КУПИ продукт по избор

РЕГИСТРИРАЙ номера на касовия бон ТУК и избери желаната награда

Разбери веднага дали печелиш 1 от 1000 награди Емека

Регистрирай
касов бон!
Период на играта: 13.05.2024 - 30.06.2024 г.

* Изображението на наградата е илюстративно!

Регистрация

Въведи данни за регистрация:

Избери награда, за която играеш

Регистрирай
касов бон!
Период на играта: 13.05.2024 - 30.06.2024 г.

И не забравяй! Пази касовия бон до получаване на наградата!

Въведи кода, който ти изпратихме чрез SMS на посочения от теб мобилен номер.

OK

Как да участвам?

КУПИ продукт по избор от участващите обекти в периода 13.05.2024 г. - 30.06.2024 г.

РЕГИСТРИРАЙ номера на касовия бон ТУК и избери желаната награда

Разбери веднага дали печелиш 1 от 1000 награди Емека

И не забравяй! Пази касовия бон до получаване на наградата!

Награди

Регистрирай
касов бон!
Период на играта: 13.05.2024 - 30.06.2024 г.

И не забравяй! Пази касовия бон до получаване на наградата!

Правила

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА НА „EMEKA“

Май-Юни 2024г.


1. Организатор

1.1. Промоционалната игра на „EMEKA“, наричана по-долу за краткост „Играта“, се организира и осъществява от „Фикосота” ООД, с ЕИК 837055835, със седалище и адрес на управление в гр. Шумен, п.к. 9700, бул. Мадара № 48 (наричано по-долу за краткост „Организатор“), със съдействието на рекламна агенция „Мейт адвъртайзинг“ ЕООД, ЕИК 203999626, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1816, ул."Коломан" № 6, Бизнес център Интерленд, ет. 2, ап. офис 2, email: office@mateadvertising.bg и телефон за получаване на информация за играта: 0888422962 (според тарифния план на абоната) в качеството ѝ на изпълнител и наричана по-долу, за краткост „Изпълнител”. Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта.

1.2. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница: www.emeka.bg. Правилата ще са достъпни на посочената интернет страница през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.

1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си в Играта участниците се съгласяват с Правилата и се задължават да ги спазват. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на www.emeka.bg . Участниците поемат задължение да следят за актуалната версия на Правилата към момента на регистрацията си за участие в Играта.

1.4. Участието в Играта е обвързано с покупка.

1.5. Промоционалната игра се организира с рекламна цел - за популяризиране търговските марки на Организатора – „EMEKA“.

2. Период и място на провеждане на Играта

2.1. Играта стартира, считано от 00:00 часа на 13/05/2024г. и продължава до 23:59 часа на 30/06/2024г.

2.2. Играта се организира и се провежда в търговски обекти по Приложение № 1 – Списък с търговските обекти, участващи в Играта. Приложението представлява неразделна част от настоящите Правила.

3. Право на участие

3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Игра НЕмогат да участват лица, работещи за Организатора или Изпълнителя, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

4. Участващи продукти

4.1. В Играта участват всички продукти под търговска марка “ EMEKA“ (тоалетна хартия “EMEKA“ и кухненска ролка “EMEKA“) .

4.2. Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

5. Начин за провеждане на Играта

5.1. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Да закупи, в периода на Играта, продукт/и под търговска марка „ЕМЕКА“ от търговски обект по Приложение № 1.

Стъпка 2: Да се регистрира, безплатно, на интернет страницата на Играта - www.emeka.bg, да посочи вида на награда по т.6 от Правилата, за която желае да участва и след това да въведе мобилния си номер и номера на касовия бон за извършената покупка. Участниците НЯМАТ право да променят избора на награда, за която вече са заявили, че участват.

При регистрация участникът следва да попълни всички задължителни полета, а именно:

а) мобилен телефонен номер;

б) номер на касовия бон за покупката от Стъпка 1 (може да се регистрира само касов бон, издаден в периода на Играта и от търговски обект, посочен в Приложение 1. Върху касовите бонове следва да бъде изписано името на участващия в Играта продукт/и. При неизпълнение на това условие, дължащо се само и единствено на технически причини, името на продукта следва да бъде изписано на ръка с полагане на подпис и печат от служителя, обслужващ касата на съответния търговски обект.;

Важно! Касовият бон следва да се пази до получаване на наградата!

в) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Правилата на Играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***), ще бъде публикуван на www.emeka.bg .;

г) чрез падащо меню да посочи населено място и търговски обекта, от който е закупен продукта.;

д) сума на участващия закупен продукт/и.;

5.2.Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

5.3.Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия, съответният касов бон се счита за невалиден.

5.4. Един участник може да направи максимум 2 регистрации в рамките на всеки един от дните, в които се провежда Играта. Всеки опит за регистрация, след достигане на максималния брой регистрации за деня, ще бъде отчетен като невалидна регистрация.

6. Награди

6.1. Наградите в Играта са:

· XXL плажни кърпи “ЕМЕКА” с размер: 100x180cm – общо 600 броя;

  • Детска кърпа “ЕМЕКА”, тип „Пончо“ с ушички: 62х138 - общо 400 броя;

6.2. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

7. Теглене и обявяване на печелившите

7.1.Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистриран касов бон се счита за невалиден.

7.2.Един участник има право да спечели само една награда (тази, която е избрал съгласно т. 5.1. от Правилата) за целия период на Играта.

7.3.Теглене на печелившите:

7.3.1.Разпределението на наградите ще се извършва съгласно направения от всеки участник избор на награда съгласно т. 5.1. от Правилата.

7.3.2.Всеки участник разбира дали печели наградата съгласно т. 6 от Правилата веднага след като регистрира печеливш кодчрез съобщение, визуализиращо се на екрана на устройството, чрез което достъпват сайта на Играта, както и със SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението ще бъде посочен телефонен номер на Изпълнителя –0888422962, на който печелившите участници, чрез обаждане, в срок от 5 дни от получаването на SMS съобщението, ще трябва да посочат: три имена, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

7.4. С участието си в Игра, печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните три цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

8. Доставка на наградите

8.1.Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Изпълнителя, до всеки печеливш участник, в срок до 45 дни след предоставяне на необходимата информация. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай, че участникът не бъде открит на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

8.2.Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш или от надлежно упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на касовия бон, с който участникът е спечелил наградата.

9. Ограничения на отговорността. Дисквалификация на участник

9.1. Организаторът и Изпълнителят не гарантират, че достъпът до интернет страницата на Играта www.emeka.bg и възможността за регистрация за участие в Играта ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.

9.2. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора или Изпълнителя. Също така, Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.

9.3. Организаторът на Играта и Изпълнителят не носят отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на телефонната линия на Играта.

9.4. Организаторът на Играта и Изпълнителят не носят отговорност за предявени претенции, свързани с правото на собственост върху печеливш касов бон, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.

9.5. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Играта или доставката на наградите.

9.6. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участник или негово имущество по време на, във връзка с или по повод участието му в настоящата Игра, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен в случаи на умисъл или груба небрежност от страна на Организатора, съответно Изпълнителя.

9.7 . Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност и не дължат обезщетение на лица, чийто касов бон е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

9.8. Нито Организаторът, нито Изпълнителят са длъжни да водят кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

9.9. Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора или Изпълнителя са предвидени с информативна цел и в този смисъл са инструктивни. Неспазването им от Организатора или от Изпълнителя не е основание за ангажиране отговорността на тези лица.

9.10. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът, съответно Изпълнителят си запазват правото да дисквалифицира съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат награда/и.

9.11. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Играта, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

10. Прекратяване на Играта

10.1 . Организаторът има неотменимото едностранно право да прекрати Играта по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи, прекратяването на Играта се обявява на www.emeka.bg, с което участието на лицата се прекратява автоматично.

11. Защита на личните данни

11.1.Организаторът на играта е администратор на личните данни, а Изпълнителят е обработващ личните данни, които се предоставят при участие в Играта.

11.2. С поставянето на „тикче“ в чек-бокса, че е запознат с Политиката за поверителност,от съответния участник се счита, че същият е информиран как личните му данни ще бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и унищожавани от Организатора и Изпълнителя за целите на играта, както и в случай че бъде изтеглен като печеливш, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***) ще бъде публикуван на www.emeka.bg в анонимизирана форма. Анонимизацията на данните води до невъзможност за идентифициране на субекта и в този смисъл, същите съгласно действащото законодателство не се считат за лични данни.

11.3.Личните данни, предоставени от участниците се събират, обработват, използват, съхраняват и унищожават, както лично от Организатора, така и от името на Организатора чрез Изпълнителя, съгласно писмените инструкции на Организатора. Всички данни са защитени чрез подписване на писмено споразумение с Изпълнителя за защита на личните данни с конкретни технически и организационни мерки.

11.4.Организаторът и Изпълнителят се задължават да спазват разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да използват предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в настоящите Правила.

11.5.Целите за събирането, обработването, използване и съхраняването на личните данни са определени в Политиката за поверителност за Играта и предоставени на участниците при регистрация.

11.6. Повече информация относно вида на личните данни, които Организаторът събира, обработва, използва и съхранява за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политика за поверителност, публикувана на www.emeka.bg.

11.7. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора, чрез следните координати: dpo@ficosota.com .

11.8.Участниците също така имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg или на електронна поща: kzld@cpdp.bg.

12. Разни

12.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта, или между Изпълнителя и участниците в Играта се разрешават по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответните компетентни органи.

