Регистрирай касов бон!

КУПИ продукт по избор

РЕГИСТРИРАЙ номера на касовия бон ТУК

РАЗБЕРИ веднага дали ПЕЧЕЛИШ КУФАР ЕМЕКА

Регистрирай касов бон!

* Изображението на наградата е илюстративно!

Регистрирай се!

Играта приключи на 27.08.2023 г.

Въведи кода, който ти изпратихме чрез SMS на посочения от теб мобилен номер.

ПОТВЪРДИ

OK

Как да участвам?

1. Посети някой от участващите търговски обекти

2. Купи продукт по избор в периода от 10.07.2023 г. - 27.08.2023 г.

3. Регистрирай касовия си бон тук и може да спечелиш 1 от 300 куфара ЕМЕКА

И не забравяй! Пази касовия бон до получаване на наградата!

Награди

* Изображението на наградата е илюстративно!

Правила

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА НА „EMEKA“


1. Организатор

1.1. Промоционалната игра на „EMEKA“, наричана по-долу за краткост „Играта“, се организира и осъществява от „Фикосота” ООД, с ЕИК 837055835, със седалище и адрес на управление в гр. Шумен, п.к. 9700, бул. Мадара № 48 (наричано по-долу за краткост „Организатор“), със съдействието на рекламна агенция „Мейт адвъртайзинг“ ЕООД, ЕИК 203999626, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1816, ул."Коломан" № 6, Бизнес център Интерленд, ет. 2, ап. офис 2, email: office@mateadvertising.bg и телефон за получаване на информация за играта: 0882618982 (според тарифния план на абоната) в качеството ѝ на изпълнител и наричана по-долу, за краткост „Изпълнител”. Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта.

1.2. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница: www.emeka.bg. Правилата ще са достъпни на посочената интернет страница през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.

1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си в Играта участниците се съгласяват с Правилата и се задължават да ги спазват. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на www.emeka.bg . Участниците поемат задължение да следят за актуалната версия на Правилата към момента на регистрацията си за участие в Играта.

1.4. Участието в Играта е обвързано с покупка.

1.5. Промоционалната игра се организира с рекламна цел - за популяризиране търговските марки на Организатора – „EMEKA“.

2. Период и място на провеждане на Играта

2.1. Играта стартира, считано от 00:00 часа на 10.07.2023г. и продължава до 23:59 часа на 27 .08.2023 г.

2.2. Играта сеорганизира и се провежда в търговски обекти по Приложение № 1 – Списък с търговските обекти, участващи в Играта. Приложението представлява неразделна част от настоящите Правила.

3. Право на участие

3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Игра немогат да участват лица, работещи за Организатора или Изпълнителя, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

4. Участващи продукти

4.1. В Играта участват всички продукти под търговска марка “ EMEKA“ (тоалетна хартия “EMEKA“ и кухненска ролка “EMEKA“) .

4.2. Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

5. Начин за провеждане на Играта

5.1. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1:

Да закупи в периода на Играта продукт/и под търговска марка „ЕМЕКА“ от търговски обект по Приложение № 1

Стъпка 2:

Да регистрира, безплатно, на интернет страницата на Играта - www.emeka.bg , номера на касовия бон за извършената покупка.

При регистрация участникът следва да попълни всички задължителни полета, а именно:

а) мобилен телефонен номер;

б) номер на касовия бон за покупката от Стъпка 1 (може да се регистрира само касов бон, издаден в периода на Играта и от търговски обект, посочен в Приложение 1. Върху касовите бонове следва да бъде изписано името на продукта. При неизпълнение на това условие, дължащо се само и единствено на технически причини, името на продукта следва да бъде изписано на ръка с полагане на подпис и печат от служителя, обслужващ касата на съответния търговски обект. );

Важно! Касовият бон следва да се пази до получаване на наградата!

в) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Правилата на Играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***), ще бъде публикуван на www.emeka.bg .

г) чрез падащо меню да посочи населено място и търговски обекта, от който е закупен продукта;

5.2.Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

5.3.Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия, съответният касов бон се счита за невалиден.

5.4. Един участник може да направи максимум 2 регистрации в рамките на всеки един от дните, в които се провежда Играта. Всеки опит за регистрация, след достигане на максималния брой регистрации за деня, ще бъде отчетен като невалидна регистрация.

6. Награди

6.1. Наградите в Играта са: куфар „Емека“, с размери: 55/37/22 см, Общо, за целия период на Играта, ще бъдат раздадени 300 броя куфара от посочения тип.

6.2. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

7. Теглене и обявяване на печелившите

7.1.Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистриран касов бон се счита за невалиден.

7.2.Един участник има право да спечели само една награда за целия период на Играта.

7.3.Теглене на печелившите:

7.3.1.Разпределението на наградите ще се извършва на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено и равномерно разпределяне на наградите на база регистрации в Промоцията. Всички печеливши касови бонове не участват в следващи тегления.

7.3.2.Печелившите участници ще бъдат известени чрез съобщение, визуализиращо се на екрана на устройството, чрез което достъпват сайта на Играта, както и със SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер на Изпълнителя – 0882618982, на който печелившите участници, чрез обаждане, в срок от 5 дни от получаването на SMS съобщението, ще трябва да посочат: три имена, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

7.3.3.Освен печелившите участници във всяко теглене, ще бъдат изтеглени и 3 (три) резерви. В случай, че спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си в посочения срок, както е описано в т.7.3.2 или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, откаже да представи на куриера печелившия касов бон, с който е изтеглен, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта ще бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в точка т.7.3.2 начин, с първия по ред резервен печеливш за съответното теглене, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5 дни, считано от уведомяването му по посочения в т.7.3.2 начин, трябва да изпрати на Изпълнителя необходимите данни за доставка на спечелената награда: трите имена, точен адрес и телефон за връзка.

7.4.Обявяване на печелившите: Печелившите за съответния ден се обявяват на интернет страницата на Играта: www.emeka.bg , до 10:00 ч. на следващия ден. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците със заличаване на последните 3 цифри от тях, с цел сигурност (пример :+359887 123***). С участието си в Игра, печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните три цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

8. Доставка на наградите

8.1.Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Изпълнителя, до всеки печеливш участник, в срок до 45 дни след предоставяне на необходимата информация. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай, че участникът не бъде открит на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

8.2.Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш или от надлежно упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на касовия бон, с който участникът е спечелил наградата.

9. Ограничения на отговорността. Дисквалификация на участник

9.1. Организаторът и Изпълнителят не гарантират, че достъпът до интернет страницата на Играта www.emeka.bg и възможността за регистрация за участие в Играта ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.

9.2. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора или Изпълнителя. Също така, Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.

9.3. Организаторът на Играта и Изпълнителят не носят отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на телефонната линия на Играта.

9.4. Организаторът на Играта и Изпълнителят не носят отговорност за предявени претенции, свързани с правото на собственост върху печеливш касов бон, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.

9.5. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Играта или доставката на наградите.

9.6. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участник или негово имущество по време на, във връзка с или по повод участието му в настоящата Игра, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен в случаи на умисъл или груба небрежност от страна на Организатора, съответно Изпълнителя.

9.7 . Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност и не дължат обезщетение на лица, чийто касов бон е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

9.8. Нито Организаторът, нито Изпълнителят са длъжни да водят кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

9.9. Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора или Изпълнителя са предвидени с информативна цел и в този смисъл са инструктивни. Неспазването им от Организатора или от Изпълнителя не е основание за ангажиране отговорността на тези лица.

9.10. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът, съответно Изпълнителят си запазват правото да дисквалифицира съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат награда/и.

9.11. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Играта, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

10. Прекратяване на Играта

10.1 . Организаторът има неотменимото едностранно право да прекрати Играта по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи, прекратяването на Играта се обявява на www.emeka.bg , с което участието на лицата се прекратява автоматично.

11. Защита на личните данни

11.1.Организаторът на играта е администратор на личните данни, а Изпълнителят е обработващ личните данни, които се предоставят при участие в Играта.

11.2. С поставянето на „тикче“ в чек-бокса, че е запознат с Политиката за поверителност,от съответния участник се счита, че същият е информиран как личните му данни ще бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и унищожавани от Организатора и Изпълнителя за целите на играта, както и в случай че бъде изтеглен като печеливш, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***) ще бъде публикуван на www.emeka.bg в анонимизирана форма. Анонимизацията на данните води до невъзможност за идентифициране на субекта и в този смисъл, същите съгласно действащото законодателство не се считат за лични данни.

11.3.Личните данни, предоставени от участниците се събират, обработват, използват, съхраняват и унищожават, както лично от Организатора, така и от името на Организатора чрез Изпълнителя, съгласно писмените инструкции на Организатора. Всички данни са защитени чрез подписване на писмено споразумение с Изпълнителя за защита на личните данни с конкретни технически и организационни мерки.

