център ГУМ

Фреш Маркет София

Нови Искър

ул. "Розова Долина" 16

Фреш Маркет София

Герман

ул. "Патриах Герман" 80

Фреш Маркет София

София

кв. Надежда 2, ул. "Кирил Дрангов" с/у бл. 257

Фрукт

Видин

ул. "Ал. Хаджиспасов" 7

Фрукт

Видин

ул. "П. Яворов" 2

Фрукт

Видин

ул. "Княз Борис 1" 21

Хепи Хип

Червен бряг

ул. "Княз Борис 1" 1

ХМ Томи Балик

Добрич

ул. Христо Ботев

ХМ Томи Каварна

Каварна

бул. България 20

ХМ Томи Трапезица

Добрич

ул. "Трапезица" 10

ХМ Томи Център

Добрич

ул. "Охрид" 6

Царица Елена

Велико Търново

ул."Марно поле"

Царица Елена

Елена

ул. Ил. Макариополски 9

Царица Елена

Елена

ул. Ил. Макариополски 3

ЦБА - Коме

София

ж.к. Слатина, ул. "Слатинска" до бл. 41А

ЦБА - Коме

София

ул. "Цар Освободител" 128

ЦБА - Коме

София

ж.к. Света Троица, на ъгъла на ул "Варна" и ул."Русе"

ЦБА - Коме

София

ж.к. Гео Милев, ул. Симеонов век №17А

ЦБА - Коме

София

ж.к.Лозенец, бул.Черни връх 39

ЦБА - Коме

София

кв. Лозенец, ул. Плачковица 2

ЦБА - Коме

София

ул. Зографски манастир 15, бл. С, вх. В

ЦБА - Коме

София

кв. Княжево, ул.Миле Попйорданов 51

ЦБА - Коме

Своге

ул. Цар Симеон № 6

ЦБА - Коме

Костинброд

бул. Ломско шосе 26

ЦБА - Коме

Перник

кв Изток, ул."Юрий Гагарин" до бл. 36

ЦБА - Коме

София

ж.к. Люлин 4, бул. „Захари Стоянов“, до бл. 417

ЦБА - Коме

Елин Пелин

ул. Керамик, м-н 4-5 с/у завод Изида

ЦБА - Коме

София

ж.к. Мотописта, ул."Георги Измирлиев", до бл.236

ЦБА - Коме

София

ж.к. Дружба 2, РУМ

ЦБА - Коме

София

ж.к. Гоце Делчев, бул. "Гоце Делчев" №117, бл. 1А

ЦБА - Коме

София

ж.к. Овча Купел 2, РУМ срещу 149 СОУ

ЦБА - Коме

Банкя

ул. "Стефан Стамболов" № 20

ЦБА - Коме

Елин Пелин

бул. София № 25

ЦБА - Коме

с. Лозен

кв. Долни Лозен, ул. Иван Пешев 6

ЦБА - Коме

Сливница

ул. "Паисий Хилендарски" 33Б

ЦБА - Коме

с. Казичене

ул. Любен Каравелов 44

ЦБА - Коме

Дупница

ул. "Саморанска" №2

ЦБА - Коме

Перник

ж.к. "Мошино" ул."Рашко Димитров", бл. 64 - 66

ЦБА - Коме

София

ж.к. Овча Купел 1, до бл. 422

ЦБА - Коме

Самоков

кв. Самоково до бл.30

ЦБА - Коме

с. Лозен

ул. Янко Панайотов 29

ЦБА - Коме

София

кв. Изток, ул. Антон Чехов 69

ЦБА - Коме

Дупница

ж.к. "Бистрица" с/у бл. 63

ЦБА - Коме

Костинброд

ул. "Охрид" 33А

ЦБА - Коме

София

ж.к. Красна поляна, бул." Н. Мушанов" №76, бл.41

ЦБА - Коме

Дупница

ул."Иван Рилски" № 6

ЦБА - Коме

София

ж.к. Надежда, ул."Ломско шосе", бл.№ 172

ЦБА - Коме

Драгоман

землището на гр.Драгоман, местност Окол

ЦБА - Лотос

Горна Оряховица

ул. Петко Р. Славейков 27

ЦБА - Свима

Велико Търново

ж.к. Картала, ул.Стоян Михайловски 7

Цветан Ночев Говедаре

с. Говедаре

общ. Пазарджик, с. Говедаре, ул. "23-та" 2

Централ 3

Горна Оряховица

ул. "Полтава" 45

Централ 94 - Ресен

Горна Оряховица

ул. Васил Коларов 25

Чарита

Смолян

ул. "Хан Аспарух" 1

Чечосан - Смолян

Смолян

ул. "Доктор Петър Берон" 11

Янко Перпериев

Смолян

кв. Устово, ул. "Атанас Беров"

Ясмин

Стара Загора

кв. Зора, ул. "Княз Борис" 115

Ясмин

Стара Загора

бул. "Руски" 5

Ясмин

Стара Загора

кв. Три чучура до бл.30

Ясмин

Стара Загора

кв. Самара 3, бл.50

Ясмин

Стара Загора

кв. Три Чучура-Север до бл. 82

Живис

Шумен

ул. Строител

Баджо 2013 ЕООД

Смолян

ул. Коста Аврамиков 9

Дария 07 - супермаркет Наблизо

Варна

ж.к. Бриз, ул. д-р Л.Попов 5

Дария 07 - супермаркет Наблизо

Варна

жк. Владислав Варненчик пред бл. 20

Дария 07 - супермаркет Наблизо

Варна

кв. Чайка бл.51

Традиция 96 ООД

Пловдив

ул.Иларион Макариополски

Крес БК ООД

Смолян

ул. Родопи 59

Пацони ООД, Глоджево

Русе

ул. Александър Стамболийски 2

Брих-7 ООД

Долни Дъбник

ул. Васил Левски 18

Везни 15 ЕООД

Ловеч

ул. Търговска 107

Корона 1

Козлодуй

Автогара

Корона 2

Козлодуй

ул. Симеон Русков 34

Лозана-Фикрет Салиев ЕТ

Исперих

ул. Хан Аспарух бл.2

РКС КООП Трейд ЕООД

Мартен

ул. Хр.Смирненски 9

РКС КООП Трейд ЕООД

Русе

ул. Чипровци 12

Румяна Мирчева ЕТ

Ловеч

жк. Младост с/у бл.302

ТТ Маркет, Девали ООД

Русе

ул. Воден 6

ТТ Маркет, Девали ООД

Русе

ул. Шипка 3

Финес ООД

Ботевград

пл. Саранск 18

Фреш 1

Видин

ул. Княз Борис 21

Фреш 2

Видин

ул. Герго Божинов 2

ЦБА Ръжгев

Белене

ул. Малчика бл.342

Жизел 1, Елина - М ЕООД

Монтана

ул. Парта 51Б

Жизел 2, Елина - М ЕООД

Монтана

ул. Макгахан 1

Жизел 3, Елина - М ЕООД

Монтана

ул. Беглешки мост 4

Аднан Кяшив ЕТ

Кубрат

ул. Иван Вазов 1А

Престиж

Свищов

ул. П. Евтимий 103

Печеливши

И не забравяй! Пази касовия бон до получаване на наградата!