12.2. В рекламните материали за Играта, Организаторът информира лицата относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните Правилата за участие в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, посочени в тях.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Списък с търговските обекти, участващи в КАМПАНИЯТА

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

НАСЕЛЕНО МЯСТО

АДРЕС

Гризли

Перник

ул,Кракра 73

Диел Гризли

Перник

ул,Кракра бл.65 вх.А

Диел Гризли

Перник

кв.Проучване 4 ул.Одрин 1

Диел Гризли

Перник

ул,Батенберг 2 А

Диел Гризли

Перник

ул,Лом 3

Диел Гризли

Перник

ул,Димитър Благоев 35

Диел Гризли

Перник

ул,Искър 6

Диел Гризли

Перник

Тева до бл.22

Диел Гризли

Перник

кв.Калкас.ул.Захари Зограф 33

Блян Маркет

Перник

ул.Юри Гагарин 10

Блян Маркет

Перник

кв.Изток

Блян Маркет

Перник

Тева

Манна иф

Перник

ул.Юри Гагарин 10

Канита-Анита Сергиева ЕТ

Брезник

ул.А.Михайлов 70

Аромати

Благоевград

кв.Еленово

Аромати

Благоевград

Ж.К.Струмско

Граховски

Благоевград

ул.Свобода 10

АсиЯна

Сандански

ул.Стефан Станболов 70

Аромати

Петрич

ул.Цар Борис III. 46

Аромати

Сандански

Ул.МАлашевска 10

Ст Аромат

Гоце Делчев

ул.Бяло Море 20

Надежда Крънчева

Разлог

Ул.Стефан Станболов 10

Кентавър Грууп

Гоце Делчев

Главен път Драма

Стоми

Благоевград

ул.Яне Сандански 1

Стоми

Симитли

ул.Христо Ботев 32

Фреш маркет

Гоце Делчев

местност Ташов мост

КМаркет

Радомир

ул.Райко Даскалов 57

Аци - 95

Петрич

ул.Места 22

Денима-Да

Самоков

у.ген. Велеаминов 27

Денима-Да

Самоков

ул. Цар Симеон 60

Сидер

Гърмен

ул.Десета

Екстра БГ

Гоце Делчев

ул.Пирин 1

Бамбино

Сандански

главен път Е 79

Бамбино

Благоевград

главен път Е-79, след бензиностанция Шел

Браво

Говедарци

ул.Георги Димитров

Браво

Самоков

кв.Самоково, пред бл. 30

Браво

Самоков

кв.Самоково, пред бл. 9

Браво

Маджаре

по главен път

Браво

Широки дол

център

Браво

Самоков

ул.България 1

Браво

Самоков

ул.България 105

Браво

Самоков

ул.България 237 А

Браво

Самоков

ул.Искър 69

Браво

Самоков

ул.Плана планина 2

Браво

Самоков

ул.Преспа 6

Браво

Самоков

ул.Цар Борис 3 43

Браво

Самоков

ул.Цар Борис 3 169

Браво

Самоков

бул.Искър 67

Фреш дрогерия

Самоков

бул.Искър 65

Фреш дрогерия

Кюстендил

Герена, бул.Цар Освободител 105

Фреш дрогерия

Дупница

Ул.Иван Вазов 3

Адела

Дупница

ж.к. Бистрица

Адела

Сапарева Баня

с/у общината

Адела

Бобовдол

център

Адела

Дупница

център, ул.Св. Иван Рилски 29

Моят Магазин

Дупница

Ж.К.Бистрица до бл.5

Роксан Своге 1

София

гр. Своге, бул. Искър 63

Роксан Своге 2

София

гр. Своге, ул. Цар Симеон 7

Роксан Сливница 2

София

гр. Сливница, ул. Константин Величков 7

Роксан Радомир

София

гр. Радомир, ул. Дупнишка 7

Роксан Самоков 1

София

гр. Самоков, ул. Македонска 32

Роксан Самоков 2

София

гр. Самоков, ул. Баба Фота 13

Роксан Етрополе

София

гр. Етрополе, ул.

Роксан Елин Пелин

София

гр Елин Пелин, ул. Елин Пелин 13

Роксан Берковица

София

г, ул. Александровска 7

Ремедиум 4

София

гр. София, ул. Денкоглу 34

Ремедиум 5

София

гр. София, ул.Тарас Шевченко 11-13

Ремедиум 7

София

гр. София, ул. Гео Милев, бл. 34

Ремедиум 10

София

гр. София, ул. Борис Христов 2А

Ремедиум 12

София

гр. София, кв. Младост 2, бл. 272

Ремедиум 14

София

гр. София, кв. Дианабад бл. 66

ремедиум 11

София

гр. София, ул. 8 ми декември

Ремедиум 13

София

гр. София, бул. Тодор Каблешков 68

Капитал Бистрица

София

с. Бистрица - център, магазин 8-9, с/у Промаркет

Капитал Слатина

София

гр. София, ТК Слатина/закрит базар, магазин 28

Капитал Нови Хан

София

с. Нови Хан, ул. Пловдивско шосе

Капитал Македония

София

гр. София, бул. Македония 28

Капитал Малдост

София

гр. София, жк. Малдост 3, трафопост до бл 352

Капитал Овча купел

София

гр. София, жв. Овча купел 2, предпоследна спирка на 102, с/у бл. 13

Лозен

София

с. Лозен, Ул. Съединение 153

Капитал Горубляне

София

гр. София, кв. Горубляне, ул. Деян Попов 4

Капитал Казичене

София

с. Казичене, ул. Цар Борис III 41

Капитал Орландовци

София

гр. София, ул. Мара Бунева 42

Капитал Симеоново

София

гр. София, кв. Симеоново, бул. Сименовско шосе 162

ФРЕШ МАРКЕТ МРАМОР

СОФИЯ

УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ-ПЛОЩАДА

ФРЕШ МАРКЕТ КАЗИЧАНЕ

СОФИЯ

УЛ.ЦАР БОРИС III 21

ФЕРШ МАРКЕТ ФИЛИПОВЦИ

СОФИЯ

КВ.ФИЛИПОВЦИ, УЛ. ТРЕТИ МАРТ 52-54

ФРЕШ МАРКЕТ СВЕТОВРАЧАНЕ

СОФИЯ

УЛ.СОФИЙСКА №18

ФРЕШ МАРКЕТ ОБЕЛЯ

СОФИЯ

КВ.ОБЕЛЯ , ПЛОЩАДА

ФРЕШ МАРКЕТ СУХОДОЛ

СОФИЯ

КВ.СУХОДОЛ , ПЛОЩАДА , УЛТРАЯН ТАНЕВ 32

ФРЕШ МАРКЕТ ГОРНА БАНЯ

СОФИЯ

ГОРНА БАНЯ, УЛ.ПЕРУНИКА 1

ФРЕШ МАРКЕТ ДОНДУКОВ

СОФИЯ

УЛ.ТРАКИЯ 2

ФРЕШ МАРКЕТ БЕНКОВСКИ

СОФИЯ

КВ.БЕНКОВСКИ , БУЛ.ЛАЗАР МИХАЙЛОВ 65

ФРЕШ МАРКЕТ ЧЕПИНЦИ

СОФИЯ

УЛ. ЗОРА 1

Буров и Син

София

ФОНДОВИ ЖИЛИЩА УЛ. ПРАЖКА ПРОЛЕТ 9

Буров и Син

София

УЛ.ПЕРСЕНК 39

Буров и Син

София

УЛ.БОРЯНА 36

Буров и Син

София

БУЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 54

Дени Маркет Класик Дружба

София

ж.к. Дружба 2 до бл. 262

Дени Маркет Пазар Слатина

София

Слатина Пазар

Дени Маркет Княжево

София

Княжево Цар Борис 282

Дени Маркет Хиподрума

София

Хиподрума бл. 105

Дени Маркет Христо Ботев

София

Център Христо Ботев 24

Дени Маркет Дианабад

София

ул. Марко Темнялов до бл. 2А

Дени Маркет Христо Смирненски

София

ж.к. Христо Смирненски бл.11

Дени 74 Надежда

София

Надежда 2 ъгъла на ул. Екс. Стефан и ул. Недко Войвода

ФРЕШ МАРКЕТ САМОКОВ

САМОКОВ

КВ САМОКОВО ДО БЛ 30

ФРЕШ МАРКЕТ НОВИ ИСКЪР 2

НОВИ ИСКЪР

КВ. КУМАРИЦА, УЛСВЕТЛИНА 44

ФРЕШ МАРКЕТ НОВИ ИСКЪР 3

НОВИ ИСКЪР

УЛ.ИСКЪРСКО ДЕФИЛЕ 164

ФРЕШ МАРКЕТ НОВИ ИСКЪР

НОВИ ИСКЪР

КВ.КУРИЛО , УЛРОЗОВА ДОЛИНА16

ФРЕШ МАРКЕТ БОТЕВГРАД

БОТЕВГРАД

УЛ 3-ТИ МАРТ 68

ФРЕШ МАРКЕТ ИХТИМАН

ИХТИМАН

УЛ ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 91

ФРЕШ МАРКЕТ ДРАГОМАН

ДРАГОМАН

УЛАЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 2

ФРЕШ МАРКЕТ СЛИВНИЦА

СЛИВНИЦА

ПЛ.СЪЕДИНЕНИЕ 1

ФРЕШ МАРКЕТ БОЖУРИЩЕ 1

БОЖУРИЩЕ

БУЛ.ЕВРОПА 26

ФРЕШ МАРКЕТ БОЖУРИЩЕ ГОЛЯМ

БОЖУРИЩЕ

БУЛ.ЕВРОПА 10

ФРЕШ МАРКЕТ СВОГЕ

СВОГЕ

УЛ ИСКЪР 6В

ФРЕШ МАРКЕТ ПЕТЪРЧ

ПЕТЪРЧ

УЛ. КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА 1-3

ФРЕШ МАРКЕТ САПАРЕЕВА БАНЯ

САПАРЕВА БАНЯ

УЛ ЧАВДАР ВОЙВОДА 2

ФРЕШ МАРКЕТ ГОДЕЧ

ГОДЕЧ

УЛ.АЛ СТАМБОЛИЙСКИ 1

ФРЕШ МАРКЕТ ВЛАДАЯ

ВЛАДАЯ

УЛ. ПЛИСКА 2

ФРЕШ МАРКЕТ ПОДГУМЕР

ПОДГУМЕР

ПЛОЩАДА

ФРЕШ МАРКЕТ ГЕРМАН

ГЕРМАН

УЛ.ПАТРИАРХ ГЕРМАН 80

ФРЕШ МАРКЕТ НЕГОВАН

НЕГОВАН

УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ

ФРЕШ МАРКЕТ БУХОВО

БУХОВО

УЛ.НИКОЛА БОНЕВ 14

КОМЕ ДРУЖБА 2

СОФИЯ

КВ ДРУЖБА 2 - РУМ

КОМЕ КНЯЖЕВО

СОФИЯ

УЛ.МИЛЕ ПОПЙОРДАНОВ 51

КОМЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

СОФИЯ

БУЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 1 Б - КОСТЕНСКИ ВОДОПАД

КОМЕ ГЕО МИЛЕВ

СОФИЯ

КВ ГЕО МИЛЕВ УЛ СИМЕОНОВ ВЕК 17А

КОМЕ КРАСНА ПОЛЯНА

СОФИЯ

ЖК КРАСНА ПОЛЯНА БУЛ НИКОЛА МУШАНОВ 76, БЛ 41

КОМЕ ОВЧА КУПЕЛ

СОФИЯ

БИВШИЯТ РУМ-ОВЧА КУПЕЛ СРЕЩУ 149 СОУ

КОМЕ МОТА ПИСТА

СОФИЯ

ЖК МОТОПИСТА УЛ ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ БЛ 23 ДО БЛ 236