11.4.Организаторът и Изпълнителят се задължават да спазват разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да използват предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в настоящите Правила.

11.5.Целите за събирането, обработването, използване и съхраняването на личните данни са определени в Политиката за поверителност за Играта и предоставени на участниците при регистрация.

11.6. Повече информация относно вида на личните данни, които Организаторът събира, обработва, използва и съхранява за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политика за поверителност, публикувана на www.emeka.bg.

11.7. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора, чрез следните координати: dpo@ficosota.com .

11.8.Участниците също така имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg или на електронна поща: kzld@cpdp.bg.

12. Разни

12.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта, или между Изпълнителя и участниците в Играта се разрешават по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответните компетентни органи.

12.2. В рекламните материали за Играта, Организаторът информира лицата относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните Правилата за участие в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, посочени в тях.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Списък с търговските обекти, участващи в КАМПАНИЯТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА МАГАЗИНА

ГРАД

АДРЕС

300 Ан Груп

Варна

ул. Гладстоун 12

300 Ан Груп

Варна

ул. Дебър 58 ет.4 офис 22

300 Ан Груп

Варна

ул. Гладстон 10

300 Ан Груп

Варна

ул. Братя Бъгстон 30Д

300 Ан Груп

Варна

Сава Радулов 7

300 Ан Груп 2009

Варна

бул. Сливница 76, м-н Нептун

300 Графен Ритейл

Варна

ул. Йосиф Стоянов 13, м-н Колохоза

300 Графен Ритейл

Тополи

с.Тополи, д-р Липов 20

300 Графен Ритейл

Варна

Цар Асен 54

300 Крам Комерс БГ

Варна

ул. Батак 7, гръцка махала, м-н Сакар

300 Крам Комерс БГ

Варна

ул. Кавала 7

300 Крам Комерс БГ

Варна

ул. Тодор Икономов 15, м-н Алек

300 Крам Комерс БГ

Варна

ул. Македония 153

300 Крам Комерс БГ

Варна

ул. Екатерина Симитчиева 9

300 Крам Комерс БГ

Варна

ул. Възраждане 1А

300 Крам Комерс БГ

Варна

ул. Ст. Караджа 35

300 М Трейд Детелина

Варна

пл. Лаврентиий 3

300 М Трейд Детелина

Варна

ул. Елин Пелин 57А

300 Магазин Мизия

Девня

ул. Христо Ботев 18А

300 Магазинъ Балканъ Горен чифлик

Горен Чифлик

с. Горен Чифлик, Автоспирка

300 Маджестик

Варна

ул. Хр. Попович 33

300 Маджестик

Варна

Младост, южно от СОУ Г.Милев

300 Палачора

Варна

ж.к. Вл.Варненчик бл.55 вх.1

300 Палачора

Варна

ул. Николай Михайловски 13

300 Палачора

Девня

кв. Повеляново - център

300 Персика Владислав

Варна

ул. д-р Пискюлев 98

300 Премиум

Варна

ул. Георги Бенковски 3

300 Премиум

Варна

ул. Калитин до бл 28

300 Премиум

Варна

ул. Тодор Влайков 11

300 Приморски

Варна

ул.Ген.Колев 75

300 Прогрес

Варна

Цветен, ул. Божур 5

300 Прогрес

Варна

ул. Подвис с/у бл.27

300 Супермаркет Надежда

Долен Близнак

с. Долен Близнак, ул. Камчия 151

300 Теро

Варна

кв. Левски. ул Дубровник 4

300 Триста БГ Вардар

Варна

ул. Капитан Райчо 40

300 Триста БГ Странджа

Варна

ул. Хан Пресиян 15

300 Триста БГ Янтра

Варна

Трошево. Бул. Сливница 187 Г бл.3 вх.3

300 Триста Боровец

Варна

местност Боровец 726 север (бившия м-н Лазарини)

300 Триста Възраждане

Варна

Възраждане с/у бл. 40

300 Тунджа

Варна

ул. Любен Каравелов 68

300 Царевец

Варна

ул. Никулицел 10

300 Чифлика БГ Долни чифлик

Долни чифлик

ул. Централен Площад 48

300 Чифлика БГ Камчия

Долни чифлик

ул. 23 септември 2

300 Шипка

Варна

ул.Шипка 18

301 Теро

Варна

ул. Радост бл. 3А

302 Теро

Варна

ул. Македония 95

Bulmag

Шумен

ул. Искър 7

Bulmag

Варна

ул. Андрей Сахаров 2, Гранд Мол

Bulmag

Варна

Чаталджа, бул. Осми приморски полк 115, Комплекс Варна

Bulmag

Търговище

ул. 3-ти Март 20

Bulmag

Шумен

ул. Генерал Столетов 25

Bulmag

Търговище

ул. Трапезица 15

Bulmag

Търговище

ул. Сюрен 1

Bulmag

Търговище

ул. Гладстон 1

Bulmag

Варна

Владиславово, бул.Константин и Фружин 41

Bulmag

Шумен

бул. Симеон Велики 49

Bulmag

Шумен

бул. Велики Преслав 3

Bulmag

Шумен

бул. Мадара 30

Bulmag

Шумен

ул. Македония 40

Bulmag

Шумен

ул. Странджа 21

Bulmag

Шумен

бул. Велики Преслав 28

Bulmag

Шумен

ул. Дедеагач 8

My Market

Варна

ул. Студентска 7

My Market

Варна

Младост до бл. 104

My Market

Варна

Владислав Варненчик до бл. 11

My Market

Варна

ул. Д-р. Пискюлиев 62-64

My Market

Варна

Младост до бл. 104

My Market

Варна

ул. Владимир Висоцки 6

My Market

Варна

ул. Андрей Сахаров 11

My Market

Варна

ул. Васил Чекаларов 16

My Market

Варна

ул. Роза 33

My Market

Варна

ул.Стефан Стамболов 31-33

My Market

Добрич

ул. Отец Паисий 34

My Market

Варна

Възраждане ул. Здравко Чакъров 11 ТК Веста

My Market

Варна

ул.Генерал Стефан Тошев 38

My Market

Варна

ул.Брегалница 65, район окр. Болница

My Market

Варна

Виница, бул. Цар Борис Трети 1А

My Market

Варна

ул. Михаил Колони 17, гръцка махала м-н Фреш Шишкова градинка

My Market

Варна

Левски, ул. Студентска 4

My Market

Варна

ул. Български Орел 2

My Market

Варна

ул. Генерал Киселов 7

My Market

Варна

ул. Македония 25

My Market

Варна

ул. Роза 9

My Market

Варна

ул. Сан Стефано 10

My Market

Варна

ул. Цар Асен 1

My Market

Варна

ул. Цар Освободител 33

My Market

Варна

ул. Петко Тодоров 58

My Market

Аксаково

ул. Петрова Нива 5

My Market

Варна

Аспарухово ул.Горна Студена 12

АБС Езерче

Езерче

ул. Димчо Дебелянов 2А

АБС Разград

Разград

ж.к. Лудогорие

АБС Разград

Разград

ул. Кирил и Методий 1

АБС Разград

Разград

ж.к. Орел

АБС Разград

Разград

ул. Бели Лом 55

Абсолют

Левски

ул. Хан Аспарух 1а

Абсолют

Бяла черква

ул. Бачо Киро 78

Абсолют

Левски

ул. Малчика 14

Абсолют

Павликени

пл. Стефан Караджа 16

Абсолют

Павликени

бул. Руски 63

Абсолют

Павликени

ул. Ал. Стамболийски

Абсолют

Левски

ул. Кирил и Методий 33, център

АБЦ Бултрейд

Добрич

бул. 25-ти Септември 29

АБЦ Бултрейд

Добрич

ул. Каменица 5

АБЦ Добрич

Балчик

ул. Дунав 8

АБЦ Добрич

Добрич

ж.к. Дружба 1 №96

АБЦ Добрич

Добрич

бул. Добричка епопея 25

АБЦ Добрич

Добрич

ул. Орфей 36

АБЦ Добрич

Добрич

ул. Панайот Хитов № 34

АБЦ Добрич

Добрич

кв. Добротица, ул. Ген. Л. Станчев до бл.24

АБЦ Таврия

Добрич

ул. Дунав 18а

АБЦ Таврия

Добрич

бул.3-ти Март №12-А

АБЦ Таврия

Генерал Тошево

ул. Опълченска 26

Аделаз ЕООД

Дупница

ул. Булаир 1

Аделаз ЕООД

Дупница

ж.к. Бистрица бл.10

Аделаз ЕООД

Сепарева баня

ул. Германея 23

Аделаз ЕООД

Бобов дол

ул. Свети Иван Рилски - стоматология

Адлер Апа ООД

Баня

КАРЛОВО

Аднан Кяшив

Кубрат

ул. Иван Вазов 1А

Айсберг

Карлово

бул. Освобождение 15

Аквилон Балчик

Балчик

ул. Хр.Ботев 21

Алан Маркет

Харманли

ул. Марин Велев 1

Аликанте Комерс

Сърница

ул. Свобода 15

Анди Вис

Ямбол

кв. Център, ул. Ал. Стамболийски 17

Анди Вис

Ямбол

кв. Граф Игнатиев, ул. МУ 68 И 78, бл. 276

Анди Вис

Ямбол

ж.к. Диана зад бл.6

Андулка Айдемир

Силистра

ул. Лазурна 12

Андулка Сребърна

Силистра

ул. Дунав 19

Анет

Бургас

ж.к. Меден рудник до бл.424

Анет

Бургас

ж.к. Меден рудник до бл.479

Анет

Бургас

Меден Рудник бл. 215

Анет

Бургас

ж.к. Братя Миладинови Бл. 57

Анет

Бургас

ж.к. Меден Рудник до бл.53

Анет

Бургас

ж.к. Меден Рудник бл.258

Анет

Бургас

ж.к. Меден рудник, Зона В срещу бл.93

Анет

Бургас

Зорница бл 61

Анет

Бургас

кв. Изгрев, бл.183

Анет

Бургас

Славейков бл.44

Апетит Кнежа

Кнежа

ул. Христо Ботев 2А

Аракс 84

Варна

ул. Кокиче пред бл. 8

Аракс 84

Варна

Централен Кооперативен пазар обект 614

Аракс 84

Варна

ул. Младежка 46

Аргис

Първомай

Княз Борис І №31

Аргис

Първомай

Орфей 2

Аргис

Първомай

Спартак 11

Аргис

Първомай

ул. Христо Ботев 1А

Аргис

Първомай

ул. Студенец 2

Аромати

Петрич

ул. Цар Борис III №46

Аромати

Сандански

ул. Малашевска 10

Аромати

Гоце Делчев

ул. Бяло Море 20

Асико

Пазарджик

бул. Георги Бенковски 102 Б

АсиЯна

Сандански

ул. Стефан Станболов 70

Атлас

Раднево

ул. Валентина Терешкова 7

БББ

Асеновград

ул. Хан Крум 19

БББ

Пловдив

ул. Младежка 30

БББ

Асеновград

ул. Цар Иван Асен 2 №55

БББ

Пловдив

ул. Пере Тошев 3

БББ

Асеновград

ул. Христо Ботев 76

Блян Маркет

Перник

ул. Юри Гагарин 10

Блян Маркет

Перник

кв. Изток

Блян Маркет

Перник

кв. Тева

Богат Беден

Монтана

бул. Трети Март 3

Богат Беден

Вършец

ул. Република 31

Богат Беден

Монтана

ул. Н. Й. Вапцаров 6

Богат Беден

Монтана

ул. Върбан Пенов 1

Богат Беден

Монтана

ул. Захари Стоянов 30

Богат Беден

Брусарци

ул. 23-ти септември 33

Богат Беден

Брусарци

ул. Г. Димитров 68

Богат Беден

Монтана

ул. Захари Стоянов 30

Богат Беден

Берковица

ул. Александровска 6

Богат Беден

Бързия

ул. Петроханска 98

Богат Беден

Монтана

ул. Индустриална 20

Богат Беден

Монтана

ул. Индустриална 20, търговски център

Болеро

Бургас

бул. Хр.Ботев 70

Болеро

Бургас

Славейков бл. 164

Болеро

Бургас

Лазур до бл 71

Болеро

Бургас

ул. Калоян 79

Болеро

Бургас

ж.к. Меден Рудник до бл.408

Болеро

Бургас

Зорница Бл 47 до Вх.В

Болеро

Царево

ул. Милин Камък 11

Болеро

Черноморец

ул. Струма 3

Болеро

Поморие

ул. Добри Чинтолов 48

Болеро

Бургас

Лазур бл. 163. вх.1

Болеро

Бургас

ж.к. Братя Миладинови бл.147

Болеро

Бургас

Ветрен, ул.Ал.Стамболийски N:70

Болеро

Бургас

кв. Изгрев бл 101

Болеро

Бургас

Лазур бл 168

Братя Неделеви

Стамболийски

ул. Въча, Автогара

Братя Неделеви

Стамболийски

ж.к. Хранителна фабрика

Братя Неделеви

Стамболийски

ул. Демокрация 11

Брих-7

Долни Дъбник

ул. Васил Левски 18

Буров и Син

София

ж.к. Фондови Жилища, ул. Пражка Пролет 9

Буров и Син

София

ул. Персенк 39

Буров и Син

София

ул. Боряна 36

Буров и Син

София

бул. Стамболийски 54

В и Д Дерменджиеви

Калояново