КОМЕ ЧЕРНИ ВРЪХ

СОФИЯ

БУЛ ЧЕРНИ ВРЪХ 39

КОМЕ ЛЮЛИН

СОФИЯ

УЛ.ЗАХАРИ СТОЯНОВ ДО БЛ417

КОМЕ СИТИ ПАРТ

СОФИЯ

УЛ.ЗОГРАФСКИ МАНАСТИР N15 БЛС, ВХВ

КОМЕ СЛАТИНА

СОФИЯ

ЖК СЛАТИНА, УЛСЛАТИНСКА, БЛ44А

КОМЕ СВЕТА ТРОИЦА

СОФИЯ

НА ЪГЪЛА УЛ РУСЕ И УЛ ВАРНА

КОМЕ НАДЕЖДА

СОФИЯ

ЖК НАДЕЖДА, УЛ ЛОМСКО ШОСЕ БЛ 172

КОМЕ ЛОЗЕНЕЦ

СОФИЯ

КВ ЛОЗЕНЕЦ, УЛ ПЛАЧКОВИЦА № 2

КОМЕ ИЗТОК

СОФИЯ

УЛ.АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 69

КОМЕ РЕДУТА

СОФИЯ

КВ РЕДУТА, УЛ БРАТЯ ПЕШЕВИ 7

КОМЕ КРЕМИКОВЦИ

СОФИЯ

КВ КРЕМИКОВЦИ, УЛ РАДИВОЯ 2

КОМЕ ОБИКОЛНА

СОФИЯ

ЖК ДРУЖБА 2, УЛОБИКОЛНА №32

КОМЕ ПЕРНИК 2

ПЕРНИК

КВ МОШИНО,УЛРАШО ДИМИТРОВ,ДО БЛ64-66

КОМЕ ПРНИК 1

ПЕРНИК

УЛ ЮРИ ГАГАРИН, МЕЖДУ БЛ 35 И 36

КОМЕ ДУПНИЦА 2

ДУПНИЦА

ЖК БИСТРИЦА, СУ БЛ63

КОМЕ ДУПНИЦА 1

ДУПНИЦА

СВ ИВАН РИЛСКИ №6

КОМЕ ДУПНИЦА 3

ДУПНИЦА

КВ ГОРНА МАХАЛА УЛ САМОРАНСКА 2

КОМЕ ИХТИМАН

ИХТИМАН

БУЛ ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 128

КОМЕ ДРАГОМАН

ДРАГОМАН

М ОКОЛ НА ВХОДА НА ГРАДА

КОМЕ СЛИВНИЦА

СЛИВНИЦА

УЛ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ № 33 Б

КОМЕ СВОГЕ

СВОГЕ

УЛ. ЦАР СИМЕОН 6

КОМЕ БАНКЯ

БАНКЯ

УЛ.СТ.СТАМБОЛОВ 20(НА КОЛЕЛОТО НА АВТ42 И 43)

КОМЕ КОСТИНБРОД 2

КОСТИНБРОД

ЛОМСКО ШОСЕ 26

КОМЕ КОСТИНБРОД 1

КОСТИНБРОД

УЛ. ОХРИД 33А

КОМЕ ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН

ЕЛИН ПЕЛИН

ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН, УЛКЕРАМИК, МАГ4-5

КОМЕ ЕЛИН ПЕЛИ

ЕЛИН ПЕЛИН

БУЛ СОФИЯ 25

КОМЕ ЛОЗЕН

ЛОЗЕН

КВ ДОЛНИ ЛОЗЕН УЛИВАН ПЕШЕВ 6

КОМЕ ЛОЗЕН 2

ЛОЗЕН

УЛ. ЯНКО ПАНАЙОТОВ 29

КОМЕ КАЗИЧАНЕ

КАЗИЧЕНЕ

УЛ. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 44

ДАР Никон Н17 Стрелбище

СОФИЯ

ЖК СТРЕЛБИЩЕ, БЛ 4 СОФИЯ 1000 BGR

ДАР Никон Н05 Гоце Делчев

СОФИЯ

ЖК ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, УЛ ЛУИ АЙЕР 36 СОФИЯ 1000 BGR

Дар Никон Н01 Лозенец

СОФИЯ

ЖК ЛОЗЕНЕЦ, УЛ МИЛИН КАМЪК 14 СОФИЯ 1000 BGR

Дар Никон Н12 Златовръх

СОФИЯ

ЖК ЛОЗЕНЕЦ, УЛ ЗЛАТОВРЪХ 38 СОФИЯ 1000 BGR

Дар Никон Н19 Христо Ботев

СОФИЯ

ГРАДИНКАТА НА БУЛ ХР БОТЕВ И УЛ КЛОКОТНИЦА

ДАР Никон Н10 Банишора

СОФИЯ

ЖК БАНИШОРА, БУЛ ПОДП-К КАЛИТИН - МЕЖДУ БЛ 18 И 19 СОФИЯ 1000 BGR

Дар Никон Н08 Хиподрума

СОФИЯ

ЖК ХИПОДРУМА, УЛ ВИДЛИЧ 12 СОФИЯ 1000 BGR

Дар Никон Н14 Младост 3

СОФИЯ

ЖК МЛАДОСТ 3, ДО БЛ353 СОФИЯ 1000 BGR

Дар Никон Н16 20 април

СОФИЯ

УЛ 20-ТИ АПРИЛ 32-40 СОФИЯ 1000 BGR

Дар Никон Н06 Козяк

СОФИЯ

ЖК ЛОЗЕНЕЦ, УЛ КОЗЯК 21А СОФИЯ 1000 BGR

КЛИЙН ОВЧА КУПЕЛ

СОФИЯ

БУЛ. МОНТЕВИДЕО

КЛИЙН ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ

СОФИЯ

БУЛ ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ

КЛИЙН ДРУЖБА

СОФИЯ

УЛ.ТУШЕ ДЕЛИИВАНОВ

КЛИЙН ГРАФА

СОФИЯ

УЛ ГРАФ ИГНАТИЕВ 47 СЛЕД МИМАС

ДИА СИ ИХТИМАН

ИХТИМАН

УЛЦАР САМУИЛ №37

БАКАЛИЯ НАДЕЖДА

СОФИЯ

ЖК НАДЕЖДА УЛКИРИЛ ДРАГАНОВ 46

БАКАЛИЯ СВОБОДА

СОФИЯ

ЖК СВОБОДА УЛ.НАРОДНИ БУДИТЕЛИ СУ БЛ39

БАКАЛИЯ РЕДУТА ВЕЛЧО АТАНАСОВ

СОФИЯ

КВ. РЕДУТА, УЛ.ВЕЛЧО АТАНАСОВ №35

БАКАЛИЯ ЛОЗЕНЕЦ КРУМ ПОПОВ 64

СОФИЯ

ЛОЗЕНЕЦ, УЛ. КРУМ ПОПОВ 64

БАКАЛИЯ МЛАДОСТ 1

СОФИЯ

ЖК МЛАДОСТ СУ ОКРЪЖНА БОЛНИЦА

БАКАЛИЯО БЕЛЯ 2

СОФИЯ

ЖК ОБЕЛЯ УЛ.104 СУ БЛ233

БАКАЛИЯ ЛОЗЕНЕЦ

СОФИЯ

БУЛ АРСЕНАЛСКИ 65 СОФИЯ 1000 BGR

БАКАЛИЯ РЕДУТА

СОФИЯ

КВ. РЕДУТА,УЛ. Г.МИНЧЕВ 28А

БАКАЛИЯ МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ

СОФИЯ

ЖК МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ, УЛ.РАЛЕВИЦА 64

БАКАЛИЯ ЛЮЛИН 7

СОФИЯ

ЛЮЛИН 7 СУ БЛ 702, СМАМ-ЛЮЛИН СОФИЯ 1000 BGR

БАКАЛИЯ БАНКЯ

БАНКЯ

УЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ №30

БРИЛЯНТ СТАМБОЛИЙСКИ

СОФИЯ

БУЛ АЛ СТАМБОЛИЙСКИ 186 СОФИЯ 1000 BGR

БРИЛЯНТ ТОЛСТОЙ

СОФИЯ

ЖК ТОЛСТОЙ СОФИЯ 1000 БЪЛГАРИЯ

БРИЛЯНТ РАКОВСКА

СОФИЯ

УЛ „Г С РАКОВСКИ” № 28 СОФИЯ 1000 BGR

БРИЛЯНТ ЧЕЛОПЕЧЕНЕ

СОФИЯ

КВ. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ УЛ АНГЕЛ МАДЖАРОВ СОФИЯ 1000 BGR

БРИЛЯНТ ОВЧА КУПЕЛ

СОФИЯ

ЖК ОВЧА КУПЕЛ 2 БМОНТЕВИДЕО СОФИЯ 1000 БЪЛГАРИЯ

БРИЛЯНТ БОТУНЕЦ

СОФИЯ

БОТУНЕЦ УЛ.ЗОРНИЦА №1 ПЛОЩАДА

БРИЛЯНТ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

СОФИЯ

СГРАДАТА НА СВ. СВ КИРИЛ И МЕТОДИ СОФИЯ 1000 BGR

БРИЛЯНТ КОСТИНБРОД

КОСТИНБРОД

КОСТИНБРОД УЛ ЙОРДАН ЙОВКОВ СОФИЯ 1000 BGR

БРИЛЯНТ ГОРНИ БОГРОВ

ГОРНИ БОГРОВ

УЛ.ТРЕТИ МАРТ 27 СОФИЯ 1000 БЪЛГАРИЯ

БРИЛЯНТ ДОЛНИ БОГРОВ

ДОЛНИ БОГОРОВ

УЛ1-ВА №28 ПЛОЩАДА

Сити

Кюстендил

бу.. Цар освободител 52

Сити

Кюстендил

кв.Запад бл. 95

Сити

Кюстендил

ул.Бузлуджа 102

Сити

Кюстендил

Цар Освободител 7

Полистарс

Велинград

бул. Съединение 89

Промо Маркет 1

Пазарджик

"ул. ""Найчо Цанов"" 36А"

Промо Маркет 2

Пазарджик

ул. Димитър Греков

Промо Маркет 3

Пазарджик

"ул. ""Кочо Честименски"" 13"

Цветан Ночев Говедаре

Пазарджик

"ул. ""23-та"" 2"