ул. Асен Гаргов

Вал Солар ЕООД

Нова Загора

НОВА ЗАГОРА

Валентино

Раковски

ул. Ягода 1А

Валентино

Нова Загора

ул. Патриарх Евтимий 75

Валентино

Нова Загора

ул. Сливница 21

Валентино

Нова Загора

ул. Народни Будители 2

Валентино

Нова Загора

ул. К. Чамов 9Б

Варна маркет

Варна

Възраждане до бл. 18

Везни

Ловеч

ул. Търговска 107

Везни

Ловеч

ул. Райна Княгиня 3

Везни

Ловеч

ул. Търговска 32, център

Велвет ДЗЗД

ХАСКОВО

ж.к. Орфей, к-кс Веспрем №10А

Велвет ДЗЗД

ХАСКОВО

ул. 22 Септември до бл. 12

Велвет ДЗЗД

ХАСКОВО

бул. България 116

Велвет ДЗЗД

ХАСКОВО

ул. Търговска 4

Веливан

Пловдив

ул. Лъджене 21

Венелин Боянов

Враца

ул. Драган Цанков 6

Верея

Казанлък

бул. 23 ПШП № 1

Виктория МКМ

Каварна

ул. Раковска 64

Вселена

Белене

ул. България 33

Вселена

Луковит

ул Вазраждане 85

Вселена

Мездра

Стефан Караджа 1

Вселена

Угърчин

ул. Васил Левски

Вселена

Червен бряг

ул. Стефан Караджа 12

Вълчев

Добрич

ул. Бойчо Огнянов 2

Вълчев

Добрич

ул.Теменуга 48

Гархулов

Поморие

ул. Долна 5б, Общината

Гархулов

Поморие

Поморие до Болница

Гесис

Долни чифлик

ул.Илинден 6

Гиги Магазин

Карнобат

ул. Д. Благоев 35

Гиги Магазин

Карнобат

ул. България 8

Гиги Магазин

Карнобат

ул. Москва 171

Гочев

Бургас

ул. Вардар зад БСУ

Гочев

Бургас

бул. Стефан Стамболов Б

Гочев

Бургас

Зорница между бл.2 и бл.3

Гранде-15 ЕООД

Любимец

ул. Републиканска 42

Граховски

Благоевград

ул. Свобода 10

ГУМ Стефани

Бяла Слатина

ул. Хр.Ботев14

Гьоков и дъщери ЕООД

Димитровград

ул. Патриарх Евтимии 14 а

Данела Никилова - Сити

Свищов

Ул. Цар Освободител 96

Дани-Влайков

Панагюрище

ул. Петър Карапетров

Дани-Влайков

Панагюрище

ул. Орчо Войвода

Дани-Влайков

Панагюрище

ул. Филип Щърбанов 2А

Даниела Николова

Свищов

ул. П. Евтимий 67

Даниела Николова

Свищов

ул. Алеко Константинов 8

Данима Да

Самоков

гр. Самоков, ул. Цар Симеон 60

Данима Да

Самоков

гр. Самоков, ул. Генерал Велянинов 27

Данчо Любенов

Девин

ул. Родопи 20

Данчо Любенов

Девин

ул. Дружба 6

Данчо Любенов

Девин

ул. Александър Костов 4

Данчо Любенов

Пловдив

ул. Димитър Талев 2Б

ДАР Никон

София

ж.к. Гоце Делчев, ул. Луи Айер 36

ДАР Никон

София

ж.к. Младост 3 до бл. 353

ДАР Никон

София

ж.к Лозенец, ул. Милин Камък 14

ДАР Никон

София

ж.к. Лозенец, ул. Козяк 21А

ДАР Никон

София

ж.к. Хиподрума, ул. Видлич 12

ДАР Никон

София

ж.к. Банишора, бул. ул. "Подполк. Калитин" между бл. 18 и 19

ДАР Никон

София

ж.к. Лозенец, ул. Златовърх 38

ДАР Никон

София

градинката на бул. Хр. Ботев и ул. Клокотница

ДАР Никон

София

ул. 2-ти Април 32-40

ДАР Никон

София

ж.к. Стрелбище, бл. 4

Дебни 2000

София

ж.к. Княжево, бул. Цар Борис 3 № 282

Дебни 2000

София

ж.к. Дианабад, ул. Марко Темнялов до бл. 2А

Дебни 2000

София

ж.к. Слатина, пазара

Дебни 2000

София

ж.к. Дружба 2, до бл. 262

Дебни 2000

София

бул. Христо Ботев 24

Дебни 2000

София

ж.к. Хиподрума бл. 105

Деми

Русе

ул. Плиска бл. Ахелой

Деми

Русе

ж.к. Здравец-Север 2, ул. Инж.Бъркли 4

Деми

Русе

Ул. Сакар Планина

Деми

Русе

ул. Чипровци

Деми

Русе

ул. Плиска бл. Тракция

Деми

Русе

ул. Плиска бл. Клокотница

Дени 74

София

ж.к. Надежда 2, ъгъла на ул Екс. Стефан и ул Недко Войвода

Дени 90

Бургас

Зорница бл.77

Дени 90

Бургас

ж.к. Меден рудник до бл.115

Дени 90

Бургас

ж.к Братя Миладинови . ул.Кавала 10

Дени 90

Бургас

Славейков бл.14 до вх.1

Денислав Трейд

Белослав

обл. Варна, гр. Белослав, ул. Кирил и Методий 21, център

Денислав Трейд

Белослав

обл. Варна, гр. Белослав, ул. Роза

Денислав Трейд

Варна

Кайсиева градина до бл.226

Денислав Трейд

Константиново

обл. Варна, с. Константиново, ул. Васил Левски 42

Денислав Трейд

Приселци

обл. Варна, с. Приселци, ул. Шипка 1

Денислав Трейд

Разделна

обл. Варна, с. Разделна, ул. Централна

Денислав Трейд

Пчелник

обл. Варна, с. Пчелник, ул. Дунав 53

Денислав Трейд

Варна

Аспарухово, ул. Новгород 15 А

Деянов и Синове

Смолян

ул. Заводска 9А

Джордж Г ЕНД Г - ЕООД

Любимец

ул. Патриарх Евтимий 4

Диа Си

Ихтиман

гр. Ихиман, ул. Цар Самуил 37

Диана 77 ООД

Елхово

ул. Търговска 59

Диди козметикс

Стражица

ул. Михаил Друмев 4

Дидон

Сливен

кв. Речица. ул. М.Греков 14

Дидон

Сливен

кв.Речица. ул. М.Греков 11

Диел Гризли

Перник

ул. Кракра 73

Диел Гризли

Перник

ул. Кракра бл. 65 вх. А

Диел Гризли

Перник

кв.Проучване 4, ул.Одрин 1

Диел Гризли

Перник

ул. Батенберг 2А

Диел Гризли

Перник

ул. Лом 3

Диел Гризли

Перник

ул. Димитър Благоев 35

Диел Гризли

Перник

ул. Искър 6

Диел Гризли

Перник

кв. Тева до бл.22

Диел Гризли

Перник

кв. Калкас, ул. Захари Зограф 33

Дкв - 2012 ЕООД

ХАСКОВО

ул. Г.Кирков 56

Европа

Плевен

ж.к. Сторгозия 51-Е

Европа

Плевен

ж.к. Дружба бл.124

Европа

Плевен

ж.к. Сторгозия бл.97А

ЕГЕ Разград

Разград

ул. Хайдут Сидер 2

Екватор, Победа

Бургас

Победа, ул."Чаталджа" 52

Екзотик

Търговище

ул. Паисий 2

Екзотик

Търговище

ул. Еп.Софроний 15А

Екзотик

Търговище

бул. Сюрен (срещу Булмаг 12)

Екзотик

Търговище

ул. Железарска, индустриална зона

Еко Асорти

Сливен

ж.к. Стоян Заимов. бл.62

Еко Асорти

Сливен

ул. Д. Пехливанов 34

Еко Асорти

Сливен

ул.Генерал Кирил Ботев 1

Еко Асорти

Сливен

ж.к. Даме Груев. между бл.7 и бл.8

Еко Асорти

Сливен

ж.к. Република бл.40

Еко Асорти

Сливен

ул. Иван Селимински 5

Еко Асорти

Сливен

кв. Сини Камъни

Еко Асорти

Сливен

ул. Баба Тонка 42

Еко Асорти

Сливен

ул. Великокняжевска. бл.40

Еко Асорти

Сливен

ж.к. Дружба. бл.13

Еко Асорти

Сливен

ж.к. Колю Фичето 30

Елеганс

Бургас

ул. Цар Калоян N:52

Елеганс

Бургас

ул. Македония 16

Елеганс

Бургас

ж.к. Славейков бл.177

Елит Комерс

Велинград

ул. Булаир 1А

Елит Сливен

Сливен

кв. Речица, ул. Тодор Асенов 12

Елитис

Варна

ул.Никола Симов 3

Елитис

Варна

ул.Дрин 59

Елитис

Варна

ул.Чаталджаг 49

Елитис

Бургас

ул. Александровска 58

Ен Ес Екс

Панагюрище

ул. Нистор Ружеков 1А

Енди-Син ЕООД

Димитровград

ул. Ромен Ролан 11А

Енев БД ЕООД

Раднево

ул. Заводска 4

Енерджи

Пазарджик

ул. Мусала 9, ет.1 ап.2

Енерджи

Пазарджик

ул. Мусала 9

Ерка

Добрич

кв. Дружба

Ерка

Добрич

ул. Отец Паисий 57

Ерка

Добрич

ул. Кирил и Методий 48

Ерка

Добрич

ул. 25 септември №60, търговски комплекс А7

Ерка

Добрич

ул. Цар Симеон 24

Ерка

Добрич

ул. Цар Петър 18, срещу Училище Христо Ботев

Есет

Симеоновград

ул. Княз Батемберг 3

Есет

Симеоновград

ул. Цар Освободител 7

Еуро-7

Гълъбово

ул. Ал. Стамболийски 5

Ешрефоглу (Пени)

Шумен

бул. Симеон Велики

Жанет

Слънчев бряг

Сл. Бряг до х-л Кубан

Жанет

Несебър

ТЦ на входа на гр. Несебър, грандмаркет

Жанет

Несебър

ул. Струма 23

Жанет

Несебър

ж.к. Младост 86А

Жанет

Несебър

Отец Паисий

Жанет Свиленград

Свиленград

ул. Панайот Хито2

Женя Комерс 2017 - ЕООД

Казанлък

ул. Съединение 4

Женя Комерс 2017 - ЕООД

Казанлък

ул. Александър Батемберг 23

Живис ООД

Шумен

ул. Строител

Жизел

Монтана

ул. Парта 51Б

Жизел

Монтана

ул. Макгахан 1

Жизел

Монтана

ул. Беглешки мост 4

Жуди ООД

Бресник

ул. Иван Вазов 1А

Зорница

Козлодуй

ул.Освободител 49

Зорница

Козлодуй

ж.к.1 до блок 9

Ивел Добрич

Добрич

ул. Батак 11

Ивел Добрич

Добрич

ул. ул.Страцин 14

Итали

Бегунци

с. Бегунци, общ. Карлово, ул. Първа 34

Итали

Христо Даново

с. Христо Даново, общ. Карлово, ул. 15-та 1

Итали

Баня

ул. Карловска 19а

Итали

Васил Левски

с. Васил Левски, общ. Карлово, ул. 1-ва №14

Итали

Ведраре

с. Ведраре, общ. Карлово, ул. 1-ва №1

Итали

Войнягово

с. Войнягово, общ. Карлово, ул. Георги Бенковски 32

Итали

Дъбене

с. Дъбене, общ. Карлово, ул. 1-ва №38

Итали

Иганово

с. Иганово, общ. Карлово, ул. Георги Димитров 2

Итали

Каравелово

с. Каравелово, общ. Карлово, ул. Герги Димитров 61

Итали

Карлово

бул. Освобождение

Итали

Карлово

ул. Ген. Скобелев 1

Итали

Карлово

ул. Ал.Стамболийски 74

Итали

Карлово

ул. Меден Дол 17

Итали

Климент

с. Климент, общ. Карлово, ул. 1-ва №31

Итали

Розино

с. Розино, общ. Карлово, ул. Христо Ботев 45

Итали

Соколица

с. Соколица, общ. Карлово, пл. Шипка 8

Итали

Сопот

ул. Ганчо Попниколов 1 А

Итали

Сопот

ул. Иван Вазов 9

Итали

Пловдив

ул. Дакова 1

Ифмар

Силистра

ул. Атанас Янков 43

Ифмар

Силистра

ул. Македония 170

Йоми 3

Велики Преслав

ул. Борис Спиров 45

Казанлък АД, Изток

Казанлък

ул. Александър Батемберг 44

Казанлък АД, Пазар

Казанлък

ул. Славянска 8

Канита-Анита Сергиева ЕТ

Брезник

ул.А.Михайлов 70

Капитал

Бистрица

с. Бистрица - център, магазин 8-9, с/у Промаркет

Капитал

Казичене

с. Казичене, ул. Цар Борис III 41

Капитал

София

гр. София, ТК Слатина/закрит базар, магазин 28

Капитал

Вакарел

гр. Вакарел

Капитал

София

гр. София, бул. Македония 28

Капитал

София

гр. София, жк. Малдост 3, трафопост до бл 352

Капитал

София

гр. София, ж.к. Овча купел 2, предпоследна спирка на 102, с/у бл. 13

Капитал

София

гр. София, кв. Горубляне, ул. Деян Попов 4

Капитал

София

гр. София, ул. Мара Бунева 42

Капитал

София

гр. София, кв. Симеоново, бул. Сименовско шосе 162

Капри

Димитровград

ул. Хр. Г Данов 8-в

Кентавър Груп 2010 ООД

Гоце Делчев

Главен път Драма

Клийн

София

гр. София, пазар Дружба 1

Клийн

София

гр. София, Дружба 2, бул. Цветан Лазаров срещу Кауфланд

Клийн

София

гр. София, бул. Граф Игнатиев 47

Клийн

София

гр. София, Овча Купел, ул. Монтевидео, комлекс Даиски

Коеви ЕООД 2

Раднево

ул. Жельо Дичев 3, Браво 2

Кокала

Айтос

ул. Бузлуджа 1

Кокала

Айтос

ул. Хр. Ботев 29

Кокала

Айтос

ул. Васил Априлов 16

Кокала

Айтос

ул. Васил Левски 1

Коме

Банкя

ул. Ст. Стамболов 20 (на колелото на авт. 42 и 43)

Коме

Гара Елин Пелин

Гара Елин Пелин, ул. Керамик, маг 4-5

Коме

Драгоман

Драгоман на входа на града

Коме

Дупница

кв. Горна Махала, ул. Саморанска 2

Коме

Дупница

ж.к. Бистрица с/у бл. 63

Коме

Дупница

Св. Иван Рилски №6

Коме

Елин Пелин

бул. София 25

Коме

Ихтиман

бул. Цар Освободител 128

Коме

Казичене

с. Казичене, ул. Любен Каравелов 44

Коме

Костинброд

Ломско шосе 26

Коме

Костинброд

ул. Охрид 33А

Коме

Лозен

с. Лозен, кв. Долни Лозен, ул. Иван Пешев 6

Коме

Лозен

с. Лозен, ул. Янко Панайотов 29

Коме

Перник

ул. Ю.Гагарин, м/у бл. 35 и бл. 36

Коме

Перник

кв. Мошино, ул. Рашо Димитров до бл. 64-66

Коме

Своге

ул. Цар Симеон 6

Коме

Сливница

ул. Паисий Хилендарски №33 Б

Коме

София

ж.к. Слатина, ул. Слатинска, бл. 44А

Коме

София

на ъгъла на ул. Русе и ул. Варна

Коме

София

бул. Черни връх 39

Коме

София

ж.к. Овча купел с/у 149 СОУ (Бившия РУМ)