Промо Маркет 4

Пазарджик

ул. Петър Бонев 17Б

Итали Христо Даново

Сопот

ул.Васил Левски

Итали Бегунци

Карлово

с. Бегунци

Аликанте Комерс Сърница

Доспат

Сърница ул. Свобода 15

Ен Ес Екс

Панагюрище

ул.Нистор Ружеков 1А

Чарита

Смолян

ул.Хан Аспарух 1

Деянов и Синове

Смолян

ул. Заводска 9А

Енерджи

Пазарджик

ул.Христо Ботев 18

Фаворит

Съединение

Съединение ул. Александър Стамболийски 17

Крес Смолян

Смолян

ул.Родопи 59

БББ Крумово

Асеновград

ул. Хан Крум 19

Супермаркет Валентино

Раковски

ул. "Васил Левски" 2а

Промо Маркет 5

Пазарджик

кв.10 ул. Яков Матакиев 3а

Омега Карлово 2

Карлово

ул.Генерал Заимов 28

Лазур 7-Радилово

Пещера

Радилово ул.Георги Ангелиев 44

Чечосан - Смолян

Смолян

ул. Доктор Петър берон 11

Итали-Иганово

Карлово

ул.Георги Димитров 2

Енерджи нов

Пазарджик

ул.Мусала 9

Фреш Маркет Свобода

Пловдив

бул. Свобода 20

Супермаркет Стопчето

Пловдив

ул.Георги Данчов 16

Прогрес 77

Пловдив

ул. Георги Раковски 4

Промо Маркет 6

Пазарджик

ул.Люлин 6

Айсберг-Освобождение

Карлово

бул.Освобождение 15

БББ МЛАДЕЖКА

Пловдив

ул.Младежка 30

БББ-Батинков Асеновград 2

Асеновград

ул."Цар Иван Асен2" 55

БББ-Пловдив

Пловдив

ул.Пере Тошев 3

Братя Неделеви-Автогара (Демокрация)

Стамболийски

ул. "Въча" - Автогара

Братя Неделеви-ЖК Фабрика (Завойска)

Стамболийски

жк. "Хранителна фабрика"