Коме

София

кв. Лозенец, ул. Плачковица №2

Коме

София

ж.к. Мотописта, ул. Георги Измирлиев бл. 23 до бл. 23Б

Коме

София

ул. Зографски Манастир №15 бл. С, вх. В

Коме

София

кв. Редута, ул. Братя Пешеви 7

Коме

София

ул. Захари Стоянов до бл. 417

Коме

София

кв. Дружба 2 - РУМ

Коме

София

кв. Гео Милев, ул. Симеонов Век 17А

Коме

София

бул. Гоце Делчев 1Б - Костенски водопад

Коме

София

Княжево, ул. Миле Попйорданов 51

Коме

София

ж.к. Изток, ул. Антон Павлович Чехов 69

Коме

София

ж.к. Красна Поляна, бул. Никола Мушанов 76, бл. 41

Коме

София

ж.к. Надежда, ул. Ломско Шосе бл. 172

Косаня Мизия

Мизия

Георги Димитров 45

Крес

Смолян

ул. Родопи 59

Кристи

Казанлък

бул. 23 ПШП № 31

Кристи

Казанлък

Крън, ул. Петко Влаев 40

Кристи

Казанлък

ул. Ген. Радецка 5

Кристи

Казанлък

ул. Орешака 53

Кулчеви

Нови пазар

ул. Цар Освободител 33

Кулчеви

Нови пазар

ул. Раковска 5

Кулчеви

Нови пазар

ул. Чавдар Войвода 2

Кулчеви

Нови пазар

ул. Оборище 22

Кулчеви

Нови пазар

ул. Плиска 66А

Кулчеви

Нови пазар

ул. Плиска 7

Кума Лиса

Сопот

ул. Иван Вазов 15

Лазур

Пещера

ул. Христо Ботев 4

Лазур

Пещера

ул. Св. Константин 40

Лазур

Пещера

пл. Никола Докторов 1

Лазур

Пещера

ул. Михаил Такев 21

Лазур

Батак

ул. Априлци 40

Лазур

Пещера

ул. Симеон Налбант 1

Лазур

Радилово

с. Радилово, ул. Георги Ангелиев 44

Лайф

Добрич

ул. Д-р. К. Стоилов 2

Лайф

Добрич

ул. Кирил и Методий 6

Лайф

Плевен

ж.к Сторгозия бл.63

Лайф

Плевен

ул. Цар Самуил 138

Лайф

Плевен

ул. 3-март

Лайф

Плевен

ж.к. Дружба 420

Лайф

Плевен

ул.В. Априлов 14

Лайф

Плевен

ж.к. Сторгозия 82А

Лайф

Плевен

ул. П.Р.Славейков

Лайф

Троян

ул. Димитър Икономов - Димитриката 53

Лайф

Червен бряг

ул. Иван Вазов

Ларго

Монтана

Амтим 1, център

Ларго

Монтана

Младост, бул. Монтана 28

Лекси

Пловдив

ул. Капитан Райчо 56

Лекси

Пловдив

бул. Марица 19

Лекси

Пловдив

Смирненски, бул. Пещерско шосе 58

Лекси

Пловдив

Смирненски, ул. Царевец

Лешник-Стоян Иванов ЕТ

Дулово

ул.Шуменско шосе 40

Лиа

Дряново

Шипка 193

Лиа

Велико Търново

ул. Ален Мак

Лиа

Велико Търново

ул. Стоян Михайловски

Лозана

Исперих

ул. Васил Левски 145

Лозана

Исперих

ул. Хан Аспарух бл.2, автогара

Лозана

Исперих

ул. Хан Аспарух 22

Лукси 61

Панагюрище

ул. Георги Бенковски 33

Магат

Върбица

ул. Септемврийско въстание 63Б

Магдалена Танева ЕТ

Стара Загора

ул. Августа Траяна 22

Маго

Първомай

ул. Черноризец Храбър 6Б

Маго

Първомай

ул. Стара планина 1

Макао

Варна

Виница, бул. Цар Борис Трети 37

Макао

Варна

ул. Топола 12

Макао

Варна

бул. Христо Ботев 18

Макс Марк

Горна Оряховица

ул. Раховец 1

Макс Марк

Горна Оряховица

Цар Освободител 5

Макс Марк

Горна Оряховица

ул. Наум Охридски 2

Манна-Иф

Перник

ул. Юри Гагарин 10

Маракан

Пловдив

ул. Радецки 45

Маракан

Сърница

ул. Свобода 13

Маркет Централ

Дебелец

ул. Патриарх Евтимий 50

Мартини Супермаркет

Варна

ж.к. Младост 2

Мат маркет

Бойчиновци

Георги Димитров 59

Мерканто

Сливен

ж.к. Дружба, бул. Бургаско шосе 61

Мерканто

Сливен

ж.к. Дружба бл. 20

Мерканто

Сливен

кв. Стоян Заимов бл.99

Мерканто

Сливен

кв. Клуцохор до бл.19

Мерканто

Сливен

пл. Васил Левски

Мерканто

Сливен

ул. Д. Пехливано 2А

Мерканто

Сливен

бул. Стефан Стамболов 50

Мерканто

Сливен

ул. А.Стамболийски

Мерканто

Сливен

бул. П.Хитов бл.20

Меркурий 99 Св. Влас

Свети Влас

Свети Влас

Мира

Видин

ул. Търговска 27

Мираж 2006

Плевен

ул. Крали Марко 3

Младост Сл. Бряг

Несебър

ул. Камелия Запад

м-н Блясък 2

Търговище

ул. Гладсон 1

Модена

Пловдив

ул. Брезовска

Модена

Пловдив

ул. Пантелей Генов 3

Моят Магазин

Котел

ул. Поп Янко 2

НаБлизо Дария 07

Варна

Варненчик пред бл.20

НаБлизо Дария 07

Варна

ул. Д-р Л.Попов 5, до паметника

НаБлизо Дария 07

Варна

Чайка бл.51

Надежда

Камено

ул. Странджа

Надежда Крънчева

Разлог

ул. Стефан Станболов 10

Нивен

Габрово

ул. Николаевска 86

Нивен

Габрово

ул. Свишовска 71

Нивен

Габрово

ул. Брянска 96

Нивен

Габрово

ул. Ястребец 1

Нивен

Габрово

ул. Ст. Караджа 5

Нивен

Габрово

ул. Найден Геров 10

Нивен

Габрово

ул. Никола Войновски 30

Нивен

Габрово

ул. Орловска 104

Нивен

Габрово

ул. Ястребец 1

Нивен

Габрово

ул. Свищовкса 101

Нивен

Габрово

ул. Христо Смирненски 33

Нивен

Габрово

бул. Столетов 59

Нивен

Габрово

бул. Магильов срещу Тера Мол

Нивен

Габрово

ул. Кирил и Методий 10

Нивен

Габрово

ул. Скобелевска 26

Нивен

Габрово

ул. Прохлада 5

Нивен

Габрово

бул.Трети Март 52

Нивен

Габрово

бул. Столетов 117

Нивен

Габрово

ул. Николаевска 25

Ники Комерс 2006

Пловдив

ул. Босилек 3А

Нон стоп Енерджи

Пазарджик

ул. Кн.Ал.Батенберг

ОАЗИС 3

Стара Загора

ул. Ген Столетов 90

Овик 94

Варна

ул.Петър Райчев 20

Омега

Карлово

ул. Дъбенско Шосе 1

Омега

Карлово

ул. Генерал Заимов 28

Орхидеи БГ ЕООД 3

Стара Загора

ул. Кирил и Методий, до читалище Кл. Охридски

Паралел 92

Силистра

ул. Бойка Войвода 2

Паралел 92

Силистра

ул. Добруджа 18

Паралел 92

Силистра

ул. Симеон Велики 18

Паркмарт

Варна

бул. Цар Освободител 25

Паркмарт

Варна

ул. Васил Друмев 69

Паркмарт

Варна

м-ст Приморски парк 2, 482, Пикадили Парк

Партньори България ЕООД

Кърджали

ул. Генерал Чернозъбов № 28

Партньори България ЕООД

Кърджали

кв. Възрожденци бл. 62

Пацони

Русе

ул. Борисова 88

Пацони

Бяла

ул. П.Волов 9

Пацони

Ветово

ул. Съединение 5

Пацони

Голямо Враново

ул. Христо Ботев 13

Пацони

Русе

кв. Друбжа 3, ул. Даме Груев 2

Пацони

Русе

ул. Александър Стамболийски 2

Пацони

Две могили

ул. България 93

Пацони

Русе

кв. Дружба 1

Пацони

Русе

кв. Дружба 3

Пацони

Русе

ул. Тулча 15

Пацони

Русе

ул. Байкал 4

Пацони

Исперих

ул. Васил Левски

Пацони

Кубрат

ул. Цар Освободител 4

Пацони

Русе

ул. Мария Луиза 1

Пацони

Николово

с. Николово, местност над село

Пацони

Русе

бул. Цар Освободител 113А

Пацони

Попово

ул. Драва 3

Пацони

Русе

ул. Чипровци 25

Пацони

Русе

ул. Липник 106

Пацони

Сливо поле

ул. Иван Рилски 6

Пацони

Русе

ул. Янтра 4

Пацони

Русе

ул. Цар Асен 26

Пацони

Тетово

ул. Цар Освободител 120

Пацони

Тутракан

ул. Гео Милев 3

Пацони

Цар Калоян

ул. Освобождение

Пацони

Русе

ул. Карамаджаков 4

Пекин

Белене

ул. Фердинанд Дечев 5

Перфект- 6 ЕООД

Кърджали

ул. Сан Стефано 2Б

Перфект- 6 ЕООД

Кърджали

ул. Стефан Караджалов 22

Пламекс

Стара Загора

кв. Индустриален

ПМ Маркет

Пазарджик

ул. Втори Януари 5

Полистарс

Велинград

бул. Съединение 89

Пони Дейли-Дългопол

Дългопол

ул. Георги Димитров 24

ПРИМА ЕООД

Пловдив

ул. Кавала 6, център

Примера

Варна

Левски, ул.Мир 58

Примера

Белослав

ул. Бельов 2

Примера

Варна

ул. Битоля 8

Примера

Варна

СО Боровец север. сп. Лозар

Примера

Варна

Виница, ул.Цар Борис 3

Примера

Варна

ул. Юрий Венелин

Примера

Варна

кв. Младост с/у блок147

Примера

Варна

Виница, ул. Морска звезда 7

Примера

Варна

местност Св. Никола 103

Примера

Варна

ул. Роза 44

Примера

Варна

ул. Солун 3

Прогрес 77

Пловдив

ул. Георги Раковски 4

Промаркет

София

кв. Полигона, ул. Петър Мутафчиев 6

Промаркет

София

бул. Христо Ботев

Промаркет

София

бул. Ботевградско шосе 46

Промаркет

София

ул. Г.С. Раковски 60

Промаркет

София

бул. Цар Иван Асен

Промаркет

София

ж.к. Младост 1, пазара

Промаркет

София

кв. Дианабад

Промаркет

София

ул. Панайот Волов

Промаркет

София

кв. Гоце Делчев, ул. Костенски водопад 242

Промаркет

София

ж.к. Надежда, бул. Ломско шосе 68

Промаркет

София

ул. Марагидик

Промаркет

София

ул. Гео Милев

Промаркет

София

ул. Козлодуй 67

Промаркет

София

ж.к. Младост 2

Промаркет

София

кв. Лозенец, бул. Христо Смирненски 41

Промаркет

София

Горубляне

Промаркет

София

бул. Македония 24

Промаркет

София

бул. Янко Съкъзов 70

Промаркет

София

ж.к. Люлин

Промаркет

Бистрица

Бистрица, ул. Стефан Стамболов 60

Промаркет

София

ул. Цар Самуил 48

Промаркет

София

ул. Опълченска 2

Промаркет

София

пл. Лъвов мост

Промо Маркет

Пазарджик

ул. Найчо Цанов 36А

Промо Маркет

Пазарджик

ул. Димитър Греков

Промо Маркет

Пазарджик

ул. Кочо Честименски 13

Промо Маркет

Пазарджик

ул. Петър Бонев 17Б

Промо Маркет

Пазарджик

кв. 10, ул. Яков Матакиев 3А

Промо Маркет

Пазарджик

ул. Люлин 6

Радоник ООД

Казанлък

ул. Лилия 4

Радоник ООД, Диана

Казанлък

ул. Лилия 4

Ремедиум

София

ул. Денкоглу 34

Ремедиум

София

ул. Тарас Шевченко 11-13

Ремедиум

София

ул. Гео Милев, бл. 34

Ремедиум

София

ул. Борис Христов 2А

Ремедиум

София

кв. Младост 2, бл. 272

Ремедиум

София

кв. Дианабад бл. 66

Ремедиум

София

ул. 8-ми декември

Ремедиум

София

бул. Тодор Каблешков 68

Рефреш 1

Варна

бул. Република 15

Риволи

Силистра

ул. Боровинка 2

Риволи

Силистра

ул. Добрич 142

Риволи

Силистра

ул. Дръстър 21

Риволи

Дулово

ул. Васил Левски 32

Риволи

Дулово

ул. Силистренско Шосе 9

Риволи

Силистра

ул. Янко Тодоров 27

Риволи

Силистра

ул. Одеса 6

Риволи

Силистра

ул. Добрич 49

Риволи

Силистра

ул. Димитър Дончев 2 В

РКС КООП

Басарбово

Св. Св. Кирил и Методий 69

РКС КООП

Бъзън

ул. Св. Кирил и Методий

Пацони

Мартен

ул. Хр.Смирненски 9

РКС КООП

Пиргово

ул. Пиргово 36

РКС КООП

Русе

ул. Чипровци 12

РКС КООП

Русе

ул.Чипровци 12

РКС КООП

Сваленик

ул. Демокрация 1

РКС КООП

Семерджиево

ул. Камчия 2

РКС КООП

Тръстеник

ул. 6-ти сепрември 66

Роксан

Берковица

ул. Александровска 7

Роксан

Елин Пелин

ул. Елин Пелин 13

Роксан

Етрополе

гр. Етрополе

Роксан

Радомир

ул. Дупнишка 7

Роксан

Самоков

ул. Македонска 32

Роксан

Самоков

ул. Баба Фота 13

Роксан

Своге

бул. Искър 63

Роксан

Своге

ул. Цар Симеон 7

Роксан

Сливница

ул. Константин Величков 7

РОС ТИМ ООД, Дружба

Средец

Средец. ул. Васил Коларов 94

Румяна Мирчева

Ловеч

ж.к. Младост с/у бл.302

С Март - Бакалия

София

ж.к. Младост, СУ Окръжна Болница

С Март - Бакалия

София

ж.к. Обеля, ул. 104 с/у бл. 233

С Март - Бакалия

София

ж.к. Свобода, ул. Народни Будители с/у бл. 39

С Март - Бакалия

София

Лозенец, ул. Крум Попов 64

С Март - Бакалия

София

ж.к. Люлин 7, срещу бл. 702, СМАМ-Люлин

С Март - Бакалия

София

кв. Редута, ул. Велчо Атанасов № 35

С Март - Бакалия

София

СМАМ-Арсеналски, бул. Арсеналски 65

С Март - Бакалия

София

ж.к. Надежда, ул. Кирил Драганов 46

С Март - Бакалия

София

кв. Редута, ул. Г.Минчев 28А

С Март - Бакалия

София

ж.к. Манастирски ливади, ул. Ралевица 64

С Март - Бакалия

София

ул. Ал. Стамболийски №30

СВА - ГАЛ 94

Шумен

ул.Васил Друмев 45

СВА - ГАЛ 94

Шумен

бул. Ришки проход 40

СВА Йоми

Велики Преслав

ул. Стамболийски 6А

СВА Йоми

Велики Преслав

ул. Борис Спиров 88

СВА-Макс Марк

Горна Оряховица

ул. Вичо Грънчаров 10

СВА-Пишмана

Велико Търново

ул. Емилиян Станев 9

СВА-Полиция

Велико Търново

ул. Бачо Киро 16

СВА-Рема Маркет

Горна Оряховица

ул. Люляк 5

СВА-Сидни

Горна Оряховица

ул. Ангел Кънчев 47

Севън Ес

Стара Загора

ул. Пазарска 2

Селект ООД

Димитровград

ул. Ст. Стамболов 4А

Си Би ЕС

Стара Загора

Железник Загорка

Си Би ЕС

Стара Загора

ул. Отец Паисий

Си Би ЕС

Стара Загора

бул. Крайречен

Си Би ЕС

Стара Загора

ул. Димитър Наумов

Си Би ЕС

Стара Загора

бул. П. Евтимий

Си Би ЕС

Казанлък

кв. Васил Левски 48

Си Би ЕС

Раднево

ул. Г. Димитров 21

Си Би ЕС

Стара Загора

ж.к. Студентски град, овщ. 7

Си Би ЕС

Стара Загора

ул. Младост 25, поща

Си Би ЕС

Стара Загора

ул. Хр. Ботев и Ан. Кънчев

Си Би ЕС

Стара Загора

кв. Три чучура 109

Си Би ЕС

Стара Загора

кв. Три Чучура

Си Би ЕС

Стара Загора

ул. Спортна до пл. Берое

Си Би ЕС

Стара Загора

ул. Патриарх Евтимий 80А

Си Би ЕС

Нова Загора

ж.к. Загоре, ул. Патриарх Евтимий

Си Би ЕС

Нова Загора

ул. Патриарх Евтимий 31

СИ ТИ ЕС

Враца

ул. Славянка

Славекс

Ямбол

ул. Граф Игнатиев 42А

Славекс

Ямбол

ж.к. Диана бл.6

Славекс

Ямбол

ул. Търговска

Славекс

Ямбол

кв. Дружба 51

Славекс

Веселиново

с. Веселиново , обл. Ямбол, ул. Георги Дражев 28

Славекс

Зимница

с. Зимница, обл. Ямбол, ул. Хан Аспарух 4

Славекс

Тенево

с. Тенево, обл. Ямбол, ул. Георги Димитров 32

Славекс

Ямбол

ул. Каранова 2

Славов

Дряново

ул. Шипка 112

Славов

Габрово

ул. Станциона 14

Славов

Габрово

ул. Николаевска 33

Слънчеви лъчи

Пловдив

кв. Кючук Париж, ул. Михалаки Георгиев 25

Слънчеви лъчи Фамилия

Пловдив

кв. Кючук Париж, ул. Н.Вапцаров 23

Солаков

Добрич

ул. Полк. Дрангов 2

Солаков

Добрич

ул. Кирил и Методи 6

Стар Маркет

Варна

бул.Вл.Варненчик 108

Стар Маркет

Варна

ул. Кюстенджа 24

Стар Маркет

Варна

ул. Методи Попов

Стар Маркет

Варна

ул. Братя Бъкстон

Стар Маркет

Варна

ул. Калитин 13

Стар Маркет

Варна

кв. Колхозен, ул. Никола Кънев 11

Стар Маркет

Варна

ул. Македония 140

Стар Маркет

Варна

м-ст Ален Мак с/у ВСУ Черноризец Храбър

Стар Маркет

Варна

ул. Цариброд 41

Стар Маркет

Варна

ул. Панагюрище 2

Стар Маркет

Пчелник

с. Пчелник, обл. Варна, ул. Дунав 51

Стар Маркет

Варна

ул. Андрей Сахаров 15

Стар Маркет

Старо Оряхово

с. Старо Оряхово, обл. Варна, ул. Кирил и Методий 27

Стар Маркет

Варна

бул. Съборни 16

Стар Маркет

Варна

ул.Братя Меладинови 68

Стармаркет

Варна

ж.к. Вл. Варненчик 2ри бл.232 партер

Стармаркет

Варна

бул. 8-ми Приморски полк 100

Стефани

Бяла Слатина

м/у ул. Хан Крум и Д. Благоев

Стиви

Велико Търново

кв. Бузлуджа, ул. Георги Живков 1

Стиви

Велико Търново

кв. Триъгълника, проф. Илия Янулов 2

Супермаркет Апетит

Плевен

ж.к. Дружба до бл.425

Супермаркет Валентино

Раковски

ул. Васил Левски 2а

Супермаркет Едеа

Русе

бул. Липник 121

Супермаркет Елина Първенец

Първенец

с. Първенец, ул. Съединение

Супермаркет ПК Напредък

Варна

кв. Владиславово с/у бл. 302