Братя Неделеви-Цалапица

Стамболийски

ул. "Демокрация" 11

Валентино

Раковски

ул.Ягода 1 а

Веливан

Пловдив

ул.Лъджене 21

Фреш маркет-Скопие

Пловдив

ул.Скопие 102

Фреш маркет Прослав

Пловдив

ул. Елин Пелин 30

Дани Панагюрище Карапетров

Панагюрище

УЛ.ПЕТЪР КАРАПЕТРОВ

Дани Панагюрище Орчо Войвода

Панагюрище

УЛ.ОРЧО ВОЙВОДА

Данчо Любенов 1

Девин

ул.Родопи 20

Данчо Любенов 2

Девин

ул.Дружба 6

Данчо Любенов 6

Девин

ул.Александър Костов 4

Итали-Баня

Баня

ул.Карловска 19а

Итали-Васил Левски

Карлово

ул. 1-ва 14

Итали-Ведраре

Карлово

ул 1-ва 1

Итали-Войнягово

Карлово

ул.Георги Бенковски 32

Итали-Дъбене

Пловдив

ул. 1-ва 38

Итали-Каравелово

Пловдив

ул.Герги Димитров

Итали-Карлово 3

Карлово

Бул.Освобождение

Итали-Карлово 4

Карлово

ул.Ген. Скобелев 1

Итали-Карлово Ал.Стамболийски

Карлово

ул.Ал.Стамболийски 74

Итали-Карлово Меден Дол

Карлово

ул.Меден Дол 17

Итали-Климент

Пловдив

ул.1-ва 31

Итали-Розино

Пловдив

ул Христо Ботев 45

Итали-Соколица

Пловдив

площад Шипка 8

Итали-Сопот

Сопот

ул Ганчо Попниколов 1 А

Итали-Сопот нов

Сопот

ул Иван Вазов 9

Итали-Сушица

Пловдив

ул.Дакова 1

Лазур 1-Христо Ботев

Пещера

ул.Христо Ботев 4

Лазур 2-Св.Константин LG

Пещера

ул.Св.Константин 40

Лазур 3-пл.Никола Докторов

Пещера

пл. Никола Докторов 1

Лазур 4-Михаил Такев

Пещера

ул.Михаил Такев 21

Лазур 5-Батак

Батак

ул. Априлци 40

Лазур 6-Симеон Налбант

Пещера

ул.Симеон Налбант 1

Лекси-Гранд

Пловдив

ул.Капитан Райчо 56

Лекси-Марица

Пловдив

бул.Марица 19

Лекси-Пещерско

Пловдив

Смирненски бул.Пещерско шосе 58

Лекси-Сани

Пловдив

Смирненски ул Царевец

Лукси 61 Панагюрище

Панагюрище

ул. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 33

Маракан Пловдив

Пловдив

ул. Радецки 45

Маракан-Сърница

Доспат

ул. Свобода 13

Омега Карлово

Карлово

ул.Дъбенско Шосе 1

Фреш маркет-Силиврия

Пловдив

ул.Силиврия 15А

Фреш маркет Раковски

Раковски

ул."Петър Богдан"91

Елит Комерс

Велинград

ул. Булаир 1А

Данчо Любенов Пловдив

Пловдив

ул.Димитър Талев 2Б

Слънчеви лъчи

Пловдив

Кючук Париж ул.Михалаки Георгиев 25

Слънчеви лъчи Фамилия

Пловдив

Кючук Париж ул.Н.Вапцаров 23

Супермаркет БББ Асеновград 1

Асеновград

ул.Христо Ботев 76

Тарита 1-Болнична

Пазарджик

ул.Болнична 415

Тарита 2-Завоя на черна

Пазарджик

ул.Завоя на Черна 11

Тарита 5-Райко Алексиев

Пазарджик

ул.Райко Алексиев 19

Фреш 1 Пловдив

Пловдив

ул.Гаврил Кръстевич 9

Фреш Марк Смирненски

Пловдив

ул.Копривките 2

Янко Перпериев

Смолян

Устово ул.Атанас Беров

В и Д Дерменджиеви Калояново

Калояново

ул.Асен Гаргов

Кума Лиса

Сопот

ул.Иван Вазов 15

Жанет Свиленград

Свиленград

ул.Панайот Хитов 2

Си Би ЕС 2 Ст.Град

Стара Загора

СТУДГРАД ОВЩ7

Си Би Ес 15 Раднево

Стара Загора

УЛГДИМИТРОВ 21

Си Би Ес 11 Риц

Стара Загора

ул.Граф Игнатиев 59

Си Би Ес 7

Стара Загора

УЛПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 80А

Си Би Ес 14 Казанлък

Стара Загора

КВВАСИЛ ЛЕВСКИ 48

Си Би Ес 12

Стара Загора

УЛДИМИТЪР НАУМОВ

Си Би Ес 13

Стара Загора

БУЛПЕВТИМИЙ

Си Би ЕС 5 Три Чучура

Стара Загора

ТРИ ЧУЧУРА 109

Си Би ЕС 5 Три Чучура

Стара Загора

КВТРИ ЧУЧУРА

Си Би ЕС 4

Стара Загора

ХРБОТЕВАНКЪНЧЕВ

Си Би Ес 10

Стара Загора

УЛОТЕЦ ПАИСИЙ

Си Би ЕС 1 Нон Стоп

Стара Загора

ЖЕЛЕЗНИКЗАГОРКА

Си Би ЕС 8 Нова Загора

Стара Загора

УЛПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 31

Си Би ЕС 6 Стадиона

Стара Загора

УЛСПОРТНА ДО ПЛБЕРОЕ

Си Би ЕС 3 Поща

Стара Загора

УЛМЛАДОСТ 25

Велвет ДЗЗД

ХАСКОВО

ЖК ОРФЕЙ К-КС ВЕСПРЕМ №10А

Велвет ДЗЗД

ХАСКОВО

УЛ22 СЕПТЕМВРИ ДО БЛ12

Велвет ДЗЗД

ХАСКОВО

БУЛ БЪЛГАРИЯ 116

Велвет ДЗЗД

ХАСКОВО

УЛТЪРГОВСКА 4

Велвет ДЗЗД

Димитровград

улица "Патриарх Евтимий" 16А

Ясмин Север

Стара Загора

УЛ3 ЧУЧУРА 7 СУ БЛ64

Ясмин Зора

Стара Загора

КВЗОРА ЕДИНЦЕНТЪР

Ясмин Класик

Стара Загора

БУЛРУСКИ 5 М-Н КЛАСИК

Ясмин Самара

Стара Загора

КВСАМАРА 3

Дкв - 2012 - ЕООД

ХАСКОВО

ул.Г,Кирков 56

Есет -1

СИМЕОНОВГРАД

УЛЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 7

Есет - 2

СИМЕОНОВГРАД

УЛКНЯЗ БАТЕМБЕРГ 3

Джордж Г ЕНД Г - ЕООД

Любимец

ул.Патриарх Евтимий 4

Аргис 3

Първомай

СПАРТАК 11

Аргис 5

Първомай

ул.Студенец 2

Аргис 1

Първомай

КНЯЗ БОРИС І №31

Аргис 4

Първомай

ул.Христо Ботев 1А

Аргис 2

Първомай

ОРФЕЙ 2

Женя Комерс 2017 - ЕООД

Казанлък

ул.Съединение 4

Енев БД ЕООД

Раднево

ул.Загорска 4

Алан Маркет 3

Харманли

УЛМАРИН ВЕЛЕВ 1

ПАЗАР

Казанлък

ул.Славянска 8

ИЗТОК

Казанлък

ул.Ал.Батемберг 4

УНИВЕРМАГ

Казанлък

ул.Ал.Батемберг 1

ВЕРЕЯ

Казанлък

ул.ПШП 1

Пламекс

Стара Загора

кв.Индустриален

Севън Ес

Стара Загора

ул.Пазарска 2

Селект ООД

Димитровград

ул.Ал. Стамболийски 4А

Енди-Син ЕООД

Димитровград

ул.Ромен Ролан 11А

Гранде-15 ЕООД

Любимец

ул.Републиканска 42

Перфект- 6 ЕООД

Кърджали

УЛСАН СТЕФАНО 2 Б

Перфект- 6 ЕООД

Кърджали

УЛСТЕФАН КАРАДЖАЛОВ 22

ГЕН ЧЕРНОЗЪБОВ

Кърджали

УЛ ГЕНЕРАЛ ЧЕРНОЗУБОВ № 28

КВВЪЗРОЖДЕНЦИ

Кърджали

КВВЪЗРОЖДЕНЦИ БЛ62

Маго 1 П-й

Първомай

ул. Черноризец Храбър 6Б

Маго 2

Първомай

ул. Стара планина 1

ОАЗИС 3

Стара Загора

Ул.Ген Столетов 90

АТЛАС

Раднево

Ул.Валентина Терешкова 7

Еуро-7

Гълъбово

Ал. Стамболийски 5

Кристи Абая

Казанлък

23 ПШП 31

Кристи Крън

Казанлък

Крън. Петко Влаев 40

Кристи кула

Казанлък

Ген. Радецка 5

Кристи орешак

Казанлък

Орешака 53

Тони 2

Кърджали

ж.к.В-ци ул.Хр.Данов 1

Тони 3

Кърджали

ж.к В-ци бул.Хр.Ботев 47

АСИКО - ПАЗАРДЖИК

Пазарджик

бул. Георги Бенковски 102 Б

ПРИМА ЕООД

Пловдив

УЛКАВАЛА 6 Ц-Р

ЖУДИ ООД

Брестник

УЛИВАН ВАЗОВ 1А-ГРАД

АДЛЕР АПА ООД

Баня

КАРЛОВО

СЪНИ ФЕМИЛИ МАРКЕТ ООД

Баня

ОСНОВЕН

Гьоков Патриарх Евтимии

Димитровград

ул.Патриарх Евтимии 14 а

Капри

Димитровград

ул. Хр. Г Данов 8-в

МАГДАЛЕНА ТАНЕВА ЕТ

Стара Загора

УЛАВГУСТА ТРАЯНА 22

ОРХИДЕИ БГ ЕООД 3

Стара Загора

УЛКИРИЛ И МЕТОДИЙДО ЧИТАЛИЩЕ КЛИМЕНТ ОРХИДСКИ

КОЕВИ ЕООД 2

Раднево

УЛЖЕЛЬО ДИЧЕВ 3, БРАВО 2

Радоник ООД

Казанлък

ул.Лилия 4

Фламинго 2

Стара Загора

ул.Генерал Гурко 55

Фламинго 1

Стара Загора

ул.Цар Симеон 28

Ивис Асеновград

Асеновград

площад Академик Хайтов 19

Магазин Орехчето

Първомай

ул.Константин Величков 4

Магазин Орехчето 2

Първомай

ул.Княз Борис 1

Селчо

Асеновград

ул.Съединение 22

Валдим

Труд

ул.Никола Петков 12В

Пк Дуванли

Дуванли

ул.Демокрация

Топчо

Пловдив

ул.Рая 7

Галинео

Брестник

ул.Спартак 2

Супермаркет Марина

Варвара

ул.Деведест и осма 2

Мистик

Мокрище

ул.Първа 46А

Джи Пи и Сие

Панагюрище

ул.Макгахан 4

Сигма

Цалапица

ул.Кирил и Методий 11Б

Сити

Съединение

ул.Ал Стамбокийски 34

Ескейп

Септември

бул.България 67

КИМ - Венцислав Земярски

Раковски

ул.Петър Богдан 53

Си Би Ес 16

Стара Загора

бул.Симеон Велики 1

Севън Ес 2

Стара Загора

ул. Пазарска 13

Севън Ес Н.Загора

Нова Загора

ул. П. Енев 63

Ясмин Класик 3

Стара Загора

кв. Три чучура до блок 30

Супермаркета

Стара Загора

ул.Ген. Столетов 70

Даковски

Нова Загора

ул.Кънчо Чамов 23

beauty home

Пловдив

бул Александър Стамболийски 33

Виджи

Пловдив

ул Босилек 3

м-н Арда

Димитровград

бул.Димитър Благоев 29

Емси-си2021 ЕООД

Пловдив

бул.Кукленско шосе 12А

М ен Б брадърс 2022 ООД

Казанлък

ул.Ген.Радецки 5

Дейзи фууд 1

Казанлък

ул.Константин величнов 9

Дейзи фууд 2

Казанлък

бул.Освобождение 1

Караенев Делта Трейд ЕООД

Пловдив

ул.Цар Асен 39

Караенев Прима Трейд ЕООД

Пловдив

ул.Брезовска 65

Караенев Трейдинг ЕООД

Пловдив

ул.Зефир 4

Супермаркет Стопчето

Пловдив

ул.Барикадите 6 вх.В

Минчо Евтимов козметика

Асеновград

ул.Княз Борис 12

Минчо Евтимов магазин

Асеновград

ул.Княз Борис 11

Минчо Евтимов дом.потреби

Асеновград

ул.Княз Борис 15

Стоянка Николова

Огняново

ул.Св.Св.Кирил и Методий 24

Ситирей

Мало Конаре

ул.Шеста 3

Си Марк

Брацигово

ул.Трети март 10

Тимонов

Стряма

ул.Васил Левски85

Си Би Ес 09

Чирпан

бул.Д.Благоев 2

Селект ООД

Хасково

ул.Веспрем 5

Тони 6

Кърджали

жк.Възрожденци ул.Райко Жинзифов 11

Хаско Хасково

Хасково

ул.Дунав 19

БББ Гранд

Кърджали

ул.Никола Иванов 22

Нова Ф

Казанлък

ул.Софроний Врачански 11

Ви-Ем Иванови

Стара Загора

ул.Христо Ботев 106

Гархулов 1 Мега

Поморие

ул. Долна 5б Общината

Гархулов 2

Поморие

Поморие до Болница

Диана

Елхово

ул.Търговска 59

Елит Сливен

Сливен

кв.Речица. ул. Тодор Асенов 12

Унитекс

Руен

Руен ул Изгрев 12

Анет 2 -215 бл

Бургас

Меден Рудник бл. 215

АНЕТ Зорница

Бургас

Зорница бл 61

Анет - 424

Бургас

Меден рудник до бл.424

Анет - 479

Бургас

Меден рудник до бл.479

Анет Изгрев

Бургас

Изгрев бл.183

Анет Славейков

Бургас

Славейков бл.44

Анет Мираж Славейков

Бургас

Славейков бл.171

Анет 4 Братя Миладинови

Бургас

Братя Миладинови Бл. 57

Анет 4 Меден Рудник бл 93

Бургас

Меден рудник Зона В срещу бл.93

Анет 4 Меден Рудник 1

Бургас

Меден Рудник до бл.53

Анет 4 Меден Рудник 2

Бургас

Меден Рудник бл.258

Болеро Изгрев

Бургас

Изгрев бл 101

Болеро Панорама Флора

Бургас

Лазур бл 168

Болеро Братя Миладинови

Бургас

Братя Миладинови бл.147

Болеро Ветрен

Бургас

Ветрен, ул.Ал.Стамболийски N:70

Болеро 1 Център

Бургас

бул.Хр.Ботев 70

Болеро 11 Славейков

Бургас

Славейков бл. 164

Болеро 12 Лазур

Бургас

Лазур до бл 71

Болеро 13 Краснодар

Бургас

ул. Калоян 79

Болеро 2 М. Рудник

Бургас

Меден Рудник до бл.408

Болеро 3 Зорница

Бургас

Зорница Бл 47 до Вх.В

Болеро 4 Царево

Царево

"Царево. ул.""МИЛИН КАМЪК"" 11"

Болеро Аква

Бургас

Лазур бл. 163. вх.1

Болеро Поморие

Поморие

ул. Добри Чинтолов 48

Болеро Созопол

Созопол

ул. Републиканска бл.10

Болеро Чеврноморец

Черноморец

ул. Струма 3

Младост Сл. Бряг

Несебър

МО2014. ул.Камелия Запад

ГИГИ МАГ2

Карнобат

ул.Москва 171

Гиги Маг 1

Карнобат

ул. Д. Благоев 35

Гиги Маг 3 Център

Карнобат

"ул.""БЪЛГАРИЯ "" 8"

Гочев 1 Вардар

Бургас

ул. Вардар зад БСУ

Гочев 2 Стамболов

Бургас

бул. Стефан Стамболов Б

Гочев 3 Зорница

Бургас

Зорница между бл.2 и бл.3

Дени 90 Славейков

Бургас

Славейков бл.14 до вх.1

Дени 90 1 Зорница

Бургас

Зорница бл.77

Дени 90 2 Меден Рудник

Бургас

Меден рудник до бл.115

Дени 90 4 Бр.Миладинови

Бургас

ж.к Братя Миладинови . ул.Кавала 10

Дидон

Сливен

кв. Речица. ул. М.Греков 14

Дидон 2

Сливен

кв.Речица. ул. М.Греков 11

Елеганс 3 Македония

Бургас

ул. Македония 16

Елитис Бургас

Бургас

"ул.Александровска 58"

Жанет Сити маркет 3

Несебър

Отец Паисий

Жанет 4 Корал до х-л Кубан

Несебър

Сл.Бряг до х-л Кубан

ЖАНЕТ ГРАНДМАРКЕТ

Несебър

ТЦ НА ВХОДА НА ГР.НЕСЕБЪР

Жанет сити маркет 1

Несебър

ул.Струма 23

Жанет сити маркет 2

Несебър

ж.к Младост 86А

ММ Маркет

Несебър

к.к Слънчев бряг - до Аквапарк

КОКАЛА 1

Айтос

ул.БУЗЛУДЖА 1

КОКАЛА 2

Айтос

ул.ХР.БОТЕВ 29

КОКАЛА 3

Айтос

ул. Васил Априлов 16

КОКАЛА 4

Айтос

ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1

Мерканто Сини Камъни

Сливен

бул.Стефан Стамболов 50

Мерканто 10 ж.к.Дружба

Сливен

ж.к.Дружба кул."Бургаско шосе"61

Мерканто Дружба

Сливен

ж.к. Дружба. бл. 20

МЕРКАНТО ЗАИМОВ 2

Сливен

кв. Стоян Заимов бл.99

МЕРКАНТО КЛУЦУХОР

Сливен

кв. Клуцохор до бл.19

Мерканто Левски

Сливен

пл. Васил Левски

Мерканто Пехливанов

Сливен

ул. Д. Пехливано 2А

Мерканто Стамболийски

Сливен

ул. А.Стамболийски

Мерканто Хитов

Сливен

бул. П.Хитов бл.20

Славекс с.Зимница

Ямбол

Ул. Хан Аспарух 4

Славекс с.Тенево

Ямбол

ул.Георги Димитров 32

Славекс ул.Каранова

Ямбол

ул.Каранова 2

Славекс ж.к.Златен Рог

Ямбол

кв.Дружба 51

Славекс с.Веселиново

Ямбол

ул.Георги Дражев 28

Славекс 1 ул.Граф Игнатиев

Ямбол

ул. Граф Игнатиев 42А

Славекс 2 ж.кДиана

Ямбол

ж.к. Диана бл.6

Славекс 3 ул.Търговска

Ямбол

ул. Търговска

Фреско Маркет 03 Зорница

Бургас

Зорница бл 75 Кооп

Фреско Маркет 02 Изгрев

Бургас

Изгрев бл 53

Фреско Маркет 01 Лазур

Бургас

Лазур ул.Перущица 5

Фреско 04 Братя Миладинови

Бургас

Стара планина 12

Фреско Маркет 05 Зорница 2 (Каристо)