Супермаркет Стопчето

Пловдив

ул. Георги Данчов 16

Съни Фемили Маркет ООД

Баня

гр. Баня, бул.Байкал 27

Тарита

Пазарджик

ул. Болнична 415

Тарита

Пазарджик

ул. Завоя на Черна 11

Тарита

Пазарджик

ул. Мария Шутич

Тарита

Пазарджик

ул. Райко Алексиев 19

Текон

Оряхово

гр. Оряхово, обл. Враца, ул. Андрей Чапразов 1725

Текон

Селановци

с. Селановци, обл. Враца, ул. С.Румянцев 11

ТИМ

Велико Търново

ул. България 70

ТИМ

Велико Търново

ул. Мармарлийска 37

Тони

Кърджали

ж.к.В-ци ул. Хр.Данов 1

Тони

Кърджали

ж.к В-ци бул. Хр.Ботев 47

Топ Маркетс

Шумен

ул. Кирил и Методий 66

Триас груп

Варна

Аксаково, ул. Михаил Иванов 7

Трилениум Ситимаркет

Варна

Цветен, ул. Зеленика 2

Трилениум Ситимаркет

Варна

ул. Цар Симеон 36, ЖП Гара

Трилениум Ситимаркет

Варна

Левски, ул. Евлоги Георгиев 59

Трилениум Ситимаркет

Варна

Траката, ул. Манол Йорданов 14

Трилениум Ситимаркет

Варна

ул. Анна Феликсова 18

Трилениум Ситимаркет

Варна

Цветен, ул. Роза 15

Трилениум Ситимаркет

Варна

Китайска стена, бул. Осми Приморски полк 135. бл. 36

Трилениум Ситимаркет

Варна

Чайка бл. 189 партер

Трилениум Ситимаркет

Варна

Траката, ул. 14 №10

Трилениум Ситимаркет

Варна

Трошево, ул. Ивац 3

Трилениум Ситимаркет

Варна

Възраждане, ул. Поп Димитър 12

Трилениум Ситимаркет

Варна

Победа 26

Трилениум Ситимаркет

Варна

Свети Никола 60

Трилениум Ситимаркет

Варна

Цветен ул.Ружа до бл.6

Трилениум Ситимаркет

Варна

Златни пясъци до КПП

Трилениум Ситимаркет

Варна

м-ст Свети Никола 117

Трилениум Ситимаркет

Варна

Св. Св. Константин и Елена, ул. 50 1А

ТТ Маркет

Русе

ул. Хан Крум 6

ТТ Маркет

Русе

ул. Воден 6

ТТ Маркет

Русе

ул. Плиска 52

ТТ Маркет

Русе

ул. Шипка 3

ТТ Маркет

Русе

Александровска 20

ТТ Маркет

Русе

Липник 121Б

УНИВЕРМАГ

Казанлък

ул. Ал. Батемберг 1

Унитекс 666

Айтос/Руен

с. Руен, ул. Изгрев 12

Ухание

Благоевград

кв. Еленово

Ухание

Благоевград

ж.к. Струмско

Фаворит

Бургас

Славейков бл.157

Фаворит

Съединение

с. Съединение, ул. Александър Стамболийски 17

Фантазия

Плевен

пл. Иван Миндиликов 1, Мол

Фантазия

Плевен

ул. Трифон Кунев 5

Фантазия

Плевен

бул. Русе 2

Фантазия

Плевен

ж.к. Сторгозия, ул.Цар Самуил до бл.34

Фантазия

Плевен

бул. Христо Ботев 140

Фермер Таспро

Провадия

ул. Дунав 41, градски хали

Финес

Ботевград

пл. Саранск 18

Финес

Враца

комплекс Дъбника

Финес

Мездра

к-с Роял ет.1

Финес

Монтана

к-с Нова Деница ет.1

Финес

Троян

ул. Васил Левски 75

Финес

Враца

ул. Търговска 1А, център

Фокус Търговска компания ООД

София

бул. Ген. Скобелев №46

Фреско Маркет

Бургас

ж.к. Братя Миладинови, ул. Стара планина 12

Фреско Маркет

Бургас

ж.к. Лазур, ул. Перущица 5

Фреско Маркет

Бургас

ж.к. Изгрев, бл 53

Фреско Маркет

Бургас

ж.к. Зорница, бл 75 Кооп

Фреско Маркет

Бургас

ж.к. Зорница, бл. 45

Фреш 1 Пловдив

Пловдив

ул. Гаврил Кръстевич 9

Фреш Видин

Видин

ул.Княз Борис 21

Фреш Видин

Видин

ул.Герго Божинов 2

Фреш Марк Смирненски

Пловдив

ул. Копривките 2

Фреш Маркет

Банкя

ул. Стефан Стамболов 2А

Фреш Маркет

Божурище

бул. Европа 10

Фреш Маркет

Божурище

бул. Европа 26

Фреш Маркет

Ботевград

ул. 3-ти Март 68

Фреш Маркет

Бухово

ул. Никола Бонев 14

Фреш Маркет

Владая

ул. Плиска 2

Фреш Маркет

Герман

ул. Патриарх Герман 80

Фреш Маркет

Годеч

ул. Ал. Стамболийски 1

Фреш Маркет

Драгоман

ул. Александър Стамболийски 2

Фреш Маркет

Ихтиман

ул. Цар Освободител 91

Фреш Маркет

Казичене

гр. с. Казичене, ул. Цар Борис 3 №21

Фреш Маркет

Мрамор

гр.с. Мрамор, ул. Васил Левски - до площада

Фреш Маркет

Негован

гр. с. Негован, ул. Васил Левски - площада

Фреш Маркет

Нови Искър

ул. Искърско дефиле 164

Фреш Маркет

Нови Искър

ул. Светлина 44

Фреш Маркет

Нови Искър

ул. Розова Долина 16

Фреш Маркет

Петърч

гр. с. Петърч, ул. Капитан Петко Войвода 1-3, площада

Фреш Маркет

Подгумер

гр. с. Подгумер - площада

Фреш Маркет

Световрачене

гр. с. Световрачене, ул. Софийска 54

Фреш Маркет

Своге

ул. Искър 6Б

Фреш Маркет

Сепарева баня

ул. Чавдар Войвода 2

Фреш Маркет

Сливница

пл. Съединение 1

Фреш Маркет

София

кв. Бенковски, ул. Лазар Михайлов 65

Фреш Маркет

София

ул. Тракия 2

Фреш Маркет

София

кв. Суходол - площада, ул. Траян Танев 32

Фреш Маркет

София

кв. Обеля - площада

Фреш Маркет

София

кв. Филиповци, ул. Трети Март 52-54

Фреш Маркет

София

кв. Горна Баня, ул. Перуника 1

Фреш Маркет

Чепинци

с. Чепинци, пл. Инж. С. Овчаров 2

Фреш маркет Пловдив

Пловдив

ул. Елин Пелин 30

Фреш маркет Пловдив

Пловдив

бул. Свобода 20

Фреш маркет Пловдив

Пловдив

ул. Силиврия 15А

Фреш маркет Пловдив

Пловдив

ул. Скопие 102

Фреш маркет Раковски

Раковски

ул. Петър Богдан 91

Фрукт

Видин

ул. Ал.Хаджиспасов 7

Фрукт

Видин

ул. П. Яворов №2, автогара

Фрукт

Видин

ул. княз Борис 1 №21, училище

Хепи Хип

Червен бряг

ул. Княз Борис 1 N :1

ХМ Томи

Добрич

ул. Христо Ботев

ХМ Томи

Каварна

бул. България 20

ХМ Томи

Добрич

ул. Трапезица 10

ХМ Томи

Добрич

ул. Охрид 6

Царица Елена

Велико Търново

ул. Марно поле 7, център

Царица Елена

Елена

ул. Ил. Макариополски 9

Царица Елена

Елена

ул. Ил. Макариополски 3

ЦБА-Лотос

Горна Оряховица

ул. Петко Р. Славейков 27

ЦБА-Ръжгев

Белене

ул. Малчика бл.342

ЦБА-Свима

Велико Търново

кв. Картала, ул.Стоян Михайловски 7

Цветан Ночев Говедаре

Пазарджик

ул. 23-та №2

Централ 93

Самоводене

с. Самоводене, обл. В.Търново, Полтава 45

Централ 93

Ресен

с. Ресен, обл. В.Търново, ул. Васил Коларов 25

Централ Плаза

Силистра

ул. Гено Чолаков 1

Чарита

Смолян

ул. Хан Аспарух 1

Чечосан

Смолян

ул. Доктор Петър берон 11

Янко Перпериев

Смолян

кв. Устово, ул.Атанас Беров

Ясмин

Стара Загора

кв. Зора, Един център

Ясмин

Стара Загора

бул. Руски 5, м-н Класик

Ясмин

Стара Загора

кв. Самара 3

Ясмин

Стара Загора

ул. 3 Чучура 7, с/у бл. 64

Елитис

Варна

ул. Цариброд 31

Елитис

Стара Загора

бул. Цар Симеон 100

Фламинго

Стара Загора

ул. Генерал Гурко 55

Фламинго

Стара Загора

ул. Цар Симеон 28

Орион 1914

Русе

ул. Чипровци бл. Колос

Орион 1914

Русе

ул. Георги КараМаждраков 1

Орион 1914

Русе

ул. Плиска 4

Орион 1914

Русе

ул. Борисова

Ивис

Асеновград

площад Академик Хайтов 19

Ивис

Димитровград

бул. България 2

Ивис

Стара Загора

ул.Търговска 3

Магазин Орехчето

Първомай

ул. Константин Величков 4

Магазин Орехчето 2

Първомай

ул. Княз Борис 1

Селчо

Асеновград

ул. Съединение 22

Рамани

Елин Пелин

бул. София 11

Рамани

Елин Пелин

ул. Лесновска 5

Геник

Кюстендил

бул. Цар Освободител 52

Геник

Кюстендил

кв. Запад, бл. 95

Геник

Кюстендил

ул. Бузлуджа 102

Геник

Кюстендил

бул. Цар Освободител 7, Езиковата гимназия

Илиев 2015 ЕООД

Враца

ул. Никола Симов 1 (червен площад)

Печеливши

И не забравяй! Пази касовия бон до получаване на наградата!