Бургас

Зорница бл. 45

Меркурий 99

Свети Влас

Свети Влас

Гранд маркет Диамант

Свети Влас

Свети Влас

Bulmag Трънчев 16

Шумен

ул. Искър 7

Bulmag Трънчев 17 Гранд Мол

Варна

ул.Андрей Сахаров 2

Bulmag Трънчев 18 Чаталджа

Варна

Чаталджа бул Осми приморски полк 115 Комплекс Варна

Bulmag Трънчев 19 Трети Март

Търговище

ул. 3-ти Март 20

Bulmag Трънчев 10 П.Хитов

Шумен

ул.Генерал Столетов 25

Bulmag Трънчев 11 Трапезица

Търговище

ул.Трапезица 15

Bulmag Трънчев 12 Сюрен

Търговище

ул.Сюрен 1

Bulmag Трънчев 13 Гладстон

Търговище

ул.Гладстон 1

Bulmag Трънчев 15

Варна

Владиславово бул.Константин и Фружин 41

Bulmag Трънчев 2 Симеон Велики

Шумен

бул.Симеон Велики 49

Bulmag Трънчев 3 бул.Велики Преслав

Шумен

бул.Велики Преслав 3

Bulmag Трънчев 4 Мадара

Шумен

бул.Мадара 30

Bulmag Трънчев 5 Македония

Шумен

ул.Македония 40

Bulmag Трънчев 6 Странджа

Шумен

ул.Странджа 21

Bulmag Трънчев 7 бул.Велики Преслав

Шумен

бул.Велики Преслав 28

Bulmag Трънчев 8 Дедеагач

Шумен

ул.Дедеагач 8

АБЦ Добрич Балчик (Пени)

Балчик

ул Дунав 8

АБЦ Добрич Дружба

Добрич

жк дуружба 1 No 96

АБЦ Шел

Добрич

бул. Добричка епопея 25

АБЦ Енерго Бултрейд 25-ти Септември 29

Добрич

бул. 25-ти Септември 29

АБЦ Бултрейд Младост

Добрич

ул.Каменица 5

АБЦ Добрич Балик

Добрич

ул.Орфей 36

АБЦ Добрич П.Хитов (Болница)

Добрич

ул.Панайот Хитов 34

АБЦ Добрич Добротица

Добрич

кв.Добротица ул.ген.Л. Станчев до бл24

АБЦ Таврия Дунави

Добрич

ул. Дунав 18а

АБЦ Таврия Полиция

Добрич

бул.3-ти Март 12 -А

АБЦ Таврия Тошево

Генерал Тошево

"""УЛ.ОПЪЛЧЕНСКА 26"""

Вълчев 2

Добрич

ул. Бойчо Огнянов 2

Аквилон Балчик

Балчик

ул. Хр.Ботев 21

Виктория МКМ - м-н хр. стоки

Каварна

УЛ.РАКОВСКА 64

Вълчев 1.2

Добрич

ул.Теменуга - 48

Елитис Запад Никола Симов

Варна

ул.Никола Симов 3

Елитис Дрин

Варна

ул.Дрин 59

Елитис Чаталджа

Варна

ул.Чаталджаг 49

Елитис Бургас

Бургас

"ул.Александровска 58"

Елитис Гара

Варна

ул.Цариброд 31

Елитис Стара Загора

Стара Загора

бул. Цар Симеон 100

Елитис Велико Търново

Велико Търново

ул. Магистрална 3

Живис ООД

Шумен

улица Строител

Ешрефоглу (Пени)

Шумен

бул. Симеон Велики

Кулчеви Офис

Нови пазар

ул. Плиска 66А

Кулчеви Полиция

Нови пазар

ул. Плиска 7

Кулчев (Малвис)

Нови пазар

ул. Цар Освободител 33

Кулчев (Супер)

Нови пазар

ул.Раковска 5

Кулчев Ротманс

Нови пазар

ул.Чавдар Войвода 2

Кулчеви 2 (Пени)

Нови пазар

ул. Оборище 22

Трилениум 13 Ситимаркет Ружа

Варна

Цветен ул.Ружа до бл.6

Трилениум 15 Ситимаркет Златни Пясъци

Варна

Златни пясъци до КПП

Трилениум 16 Ситимаркет м-ст Свети Никола

Варна

м-ст Свети Никола 117

Трилениум 17 Ситимаркет Дружба

Варна

СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА УЛ.50 1А

Трилениум 3 Ситимаркет Д.Благоев Китайска стена

Варна

Китайска стена бул. Осми Приморски полк 135. бл. 36

Трилениум 5 Ситимаркет Евксиноград

Варна

Траката ул.14 10

Трилениум 11 Ситимаркет Евлоги Георгиев

Варна

Левски ул.Евлоги Георгиев 59

Трилениум 10 Ситимаркет ЖП Гара

Варна

ул.Цар Симеон 36 ЖП Гара

Трилениум 1 Ситимаркет Зеленика

Варна

Цветен. ул. Зеленика 2

Трилениум 6 Ситимаркет Ивац

Варна

Трошево ул.Ивац 3

Трилениум 8 Ситимаркет Победа

Варна

Победа 26

Трилениум 7 Ситимаркет Поп Димитър

Варна

Възраждане ул.Поп Димитър 12

Трилениум 2 Ситимаркет Роза

Варна

Цветен. ул.Роза 15

Трилениум 9 Ситимаркет Почивка

Варна

Свети Никола 60

Трилениум 14 Ситимаркет (кубчето)

Варна

Траката. ул.Манол Йорданов 14

Трилениум 4 Ситимаркет Чайка

Варна

Чайка бл.189 партер

Трилениум 19 Ситимаркет Сезони

Варна

ул. Анна Феликсова 18

My Market Симона Младост

Варна

Младост до бл. 104

My Market Веста

Варна

Възраждане ул. Здравко Чакъров 11 ТК Веста

My Market Симона Аспарухово

Варна

Аспарухово ул.Горна Студена 12

My Market Владиславово 2

Варна

Владислав Варненчик до бл. 11

My Market Мартилекс 2 Виница

Варна

Виница Бул.ЦАР БОРИС ТРЕТИ 1А

My Market Мартилекс 2 Брегалница

Варна

район окр. болница. ул.Брегалница 65

My Market Мартилекс 2 м-н Фреш Шишкова градинка

Варна

гръцка махала. ул.Михаил Колони 17

My Market Мартилекс 2 Студентска

Варна

Левски. ул.Студентска 4

My Market Марчела Ген. Киселов

Варна

ул.Генерал Киселов 7

My Market Марчела Македония

Варна

ул.Македония 25

My Market Марчела Петко Тодоров

Варна

ул.Петко Тодоров 58

My Market Марчела Сан Стефано

Варна

ул.Сан Стефано 10

My Market Опал - Марчела

Варна

Младост до бл. 104

My Market Марчела Евросити

Варна

ул. Владимир Висоцки 6

My Market Лабиринт

Варна

УЛ АНДРЕЙ САХАРОВ 11

My Market Марчела Явор

Варна

ул. Васил Чекаларов 16

My Market Роза нов

Варна

ул. Роза 33

My Market Студентска (Марчела)

Варна

ул.Студентска 7

My Market Марчела Български Орел

Варна

УЛ. БЪЛГАРСКИ ОРЕЛ 2

My Market Марчела Цар Освободител

Варна

УЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 33

My Market Марчела Роза

Варна

РОЗА 9

My Market Марчела Цар Асен

Варна

УЛ. ЦАР АСЕН 1

My Market Стефан Стамболов

Варна

ул.Стефан Стамболов 31-33

My Market Ген. Тошев

Варна

ул.Генерал Стефан Тошев 38

My Market Валентино - Добрич

Добрич

УЛ.ОТЕЦ ПАИСИЙ 34

СВА - ГАЛ 94 1 В. Друмев

Шумен

ул.Васил Друмев 45

СВА - ГАЛ 94 Ришки проход

Шумен

бул.Ришки проход 40

Edea Лебед Българанов

Шумен

ул.Ген. Драгомиров 50

Edea Манго

Шумен

ул.Генерал Скобелев 124

Edea Съединение

Шумен

Съединение 116

Edea Хитрино

Хитрино

ул. Еделвайс 1

Гесис Долни Чифлик

Долни чифлик

ул.Илинден 6

НаБлизо Дария 07 Владиславово

Варна

Варненчик пред бл.20

НаБлизо Дария 07 Чайка до бл.51

Варна

Чайка бл.51

Наблизо Дария 07 Бриз до паметника

Варна

ул. Д-р Л.Попов 5

Ивел Добрич 1

Добрич

ул. Батак 11

Ивел Добрич 2

Добрич

ул. ул.Страцин 14

СВА Йоми 1 Стамболийски

Велики Преслав

ул.Стамболийски 6А

СВА Йоми 2 Б.Спиров

Велики Преслав

ул.Борис Спиров 88

Йоми 3 Б.Спиров 45

Велики Преслав

ул.Борис Спиров 45

магазин БЛЯСЪК 2

Търговище

ул. Гладсон 1

Макао Виница( МИ -12)

Варна

Виница Бул.ЦАР БОРИС ТРЕТИ 37

Макао Гастро

Варна

Генерал Колев 61

Макао Суворово

Суворово

Център . Бул Възраждане

Макао Топола (център)

Варна

ул.Топола 12

Макао Христо Ботев (Fulmax)

Варна

бул.Христо Ботев 18

Пони Дейли-Дългопол

Дългопол

ул.Георги Димитров 24

My Market Сиди-СД Аксаково

Аксаково

ул. Петрова Нива 5

ХМ Томи Балик

Добрич

ул. Христо Ботев. за куриер ул . Теменуга 6

ХМ ТОМИ Каварна

Каварна

бул. България 20

ХМ Томи Трапезица

Добрич

УЛ.ТРАПЕЗИЦА 10

ХМ Томи Център

Добрич

УЛ.ОХРИД 6

Стар Маркет Кюстенджа

Варна

ул. Кюстенджа 24

Стар Маркет Колхозен

Варна

ул. Никола Кънев 11

Стар Маркет Стоматология

Варна

Бул. Съборни 16

Стар Маркет -Пчелник

Варна/Пчелник

Пчелник ул.Дунав 51

Стар Маркет Панагюрище

Варна

ул.Панагюрище 2

Стар Маркет Сахаров

Варна

ул.Андрей Сахаров 15

Стармаркет Приморски

Варна

бул.8-ми Приморски полк 100

Стармаркет Кайсиева

Варна

ж.к.Вл.Варненчик 2ри бл.232 партер

Стар маркет Старо Оряхово

Варна/Ст.Оряхово

ул. Кирил и Методий 27

Стар Маркет Бъкстон

Варна

УЛ. БРАТЯ БЪКСТОН

Стар Маркет Македония

Варна

ул. Македония 140

Стар Маркет Mc Drive

Варна

бул.Вл.Варненчик 108

Стар Маркет -м-н Ален Мак

Варна

м-ст Ален Мак с/у ВСУ Черноризец Храбър

Стар Маркет М. Попов

Варна

Ул. Методи Попов

Стар Маркет Калитин

Варна

ул.Калитин 13

Стар Маркет Монтех

Варна

ул.Цариброд 41

Стар Маркет Братя Миладинови

Варна

ул.Бр.Меладинови 68

Триас груп Аксаково ул. М. Иванов

Варна

ул. Михаил Иванов 7

Примера Битоля

Варна

ул.Битоля 8

Примера Виница

Варна

Виница. ул.Цар Борис 3 -

Примера морска звезда

Варна

Виница. ул. Морска звезда 7

Примера Почивка

Варна

местност Св. Никола 103

Примера Солун

Варна

ул.Солун 3

Примера Макдрайв

Варна

ул.Юрий Венелин

Примера Мир

Варна

Левски ул.Мир 58

Примера Младост

Варна

кв.Младост с/у блок147

Примера Роза

Варна

ул.Роза 44

Примера Акациите

Варна/Белослав

ул. Бельов 2

Примера Боровец

Варна

СО Боровец север. сп. Лозар

Аракс 84 Кокиче

Варна

Варна ул.Кокиче пред бл.8

Мартини Супермаркет Младост

Варна

жк.Младост 2

Аракс 84 Пазара

Варна

Централен Кооперативен пазар обект 614

Аракс 84 Памелина

Варна

ул.Младежка 46

Овик 94

Варна

ул.Петър Райчев 20

Денислав Трейд Белослав 1 център

Варна/Белослав

ул.Кирил и Методий 21

Денислав Трейд Белослав 2

Варна/Белослав

ул.Роза

Денислав Трейд Константиново

Варна/Костаниново

ул.Васил Левски 42

Денислав Трейд Приселци

Варна/Приселци

ул.Шипка 1

Денислав Трейд Разделна

Варна/Разделна

ул.Централна

Денислав трейд-аспарухово

Варна

ул.Новгород 15 А

Денислав трейд Пчелник

Варна/Пчелник

ул.Дунав 53

Паркмарт Пикадили Парк

Варна

м-ст Приморски парк 2. 482ш

Паркмарт 2 Червен Площад

Варна

бул. Цар Освободител 25

Паркмарт Васил Друмев

Варна

ул Васил Друмев 69

Паркмарт Бургас

Бургас

ж.к. Лазур, блок 153

Андулка Айдемир

Силистра

ул.Лазурна 12

Паралел 92 Рила (Добруджа)

Силистра

ул. Добруджа 18

Паралел 92 магазин Силистра

Силистра

ул. Бойка Войвода 2

Паралел 92 С.Велики - център

Силистра

ул. Симеон Велики 18

Ифмар А.Янков

Силистра

ул. Атанас Янков 43

Ифмар Македония

Силистра

ул. Македония 170

Риволи Изток

Силистра

ул.Одеса 6

Риволи Дулово

Дулово

ул. Васил Левски 32

Риволи Дулово 2 голям

Дулово

ул. Силистренско Шосе 9

Риволи Добрич 142 (Хмелницки)

Силистра

Ул Добрич 142

Риволи Оазис

Силистра

ул.Добрич 49

Риволи Айдемир

Силистра

ул. Боровинка 2

Риволи Дръстър

Силистра

ул. Дръстър 21

Риволи Дунав

Силистра

ул. Янко Тодоров 27

Риволи Трейд Кайнарджа

Силистра

ул.Димитър Дончев 2 В

Рефреш 1

Варна

бул.Република 15

Рефреш 2

Варна

Виница, бул. Цар Борис 3ти 37

Солаков Поща

Добрич

ул. Полк. Дрангов 2

Солаков Стария орех

Добрич

ул. Кирил и Методи 6

300 Премиум 12 Бенковски

Варна

ул. Георги Бенковски 3

300 Премиум 12 Марица

Варна

ул Григорий Цамблак 7

300 Триста БГ Янтра

Варна

Трошево. Бул. Сливница 187 Г бл.3 вх.3

300 Триста БГ Вардар

Варна

Ул Капитан Райчо 40

300 Персика Владислав

Варна

ул. д-р Пискюлев 98

300 Прогрес БГ м-н Хебър

Варна

ул. Радост бл. 3А

300 Теро Охрид

Варна

ул.Македония 95

300 Триста БГ Странджа

Варна

ул. Хан Пресиян 15

300 Тунджа

Варна

ул.Любен Каравелов 68

300 Корект М Повеляново

Повеляново

кв. Повеляново - център

300 Приморски

Варна

ул.Ген.Колев 75

300 Шипка

Варна

ул.Шипка 18

300 Маджестик

Варна

ул Хр. Попович 33

300 Маджестик Младост

Варна

южно от СОУ Г.Милев

300 Царевец

Варна

ул.Никулицел 10

300 Магазинъ Балканъ Горен чифлик

Горен Чифлик

Горен Чифлик. Автоспирка

300 Чифлика БГ Камчия

Долни чифлик

ул 23 септември 2

300 Триста Боровец

Варна

"местност Боровец 726 север (бившия м-н Лазарини) "

300 М Трейд Детелина

Варна

пл. Лаврентиий 3

300 М Трейд Детелина 2

Варна

ул. Елин Пелин 57А

300 Магазин Мизия

Девня

ул Христо Ботев 18А

300 Ан Груп Рила

Варна

ул. Гладстон 10

300 Ан Груп 2009 м-н Нептун

Варна

бул. Сливница 76

300 Ан Груп Анджи

Варна

ул. Гладстон 12

300 Маджестик Тодорка

Варна

ул. Братя Бъкстон 30Д

300 Ан Груп Чаталджа

Варна

Сава Радулов 7

300 Графен Ритейл - м-н Колхоза

Варна

ул. Йосиф Стоянов 13

300 Графен ритейл Генерали

Варна

Цар Асен 54

300 Графен Ритейл м-н Тополи

Тополи

с.Тополи д-р липов 20

300 Крам Комерс Македония

Варна

ул. Македония 153

300 Крам Комерс Пирин

Варна

ул. Екатерина Симитчиева 9

300 Крам Комерс БГ- Гъмза

Варна

ул.Кавала 7

300 Крам Комерс БГ м-н Алекс

Варна

ул.Тодор Икономов 15

300 Крам Комерс БГ м-н Сакар

Варна

гръцка махала. ул. Батак 7

300 Крамкомерс БГ Оникс

Варна

ул. Ст. Караджа 35

300 Крам Комерс Лавренти

Варна

площад Лаврентий 9

300 Крам Комерс Тракия

Варна

ул. Възраждане 1А

300 Корект Варненчик

Варна

Вл.Варненчик бл.55 вх.1

300 Искър (Чаталджа)

Варна

ул. Николай Михайловски 13

300 Премиум 12 Калитин

Варна

ул.Калитин до бл 28

300 Прогрес 13 м-н Божур

Варна

Цветен ул. Божур 5

300 Прогрес БГ 13 м-н Подвис

Варна

ул. Подвис су бл.27

300 Прогрес БГ Дубровник

Варна

Левски. ул Дубровник 4

300 Триста Бг мини маркет 300

Варна

Братя Миладинови 146

300 Триста Възраждане

Варна

Възраждане с/у бл. 40

300 Чифлика БГ Долни чифлик

Долни чифлик

ул. Централен Площад 48

Лайф Маркет ЕООД

Троян

ул. Димитър Икономов - Димитриката 53

СД Вселена Ви 91-Тодоров и Сие

Мездра

Стефан Караджа 1

Мираж 2006 ЕООД

Плевен

ул. Крали Марко 3

Фрукт Н ЕООД

Видин

Ал.Хаджиспасов 7

ММ Трейд-Маргарита Боева ЕТ

Троян

Троян. ул. Васил Левски 75

Крид ООД

Брусарци

ул. Г. Димитров 68

Везни 15

Ловеч

ул. Търговска 32

КРИД ООД

Монтана

ул. Захари Стоянов 30

Роко Бароко

Червен бряг

ул Иван Вазов

Крид ООД

Монтана

ул. Захари Стоянов 30

Крид ООД

Бързия

Бързия ул. Петроханска 98

Стефани-Стефка БожиноваЕООД

Бяла Слатина

ул.Хр.Ботев14

Крид ООД

Вършец

ул.Република 31

Димитрови 2000 ЕООД

Кнежа

ул. Христо Ботев 2А

Крид ООД

Монтана

бул. Трети Март 3

Крид ООД

Брусарци

ул. 23-ти септември 33

Крид ООД

Монтана

ул. Н. Й. Вапцаров 6

Крид ООД

Берковица

ул. Александровска 6

Брих-07 ООД

Долни Дъбник

ул. Васил Левски 18

Везни 15 ЕООД

Ловеч

ул.Търговска 107

Везни 15 ЕООД

Ловеч

ул.Райна Княгиня 3

Венелин Ивайлов Михайлов ЕТ

Враца

ул. Драган Цанков 6

СД Вселена Ви 91-Тодоров и Сие

Белене

ул.България 33

СД Вселена Ви 91-Тодоров и Сие

Червен бряг

ул. Стефан Караджа 12

Мираж 2006 ЕООД

Плевен

жк.Сторгозия 51-Е

Мираж 2006 ЕООД

Плевен

жк.Дружба. бл.124

Мираж 2006 ЕООД

Плевен

жк.Сторгозия.бл.97А

Попови Миз

Козлодуй

Козлодуй, ул. Освободител 49

Попови Трейд

Козлодуй

Козлодуй.ж.к.1 до блок 9

Лайф Маркет ЕООД

Козлодуй

Ул.Кирил и Методий 6

Косаня ЕАД

Мизия

Георги Димитров 45

Крид ООД

Монтана

ул. Индустриална 20

Роко Бароко ООД

Плевен

ж.к Сторгозия бл.63

Роко Бароко ООД

Плевен

ул.Цар Самуил 138

Роко Бароко ООД

Плевен

ул.3-март

Роко Бароко ООД

Плевен

жк. Дружба 420

Роко Бароко ООД

Плевен

ул.В.Априлов 14

Радости 09 ООД

Плевен

ж.к. Сторгозия 82А

Риб Маркет ООД

Плевен

ул.П.Р.Славейков

Ларго Груп ООД

Монтана

Амтим 1

Ларго Груп ООД

Монтана

Монтана.бул.Монтана 28

Мат Маркет ЕООД

Бойчиновци

Георги Димитров 59

Диема ET

Белене

ул.Фердинанд Дечев 5

Румяна Мирчева ЕТ

Ловеч

жк.Младост с у бл.302

СИ ТИ ЕС ТРЕНД ЕООД

Враца

Ул.Славянка

Стефани-Стефка Божинова ЕООД

Бяла Слатина

му ул. Хан Крум и Д. Благоев

Текон-Т АД

Оряхово

ул. Андрей Чапразов 1725

Текон-Т АД

Селановци

ул. С.Румянцев 11

Крид ООД

Монтана

ул. Индустриална 20

Финес ООД

Благоевград

ул.Крали Марко 1

Финес ООД

Перник

МОЛ Перник ет1

Финес ООД

Ботевград

Пл. Саранск 18

Финес ООД

Враца

комплекс Дъбника

Финес ООД

Мездра

к-с Роял ет.1

Финес ООД

Монтана

к-с Нова Деница ет.1

Финес ООД

Враца

Търговска 1А

Фрукт-Н

Видин

Видин ул.Княз Борис 21

Фрукт-Н

Видин

Видин.ул.Герго Божинов 2

Фрукт Н ЕООД

Видин

Яворов 2

Фрукт Н ЕООД

Видин

княз Борис 1 21

Елина - М ЕООД

Монтана

ул.Парта 51Б

Елина - М ЕООД

Монтана

ул.Макгахан 1

Елина - М ЕООД

Монтана

ул.Беглешки мост 4

Илиев 2015 ЕООД

Враца

ул.Никола Симов 1

Вимдекс

Козлодуй

Автогара

Вимдекс

Козлодуй

ул.Симеон Русков

Вимдекс

Бяла Слатина

ул.Захари Стоянов 1А

Роко Бароко ООД-Лайф 10

Плевен

бул.Русе

Жизел-МП

Вълчедръм

ул.Бенковски 6

Пацони Маркет ЕООД

Русе

ул.Карамаджаков 4

Пацони Маркет ЕООД

Русе

ул.Байкал 4

Пацони Маркет ЕООД

Тутракан

ул.Гео Милев 3

Пацони Маркет ЕООД

Русе

ул.Липник 106

Пацони Маркет ЕООД

Русе

ул.Чипровци 25

Пацони Маркет ЕООД

Исперих

ул.Васил Левски

Пацони Маркет ЕООД

Русе

ул.Борисова 88

Пацони Маркет ЕООД

Русе

ул.Янтра 4

Пацони Маркет ЕООД

Русе

кв.Друбжа 3 ДАМЕ ГРУЕВ 2

Пацони Маркет ЕООД

Мартен

ул. Христо Смирненски 9

Пацони Маркет ЕООД

Русе

ул.Мария Луиза 1

Пацони Маркет ЕООД

Русе

ул.Цар Освободител 120

Пацони Маркет ЕООД

Русе

с. Николово. Местност над село

Пацони Маркет ЕООД

Русе

кв.Дружба 3

Пацони Маркет ЕООД

Русе

кв.Дружба 1

Пацони Маркет ЕООД

Русе

ул.Цар Асен 26

Пацони Маркет ЕООД

Кубрат

ул.Цар Освободител 4

Пацони Маркет ЕООД

Русе

Ул. Александър Стамболийски 2

Пацони Маркет ЕООД

Русе

ул. Христо Ботев 13

Пацони Маркет ЕООД

Цар Калоян

ул.Освобождение

Пацони Маркет ЕООД

Русе

бул. Цар Освободител 113А

Пацони Маркет ЕООД

Две могили

ул. България 93

Пацони Маркет ЕООД

Русе

ул.Тулча 15

Пацони Маркет ЕООД

Ветово

ул.Съединение 5

Лозана-Фикрет Салиев ЕТ

Исперих

ул.Васил Левски 145

Лозана-Фикрет Салиев ЕТ

Исперих

ул. Хан Аспарух 22

Лозана-Фикрет Салиев ЕТ

Исперих

ул.Хан Аспарух бл.2

Едеа

Русе

Бул. Липник 121

Едеа

Разград

ул.Хайдут Сидер 2

Девали ООД

Русе

Липник 121Б

Девали ООД

Русе

Александровска 20

Девали ООД

Русе

ул.Хан Крум 6

Девали ООД

Русе

ул.Плиска 52

Орион 1914 ООД

Русе

Ул. Подздам 1

Орион 1914 ООД

Русе

Ул. Георги КараМаждраков 1

Орион 1914 ООД

Русе

Ул. Чипровци. бл. Колос

Орион 1914 ООД

Русе

Ул. Плиска 4

АВС - Бабаров

Разград

жк. Орел

АВС - Бабаров

Разград

ул.Кирил и Методий 1

АВС - Бабаров

Разград

Ул. Димчо Дебелянов 2А

АВС - Бабаров

Разград

ул.Бели Лом 55

АВС - Бабаров

Разград

ж.к. Лудогорие

Даниела Николова ЕТ Свищов

Свищов

ул.П.Евтимий 67

Даниела Николова ЕТ Свищов

Свищов

Ул. Цар Освободител 96

РКС КООП ТРЙД

Русе

СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 69

РКС КООП ТРЙД

Русе

ул.Пиргово 36

РКС КООП ТРЙД

Русе

ул.Камчия 2

РКС КООП ТРЙД

Русе

ул.Демокрация 1

РКС КООП ТРЙД

Русе

ул.Свети Кирил и Методий

БМБ ООД -Свищов

Свищов

ул.П.Евтимий 103

Аднан Кяшиф ЕТ

Кубрат

ул.Иван Вазов 1А

Аквилон АМ ООД

Свищов

ул. Киряк Цанков 163

Ками 97 ЕТ

Разград

ул.Никола Икономов 11

Мирела 2020 ЕООД

Кубрат

Ул. Цар Освободител 20

Пристис Комерс ООД

Русе

кв.Средна Кула

Раданс ООД

Русе

Пазара

Раданс ООД

Русе

ул.Тича 20

Раданс ООД

Русе

Ул. Пирот 18

Глушкови ЕООД

Русе

Ул. Плиска 53

Георги Венциславов 2005 ЕООД

Павликени

пл. Стефан Караджа 16

Ник 92 НК 2010 ЕООД

Габрово

бул. Столетов 59

Стиви и Фамилия ООД

Велико Търново

кв.Бузлуджа. ул. ГЕОРГИ ЖИВКОВ 1

НИК 92 НК 2010 ЕООД

Габрово

бул. Магильов срещу Тера Мол

Георги Венциславов 2005 ЕООД

Павликени

бул. Руски 63

Георги Венциславов 2005 ЕООД

Павликени

Ал. Стамболийски

Ник 92 НК ЕООД

Габрово

ул. Скобелевска 26

Ник 92 НК 2010 ЕООД

Габрово

ул. Прохлада 5

Диди козметикс ЕООД

Стражица

ул.Михаил Друмев 4

Георги Венциславов 2005 ЕООД

Бяла черква

ул. Бачо Киро 78

Ник-92-нк-2010 ЕООД

Габрово

бул.Трети Март 52

Тим ООД

Велико Търново

УЛ.МАРМАРЛИЙСКА 37

Макс Марк ООД

Горна Оряховица

Горна Оряховица. ул. Раховец 1

Макс марк ООД

Горна Оряховица

Цар Освободител 5

Георги Венциславов 2005 ЕООД

Левски

ул.Малчика 14

Георги Венциславов 2005 ЕООД

Левски

ул.Кирил и Методий 33

Юппи ООД

Горна Оряховица

ул.Наум Охридски 2

НИК 92 НК ЕООД

Габрово

ул.Кирил и Методий 10

НИК 92 НК ЕООД

Габрово

ул.Ястребец 1

НИК 92 НК 2010 ЕООД

Габрово

ул.Христо Смирненски 33

Централ Комерс ООД

Дебелец

ул. Патриарх Евтимий 50

НИК 92 НК ЕООД

Габрово

ул. Николаевска 86

НИК 92 НК 2010 ЕООД

Габрово

ул. Никола Войновски 30

НИК 92 НК 2010 ЕООД

Габрово

ул. Орловска 104

НИК 92 НК ЕООД

Габрово

ул. Свищовкса 101

НИК 92 НК 2010 ЕООД

Габрово

бул. Столетов 117

НИК 92 НК ЕООД

Габрово

ул. Свишовска 71

НИК 92 НК 2010 ЕООД

Габрово

ул. Брянска 96

НИК 92 НК 2010 ЕООД

Габрово

ул. Ястребец 1

НИК 92 НК ЕООД

Габрово

ул. Ст. Караджа 5

НИК 92 НК ЕООД

Габрово

ул. Найден Геров 10

НИК 92 НК 2010 ЕООД

Габрово

ул. Николаевска 25

Спасови и Стиви ООД

Велико Търново

ул.П.К.Яворов 38

Спасови и Стиви ООД

Велико Търново

Триъгълника ПРОФ.ИЛИЯ ЯНУЛОВ 2

Георги Венциславов 2005 ЕООД

Левски

ул.Хан Аспарух 1а

Стефан Стефанов 99

Елена

ул. Ил. Макариополски 9

Стефан Стефанов 99

Елена

ул. Ил. Макариополски 3

Макс Марк ООД

Горна Оряховица

ул.Петко Р. Славейков 27

Юппи ООД

Горна Оряховица

ул.Вичо Грънчаров 10

Тим ООД

Велико Търново

Картала ул.Стоян Михайловски 7

Макс Марк ООД

Горна Оряховица

ул.Ангел Кънчев 47

Тим ООД

Велико Търново

ул.Стоян Коледаров 44

Тим ООД

Велико Търново

ул.Емилиян Станев 9

Тим ООД

Велико Търново

ул.България 70

Тим ООД

Велико Търново

ул.Бачо Киро 16

Централ Комерс ООД

Дебелец

ул.Патриарх Евтимии 50

Печеливши